Målet med utbildningen är att studerande ska kunna:

 • tillverka specialkakor och specialbakelser enligt ett tillverkningsprogram
 • tillverka dessertportioner, glass, sorbet eller kombinationer av dessa
 • tillverka chokladprodukter och konfekter
 • arbeta hygieniskt, säkert och ergonomiskt samt följa egenkontrollprogram
 • samarbeta med andra och följa den arbetsordning som används på arbetsplatsen

Studiernas upplägg

Utbildningen innebär närstudier på skolan en-två dagar per vecka beroende på studerandes individuella studieplan. En studiedag per vecka är yrkesämnesteori och en dag studiedag är praktiskt konditoriundervisning. Utöver detta kan även självstudier på distans förekomma.

Lärande i arbete (LIA) och yrkesprov görs på den studerandes arbetsplats.

För att uppfylla kraven på kunnande i examensdelen kan studerande behöva göra LIA en kortare period i en annan verksamhet än den egna arbetsplatsen.

Datum för närstudier: 

 • 30.9.24 
 • 14.10.24 
 • 15.10.24 
 • 11.11.24 
 • 25.11.24 
 • 26.11.24 
 • 20.01.25 
 • 12.02.25
 • 13.02.25 
 • 03.03.25 
 • 04.03.25 
 • 31.03.25 

Det finns olika sätt att påvisa yrkesskickligheten

 • Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet i konditorier eller i företag som producerar rese- och cateringtjänster och där desserter, specialkakor och bakelser tillverkas.
 • Vid examenstillfället tillverkar examinanden olika konditoriprodukter i tre alternativa produktgrupper: 1) specialtårtor och specialbakelser, 2) dessertportioner, 3) glass, sorbet eller kombinationer av dem och 4) chokladprodukter och konfekt
 • En av produkterna ska vara en specialkostprodukt. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt. 

Ansökan öppen 22 april - 26 maj 2024

Behörighetskrav

Behörig att söka är den som:

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • gymnasie-/grundexamen
 • minst 1 års arbetserfarenhet inom branschen

eller

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • minst 3 års arbetserfarenhet inom branschen

Uppfyller du inte behörighetskraven?

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden.
Skolan verkställer prövningsförfarandet genom bedömning av lämpligheten för yrket. Lämpligheten till yrket kommer testas. Den som uteblir från prövningstillfället utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. Språktestet som skolan ordnar bör vara godkänt på B1-nivå i samtliga delprov. För den som inte har B1-intyg ordnas språktest. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Individuella träffar med sökande

Alla sökande kallas till en individuell informationsträff med ansvarig lärare och utbildningsplanerare för utbildningen. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökan lämnats in. Träffarna beräknas ta högst 45 minuter och kommer att bokas in enligt kommande datum.

Urvalsprov

Skolan kallar till urvalsprov i form av intervju för de som har lämnat in en komplett ansökan inom ansökningsperioden

Kallelse till urvalsprovet med specifika tider skickas till den e-postadress man angett i ansökan. Den som uteblir från urvalsprovet och saknar läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten på Wilma och bifoga:

 • avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande. Om ansökande har gymnasiebetyg från tidigare kan dessa bifogas för validering av gemensamma ämnen. 
 • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg på uppnådda färdigheter i svenska på CEFR B1-nivå (har man inte detta intyg kallas man till språktest) 
 • Bilagorna bör vara på svenska