Närvårdarutbildningen tillhör utbildningsprogrammet inom social- och hälsovårdsbranschen. Utbildningen ger dig en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet. Här ryms allt från handikappomsorg och äldrevård till barnomsorg och arbete inom sjukvården. Ålands yrkesgymnasium ordnar kompetensområdet för sjukvård och omsorg. Om du önskar läsa en annan inriktning kan studiehandledaren utreda den möjligheten. Om möjlighet till ett annat kompetensområde finns läses det vid en yrkesskola på fastlandet i åk 3.

Under utbildningen lär du dig bland annat att:

  • vårda äldre, handikappade eller sjuka patienter samt göra vård- och serviceplaner inom hemvården och äldreomsorgen
  • ansvara för god basvård av patienter inom den specialiserade sjukvården
  • fostra och ta hand om av barn under skolåldern inom barnomsorgen
  • stöda och rehabilitera inom mental- och missbrukarvården.

Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande. 

Arbetsmöjligheter

En närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter inom social- och hälsovården. Du kan arbeta inom hemvård, specialsjukvård, äldreomsorg, barnomsorg samt mental- och missbruk. Som närvårdare arbetar du nära människor i olika åldrar och i varierande miljöer. 

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Beställ ett straffregisterutdrag med bankkoder:

Beställ ett straffregisterutdrag per post:

Hälsofaktorer

Det finns krav på hälsotillstånd som kan utgöra ett hinder för den som vill studera till eller arbeta som närvårdare. Dessa krav går under namnet SORA. 

Följande hälsofaktorer kan vara hinder för antagning:

  • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan.
  • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem.
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.
     

Vaccination

Vaccination av social-, hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig. Dels för att skydda klienter/patienter mot smittosamma sjukdomar, men även för att skydda personalen i sitt arbete.

När du deltar i praktik där man vårdar klienter/patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittosamma sjukdomar ska du enligt lagen om smittosamma sjukdomar (1227/2016§) ha ett skydd. Antingen via vaccination eller genomgången sjukdom mot mässling och vattkoppor. Du behöver också vaccination mot säsongsinfluensa och kikhosta om du sköter barn under 12 månaders ålder. Dessutom behöver du vaccination mot stelkramp och difteri samt hepatit-B.

När du ansöker om praktikplats ska du kunna visa upp ditt vaccinationskort. Om du inte vill visa upp dessa uppgifter kan enheten besluta att du inte kan godkännas för att delta i praktik.

Läs mer om vacciner för studerande på institutet för hälsa och välfärd