Läroavtal är ett arbetslivnära sätt att studera och passar i många skeden i livet. Att gå en läroavtalsutbildning innebär att du är anställd och att den största delen av undervisningen sker på din arbetsplats. Utbildningen kombineras också med teoretiska studier på en skola. Studiernas omfattning bestäms av hur mycket du redan kan och hur mycket du kan lära dig på din arbetsplats.

Vad är ett läroavtal?

Läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal mellan en läroavtalsstuderande, en arbetsplats och en skola. Att studera med läroavtal är en möjlighet för dig som antingen vill börja studera, få papper på ditt kunnande, slutföra påbörjade studier, byta bransch eller skaffa en tilläggsutbildning. Läroavtal fungerar även smidigt för dig som redan studerar vid Ålands yrkesgymnasium och vill avlägga utbildningen genom läroavtal.

Läroavtal är en utbildningsform där majoriteten av inlärningen sker på arbetsplatsen och de övriga studierna sker som teoriutbildning på skolan

Genom att lära sig i arbetet, få lön för utfört arbete och arbetserfarenhet utbildar sig en läroavtalsstuderande. För att kunna studera på läroavtal måste den studerande ha en arbetsplats med en tillhörande arbetsplatshandledare som agerar som stödperson och rådgivare på arbetsplatsen. Studerande kan antingen vara en redan anställd person eller en nyanställd. Beroende på när teoriutbildning finns tillgänglig på skolan kan ett läroavtal inledas när som helst.

Målet är att du ska uppnå kunskaper som motsvarar branschens yrkeskrav

Målet med en läroavtalsutbildning är att den studerande ska uppnå kunskaper som motsvarar utbildningens examensgrunder eller branschens yrkeskrav. Arbetsuppgifterna som arbetsplatsen erbjuder avgör om läroavtal är en passande utbildningsform.

Hur är en läroavtalsutbildning uppbyggd?

Läroavtal passar både ungdomar och vuxna, men du måste ha fyllt 15 år och ha godkänt betyg från grundskolan. Någon övre åldersgräns finns inte.

När man studerar en utbildning som läroavtalsstuderande är utbildningen uppbyggd med samma examensgrunder och krav på kunnande som en skolförd utbildning med tillhörande obligatoriska, valbara och gemensamma examensdelar. Man kan läsa en hel yrkesinriktad utbildning och få ett examensbetyg eller läsa delar och få betyg över enskilda examensdelar. En grund- eller gymnasieexamen som avlagts som en läroavtalsutbildning ger behörighet för att studera vidare, precis som en examen avlagd på yrkesgymnasiet ger.

En grundläggande yrkesutbildning tar 1–4 år. I praktiken blir utbildningstiden kortare om du har en tidigare yrkesutbildning eller relevant arbetserfarenhet. Vid kompletterings- och vidareutbildning kan studietiden vara 4–12 månader. Längden på utbildningen för varje enskild studerandes bestäms när skolan tillsammans med den studerande genomför Personlig utvecklingsplan för kunnande, så kallad PUK.

Personlig utvecklingsplan för kunnande

Innan en läroavtalsutbildning inleds planeras studierna tillsammans med den studerande, arbetsgivaren och skolan. När skolan och den studerande gör en Personlig utvecklingsplan för kunnande, så kallad PUK, utreder man den studerandes tidigare kunnande, betyg, intyg och arbetserfarenheter samt gör en kartläggning av arbetsuppgifterna som erbjuds på arbetsplatsen. Om inte kunnande kan inhämtas på arbetsplatsen kan LIA på annan arbetsplats kan komma att anordnas. I PUK:en planeras vilka examensdelar som ska avläggas och när man ska genomföra yrkesprov, för att se hur man ska nå examensgrunderna. PUK:en ska den studerande och arbetsgivaren följa, i både de teoretiska studierna och i lärandet på arbetsplatsen.

Yrkesprov under läroavtalsutbildning

Under utbildningens gång genomförs yrkesprov, där den läroavtalsstuderande visar sin yrkesskicklighet som krävs i en eller flera examensdelar. Innan yrkesprov ska den studerande påvisa sitt kunnande, göra en YP-plan som skolans lärare ska godkänna. Yrkesprov ska i första hand genomföras på arbetsplatsen och visa på praktiskt kunnande utifrån examensplanens krav på kunnande.

Vad förväntas av dig som läroavtalsstuderande?

Innan ett läroavtal kan inledas behöver den studerande själv hitta en lämplig arbetsplats inom önskad bransch. ÅYG rekommenderar att du jobbar minst 25h per vecka i medeltal. Den som är läroavtalsstuderande får ansvar och lär sig genom att utföra verkliga arbetsuppgifter som motsvarar kraven på yrkesskicklighet som finns i examensgrunderna.

Den som är läroavtalsstuderande behöver vara aktiv och förbinder sig att prestera i studierna. Man ska själv kunna ta initiativ, vara ansvarsfull och klara av att studera självständigt. Läroavtalsstuderande tar hjälp av arbetsplatshandledaren med diskussioner och frågor.

Som läroavtalsstuderande förbinder man sig till bland annat att delta i teoriundervisning som är överenskommet i PUK:en, utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren tilldelar samt rapporterar om sina studier och arbetsprestationer genom mellanutvärdering tre gånger om året tillsammans med arbetsgivaren.

Vad förväntas av dig som arbetsplats?

Arbetsplatsen tecknar läroavtal med Ålands yrkesgymnasium och utser en handledare åt den studerande. Arbetsplatsen ger förutsättningar och avsätter tid för att handledare och studerande kan följas åt. Den studerande behöver få utrymme av arbetsplatsen för närstudietillfällen och mellanutvärderingar. Arbetsplatsen ska även ge utrymme till handledaren till att kunna delta på handledarträffa. ÅYG rekommenderar att den anställda jobbar minst 25h per vecka i medeltal på arbetsplatsen.

Vad förväntas av dig som arbetsplatshandledare?

Arbetsplatshandedaren stödjer den läroavtalsstuderande till att utvecklas inom sitt yrkeskunnande. Därför behöver handledaren vara kompetent i fråga om yrkeskunskap, utbildning eller arbetslivserfarenhet. Handledaren behöver sätta sig in i examensdelarnas krav på kunnande samt delta på handledarträffar och bedömningsutbildning som skolan erbjuder.

Tillsammans med lärare från skolan och i samråd med den studerande planerar och bedömer arbetsplatshandledare yrkesprov. Handledaren går tillsammans med den studerande på mellanutvärdering tre gånger om året.

Förändringar i läroavtalet

Det kan ske ändringar under läroavtalsutbildningen som bland annat byte av arbetsplatshandledare, målen för läroavtalsutbildningen ändras, utbildningstiden ändras, läroavtalet avbryts eller hävs. När det sker ändringar i läroavtalet görs det alltid i samråd med läroavtalsansvariga på skolan, arbetsgivaren och läroavtalsstuderande.

Avgifter och ersättning för läroavtalsstudier

Som läroavtalsstuderande har man rätt till lön enligt branschens kollektivavtal. Lönen betalas av arbetsgivare, som också står för utgifter, försäkringar och semester som anknyter till lönen. När den studerande är på teori eller annan praktik har man rätt till studiesociala förmåner om man inte får lön från arbetsplatsen. Man kan ansöka om reseersättning när man åker till skolan eller en praktikplats och har rätt till de avgiftsfria måltider som skolan erbjuder.

Ersättning till arbetsgivaren varierar beroende på bransch och om läroavtalsstuderande är ny på arbetsplatsen eller har arbetat där tidigare. Den ansvarige arbetsplatshandledaren får utbildningsersättning för sitt handledaruppdrag. Om läroavtalsstuderande är inskriven på AMS eller FPA kan ytterligare ersättning erhållas.

Vid nyanställningar kan du som är arbetsgivare få en utbildningsersättning under läroavtalstiden. Om din lärling är arbetssökande kan du även ansöka om sysselsättningsstöd via Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).

 

Vill du inleda ett läroavtal?
Gå tillväga såhär:

  • Om du inte redan har en anställning inom den bransch som du vill inleda en läroavtalsutbildning inom, behöver du söka en arbetsplats som är intresserad av att anställda dig på läroavtal. Tänk på att när du kontaktar en arbetsplats bör du kunna motivera vad de har för nytta av ett läroavtal och varför man ska anställa dig.

  • Sedan kontaktar du Ålands yrkesgymnasium via mail för att få mera information

  • Därefter fyller du i ansökningsblanketten.

  • När allt är överenskommet med dig, arbetsplatsen och Ålands yrkesgymnasium kan läroavtalsstudierna börja.