Ansökan och antagning

Den gemensamma åländska antagningen

Denna information gäller ansökan och antagning 2024. 

Information om utbildningarna

Mer information om utbildningsprogram och kursverksamhet inom den gemensamma åländska antagningen hittar du på skolornas egna webbplatser:

Innan du gör din ansökan

Börja med att bekanta dig med de utbildningar som Ålands gymnasium kan erbjuda dig. 

När du ansöker till yrkesträningsprogrammet  eller yrkesinriktad specialundervisning så väljer du "ansökan via individuell kvot".

Försöksansökan

Under perioden 10.1 - 31.1.2024 är webbansökan öppen för testning så att du har möjlighet att göra en försöksansökan. På så sätt kan du bekanta dig med utbildningsutbudet och det webbaserade ansökningsformuläret innan du gör din riktiga ansökan. Inga ansökningar som görs i försöksansökan sparas till den egentliga ansökan.

Vem kan söka?

Alla som har ett avgångsbetyg från en grundskola har rätt att söka till utbildning på gymnasienivå på Åland. Om du saknar avgångsbetyg från grundskolan eller har ett svårtolkat examensbetyg från ett annat land kan du ansöka om studieplats via ett prövningsförfarande. 

Du ansöker om studieplats allmänna kvoten eller i den individuella kvoten. Du har möjlighet att söka till tre (3) olika utbildningsalternativ. Samtliga tre valda utbildningsalternativ ska ingå i samma kvot.

För att du ska bli antagen måste ditt hälsotillstånd vara sådant att du kan genomföra praktiska uppgifter och lärande i arbete i anslutning till studierna. Sökande till Ålands yrkesgymnasium som har funktionshinder/funktionsnedsättning ska söka enligt prövning så att skolan kan pröva om det är möjligt för dig att genomföra utbildningen med rimliga kompensatoriska åtgärder. Enligt Finlands lagstiftning kan studierätten bli indragen för studerande inom social- och hälsovård om det i efterhand visar sig att studerande inte har fysiska förutsättningar att utöva sitt framtida yrke.

Hur ansöker jag?

Webbansökan

Alla sökande till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola som får avgångsbetyg från grundskola på Åland och i Finland kan och bör använda sig av webbansökan. Undantaget är de som söker studieplats enligt prövningsförfarande. Om du går i årskurs 9 i grundskolan på Åland gör du din ansökan tillsammans med din elevhandledare.

Om du inte har möjlighet att använda webbansökan ska du kontakta våra antagningshandläggare och be dem att skicka ansökningsblanketten till dig. Kontaktuppgifter hittar du på den här sidan.

Du är också välkommen att göra din ansökan på plats hos oss. Vid samtliga kanslier i Ålands gymnasiums skolbyggnader har du tillgång till en ansökningsdator. Här kan du enkelt fylla i, skicka in och skriva ut din ansökan.

Länk till webbansökningsformuläret

Gör en försöksansökan

Under perioden 10.1 - 31.1.2024 är webbansökan öppen för testning så att du har möjlighet att göra en försöksansökan. På så sätt kan du bekanta dig med utbildningsutbudet och det webbaserade ansökningsformuläret innan du gör din riktiga ansökan.

Även sökande som inte får avgångsbetyg från grundskola i Finland eller Åland kan fylla i försöksansökan.

Observera att inga ansökningar som du gör under försöksansökan sparas till den egentliga ansökan.

Ansökningstid 2024

Ansökningstiden för utbildningar med start höstterminen 2024 är 11.3-29.3.2024. Kom ihåg följande:

 • Webbansökan stänger kl. 23:59 fredagen den 29 mars.
 • Om du gör din ansökan på pappersblankett ska den vara poststämplad senast den 29 mars 2024.
Vilka bilagor behöver jag bifoga?

Avgångsbetyg från grundskolan

Du ska alltid bifoga avgångsbetyg från grundskolan till din ansökan. Tänk på att skicka kopior, inte originalen.

 1. Du får avgångsbetyg från grundskolan vårterminen 2024 och bor på Åland eller i Finland
  Du behöver inte skicka in ditt avgångsbetyg eftersom din grundskola automatiskt överför dina vitsordsuppgifter till Ålands gymnasium. Skolan skickar också in eventuella betygsbilagor.
  OBS! Du behöver själv komplettera med eventuella övriga bilagor senast 31.5 2024. 
   
 2. Du har avgångsbetyg från grundskolan från tidigare år
  Skicka in ditt avgångsbetyg inklusive bilagor (arbetsintyg och andra intyg) till Ålands gymnasium inom ansökningstiden, det vill säga senast 29.3.2024. Du har ännu möjlighet att komplettera din ansökan med övriga bilagor senast den 15.5.2024. 
   
 3. Du har avgångsbetyg från utlandet
  Om du går i grundskola eller motsvarande i utlandet måste du skicka med ditt senaste betyg. Kom ihåg att uppge skolans namn och kontaktuppgifter. 
  Observera att betygsuppgifter från andra länder än de nordiska ska vara översatta till svenska av en auktoriserad translator. 

Övriga bilagor

Förutom avgångs- eller skiljebetyg från grundskola (eller annan motsvarande skola) behöver du komplettera din ansökan med:

 • betyg från andra kurser/utbildningar som kan ge tilläggspoäng (läs mer under rubriken: Poängberäkning)
 • eventuella arbetsintyg
 • eventuella intyg över kunskaper i svenska (läs mer nedan under rubriken: Vem behöver språkintyg?)
 • eventuella övriga betyg eller intyg (till exempel vitsordshöjningar eller läkarintyg ifall det har betydelse)
 • studieplan (gäller dig som söker till Ålands lyceum).

OBS! Skicka alltid med en utskriven sammanställning av din webbansökan när du skickar bilagor till oss. Vi skickar sammanställningen till den e-postadress du uppger i webbansökan. På så sätt kan du alltid skriva ut sammanställningen via ditt mejlprogram.

Gör så här:

 • Skriv ut sammanställningen som du hittar på sista sidan i din webbansökan (utskriftsfunktion finns på sammanställningssidan i webbansökan)
 • Underteckna sammanställningen
 • Skicka in sammanställningen tillsammans med avgångsbetyget och övriga bilagor.

Skicka in ansökan och bilagor

Om du har bilagor att skicka in eller om du söker enligt prövningsförfarande eller annars är tvungen att använda ansökningsblanketten ska du posta dem till vårt antagningskansli på följande adress:

Ålands gymnasium
Elevantagningen
PB 150
AX-22101 Mariehamn
Finland

Fyll i en studieplan om du söker till Ålands lyceum

Du som söker till Ålands lyceum ska också fylla i en studieplan med uppgifter om vilka ämnen du önskar läsa under ditt första läsår. Om du går i årskurs 9 hjälper din elevhandledare dig att fylla i studieplanen. Annars ska du lämna in planen till någon av studiehandledarna på Ålands lyceum senast den 15 mars 2024. Studieplanen för ansökan till Ålands lyceum hittar du på den här sidan under "Dokument".

Utöver de obligatoriska studieavsnitten erbjuder lyceet ett stort utbud av valfria studier. De valfria studieavsnitten ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper. Du kan välja studieavsnitt inom svenska och litteratur, främmande språk, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper, hälsa och idrott, estetiska ämnen samt IT. Genom att kombinera olika ämnen kan du skapa en egen tvärvetenskaplig profil utifrån dina intressen och planer för framtiden.

Inom december publiceras blanketten Studieplan samt ett Studieplaneringshäfte med instruktioner för hur du gör upp din studieplan: där ingår bl.a. information om val av obligatoriskt språk och nivå i matematik, samt beskrivningar av de valfria studieavsnittens mål och innehåll!

Vem behöver språkintyg?

Om du som sökande till Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium inte har svenska som modersmål, behöver du bevisa att du har tillräckliga färdigheter för att kunna använda svenska i tal och skrift. Det gör du genom att bifoga intyg till din ansökan över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på minst nivå 3 (B1).​

Språkintyget ska du bifoga till ansökan senast 29.3.2024. 

Språkintyg behövs inte för sökande som har:

 • ett avgångsbetyg från en svenskspråkig grundskola
 • avlagt lärokursen i svenska som A-språk eller svenska som andra språk med minst vitsordet 7.
Hur gör jag ändringar i min ansökan?

Du kan bara göra ändringar i din ansökan under ansökningstiden, det vill säga senast 29.3.2024 före kl. 16:00. Om du kommer fram till att du vill ändra din ansökan måste du i så fall återta din befintliga ansökan och sedan göra om din ansökan på nytt. 

Du återtar din ansökan genom att fylla i blanketten Återtagande av ansökan (pdf). Ladda ner blanketten under Dokument på denna sida. Skicka sedan den ifyllda blanketten till elevantagningen på adressen nedan. Du kan också lämna in blanketten till Ålands gymnasium på Neptunigatan 21 i Mariehamn.

Ålands gymnasium
Elevantagningen
PB 150
AX-22101 Mariehamn
Finland

Ändringar efter ansökningstidens slut

Ändringar och omprioriteringar av utbildningsalternativen efter ansökningstidens utgång är endast tillåtna när du har blivit underkänd i urvalsprovet till den utbildning som du sökte som förstahandsval eller inte uppnår minst vitsordet 7,0 i medeltal på avgångsbetyget från grundskolans allmänna lärokurs i ämnena svenska, engelska, matematik, historia och samhällskunskap som krävs för att få en studieplats vid Ålands lyceum. I detta fall flyttas ditt andrahandsalternativ automatiskt upp till förstahandsalternativ. 

Behörighet och grunder för antagning

Du ansöker om studieplats i en allmän kvot eller i en individuell kvot utgående från din utbildningsbakgrund.

Antagning i allmänna kvoten

Om du har ett avgångsbetyg eller motsvarande från grundskolans allmänna lärokurs söker du din studieplats i allmänna kvoten. Urvalet sker då med ditt avgångsbetyg eller motsvarande betyg från grundskolan och de eventuella tilläggsfaktorer som ingår i urvalsprocessen som grund.

Om det saknas behöriga sökande till studieplatser i allmänna kvoten (i första, andra eller tredje hand) efter den ordinarie antagningsomgången blir studieplatserna överförda till den individuella kvoten. 

Antagning i den individuella kvoten

Du ska söka via den individuella kvoten om du har ett avgångsbetyg från grundskola på Åland, i Finland, i övriga nordiska länder eller från ett land inom EU eller EES området som innehåller anpassade lärokurser utifrån en individuell plan. Urvalet till studieplats sker då med ditt avgångsbetyg eller motsvarande betyg och de eventuella tilläggsfaktorer som ingår i urvalsprocessen som grund.

Om det saknas behöriga sökande till studieplatser i den individuella kvoten (i första, andra eller tredje hand) blir studieplatserna överförda till allmänna kvoten. 

Ansökan till Ålands lyceum

Du är behörig att söka i den allmänna kvoten kvoten till en studieplats om du har en anpassad lärokurs i praktiska läroämnen från grundskolan på Åland, i Finland eller i övriga nordiska länder.

Om du har annat modersmål än svenska ska du dessutom kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska när du ansöker om studieplats i Ålands lyceum. 

Är du hemskoleundervisad ska du söka på prövning med intyg över fullgjord läroplikt. 

Ansökan till Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola

Du är behörig att söka studieplats i den individuella kvoten via ett prövningsförfarande om du:

 • har ett ofullständigt betyg (t.ex. saknar vitsord i alla 16 ämnen i sitt slutbetyg)
 • har ett skiljebetyg

Om du har annat modersmål än svenska ska du dessutom kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska när du ansöker om studieplats i Ålands yrkesgymnasium. 

Är du hemskoleundervisad ska du söka på prövning med intyg över fullgjord läroplikt. 

Yrkesinriktad specialundervisning

Om du har avgångsbetyg från grundskolan kan du på grund av särskilt motiverade skäl söka studieplats inom yrkesinriktad specialundervisning. 

Antagning enligt prövning

I antagningssystemet ingår ett prövningsförfarande som gör det möjligt för dig att ansöka om en studieplats i allmänna kvoten eller i den individuella kvoten. Syftet med prövningsförfarandet är att pröva om en sökande har förutsättningar att avlägga examen eller förvärva kunnande utifrån sin förmåga och sina särskilda behov. Urvalskriterierna är utformade på ett sätt som ger en objektiv bedömning av förutsättningarna och de beaktar likabehandlingsprincipen. 

Ansökan enligt prövning i allmänna kvoten

Du är behörig att söka en studieplats i allmänna kvoten via ett prövningsförfarande om du har ett avgångsbetyg från ett land utanför Norden. 

Prövningsförfarandet till Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium förutsätter också att du har tillräckliga språkkunskaper. Läs mer under rubriken: Vem behöver språkintyg?

Ansökan enligt prövning i den individuella kvoten

Du är behörig att söka en studieplats i den allmänna kvoten vid Ålands yrkesgymnasium eller Ålands folkhögskola via ett prövningsförfarande om du:

 • saknar vitsord i alla 16 ämnen på avgångsbetyget
 • har ett skiljebetyg eller
 • har motsvarande betyg över delvis avklarad grundskoleutbildning på Åland, i Finland eller i övriga nordiska länder. 

Poängberäkning

Poängberäkningen för dig som söker enligt prövning gör vi utifrån en sammanräkning av poängtalet för följande variabler:

 1. Intresse: 0 eller 2 poäng
 2. Tilläggspoäng: 0-4 poäng
 3. Prövningsförfarande: 1-18 poäng

Den maximala poängsumman är 24 poäng, då ingår inte poäng för programvisa urvalsprov. 

Ansökan enligt prövning till Ålands lyceum

Ålands lyceum verkställer prövningsförfarandet i en testsituation. Här prövas dina kunskaper i läroämnena svenska, matematik och engelska i förhållande till den kunskapsnivå som en sökande som har genomgått grundskolans lärokurs årskurs 9 bör ha. Kunskaperna i varje läroämne bedöms med 0-6 poäng. Sammanlagt ger prövningsförfarandet 0-18 poäng. För att bli antagen krävs minst 9 poäng varav minst 1 poäng i varje läroämne. 

Ansökan enligt prövning till Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium verkställer prövningsförfarandet dels genom:

 • en bedömning av lämpligheten till yrket
 • ett test i det läroämnesvisa kunnandet i svenska, matematik och engelska.

Lämpligheten för yrkesområdet och det läroämnesvisa kunnandet bedöms vardera med 0-9 poäng. Sammanlagt ger prövningsförfarandet 0-18 poäng. 

I bedömningen av det läroämnesvisa kunnandet i svenska, engelska och matematik är varje läroämne tilldelade 0-3 poäng i prövningsförfarandet till ett yrkesområde. Du får också:

 • 1 poäng om stöd och handledning är en förutsättning för att du ska klara testen eller uppgifterna
 • 2 poäng om du klarar testet eller uppgifterna med viss handledning
 • 3 poäng om du har förmåga och intresse att självständigt lösa test och uppgifter i prövningssituationen. 
Så här räknar du dina poäng

Det här får du poäng för:

 • intresse: 0 eller 2 poäng (du får två intressepoäng för ditt förstahandsval)
 • betygsmedeltal: 0-9 poäng
 • programvisa vitsord: 1-9 poäng
 • grundskolepoäng: 0 eller 2 poäng
 • språkpoäng 0,3, 0,6 eller 0,9 poäng
 • tilläggspoäng: 0-4 poäng

Observera att du sammanlagt får räkna högst fyra (4) poäng för grundskolepoäng och tilläggspoäng.

Den maximala poängsumman är 22,9. Då ingår inte poäng för urvalsprov.

Poäng för intresse och medeltal på betyget

Poäng för intresse

Du får två (2) intressepoäng för ditt förstahandsval.

Betygsmedeltal

Medeltalet räknar vi med vitsorden i följande ämnen på ditt avgångsbetyg från grundskolan som grund:

 • svenska
 • matematik
 • biologi (med miljölära)
 • geografi
 • fysik
 • kemi
 • religions- eller livsåskådningskunskap
 • historia
 • samhällslära och ekonomi
 • musik
 • bildkonst
 • slöjd
 • hemkunskap
 • hälsokunskap
 • idrott samt engelska.

Eventuella tillvalsämnen är inte med i medeltalet. Om du har samma ämne som både gemensamt ämne och som tillval räknas endast vitsordet i den gemensamma kursen. Om du har två vitsord i ett ämne (till exempel teknisk slöjd respektive textilslöjd) ska medeltalet av båda vitsord räknas och anges som det närmast uppåt avrundade heltalet.

Om du endast har ett vitsord i ämnena historia och samhällskunskap gäller detta vitsord för båda ämnena och räknas då två gånger.

Om du har fått intyg på att du har höjt ditt grundskolevitsord i något ämne får du räkna det höjda vitsordet istället för det gamla. Kom ihåg att skicka med intyget över höjningen.

Det uträknade medeltalet översätts sedan till poäng enligt följande skala:

Medeltal Poäng
5,50 - 5,99 2 poäng
6,00 - 6,49 3 poäng
6,50 - 6,99 4 poäng
7,00 - 7,49 5 poäng
7,50 - 7,99 6 poäng
8,00 - 8,49 7 poäng
8,50 - 8,99 8 poäng
9,00 - 9 poäng
Poäng för programvisa vitsord

För varje utbildning du kan söka till finns det tre till fem ämnen med större tyngd än de övriga i ansökan. Dessa ämnen varierar från utbildning till utbildning. Medeltalet av det så kallade programvisa vitsordet ger dig poäng enligt tabellen nedan. Vilka ämnen som beaktas i de olika utbildningarna hittar du sedan i följande tabell.

Medeltal Poäng
- 5,49 1 poäng
5,50 - 6,49 2 poäng
6,50 - 7,24 3 poäng
7,25 - 7,74 4 poäng
7,75 - 8,24 5 poäng
8,25 - 8,74 6 poäng
8,75 - 9,24 7 poäng
9,25 - 9,74 8 poäng
9,25 - 9,74 9 poäng

Ämnen som beaktas i poängräkningen enligt utbildningsprogram

I tabellen nedan ser du vilka ämnen vars medeltal ger dig poäng i ansökan till de olika utbildningarna:

Utbildning Ämnesvitsord som beaktas
Ålands lyceum svenska, matematik, historia, samhällskunskap, engelska
IT-stödperson matematik, fysik, bildkonst, engelska
Elmontör matematik, fysik, slöjd, engelska
Frisör kemi, bildkonst, slöjd, idrott, engelska
Fordonsmekaniker matematik, fysik, slöjd, engelska
Husbyggare matematik, fysik, slöjd, engelska
Kock och servitör matematik, kemi, bildkonst, hemkunskap, engelska
Merkonom svenska, matematik, engelska
Närvårdare musik*, bildkonst*, slöjd*, hemkunskap*, idrott*
(även urvalsprov)
Rörmontör matematik, fysik, slöjd, engelska
Sjöfart matematik, fysik, slöjd, engelska
Barnledare svenska, religion/livsåskådningskunskap, samhällskunskap, engelska
Verkstadsmekaniker matematik, fysik, slöjd, engelska
Ålands folkhögskola, nya linjen svenska, musik*, bildkonst*, slöjd*, hemkunskap*, idrott*

*) Medeltalet av de tre högsta vitsorden av de stjärnmärkta ämnena beaktas.

Beräkning av tilläggspoäng

Ytterligare poäng ges i följande fall:

 • Grundskolepoäng: du får två (2) poäng om du har gått ut grundskolan under de tre senaste åren.
 • Språkpoäng: du kan få poäng enligt erhållet vitsord för A2-språk eller B-språk där det högsta vitsordet gäller om du har valt två språk.
Vitsord Poäng
5-6 0,3 poäng
7-8 0,6 poäng
9-10 0,9 poäng

Poäng för tilläggsutbildning

Du kan få tilläggspoäng för tilläggsutbildning efter grundskolan samt för arbetserfarenhet eller annan erfarenhet. Maximalt antal tilläggspoäng är fyra (4).

 • utbildning vid Ålands folkhögskola eller annan motsvarande utbildning som omfattar ett läsår ger två (2) poäng. Motsvarande studier i minst sex månader ger en (1) poäng.
 • två (2) poäng för förberedande yrkesutbildning eller motsvarande omfattande minst 6 månader.
 • minst 6 månaders arbetserfarenhet ger (1) poäng
 • minst 12 månaders arbetserfarenhet ger två (2) poäng
 • ungdomsprojekt eller motsvarande omfattande minst 6 månader ger en (1) poäng.

Tilläggspoäng för arbetserfarenhet

Du kan få tilläggspoäng för arbetserfarenhet som du fått i arbetsförhållande efter grundskolan eller efter att du fyllt 16 år. Också deltagande i arbete som ordnats för arbetslösa räknas som arbetserfarenhet.

Vid uträkning av arbetserfarenheten beaktar vi endast arbetsperioder med varaktighet på minst en månad utan avbrott. I deltidsarbete motsvarar en månads arbetserfarenhet 150 timmars arbete för samma arbetsgivare.
Arbetserfarenhet kan beaktas till och med utgången av juli månad under ansökningsåret. Samma arbetserfarenhet kan endast räknas en gång.

Poäng vid särskilda krav och lika poäng

Särskilda krav

För att få en studieplats vid Ålands lyceum ska du uppnå i medeltal minst vitsordet 7,0 på avgångsbetyget från grundskolans allmänna lärokurs i ämnena svenska, engelska, matematik, historia och samhällskunskap. Ifall du har endast ett vitsord i ämnena historia och samhällskunskap gäller detta vitsord för båda ämnena och räknas två gånger. Medeltalsgränsen gäller både sökande i betygskvoten och i den individuella kvoten. 

Om du söker till Ålands yrkesgymnasium och vill läsa allmänna ämnen enligt Ålands lyceums läroplan (HUTH-paketet) ska du ha minst vitsordet 7,0 i medeltal på avgångsbetyget från grundskolan i ämnena svenska, matematik, engelska, historia och samhällskunskap. Ifall du endast har ett vitsord i ämnena historia och samhällskunskap gäller detta vitsord för båda ämnena. Det räknas då två gånger.

Ordningsföljd vid lika poängtal

Om du får samma poängsumma som en eller flera andra sökande avgörs er turordning av följande faktorer:

 • den som har prioriterat utbildningen högst har företräde
 • poäng för eventuellt urvalsprov eller motsvarande
 • medelvärdet av de programvisa vitsorden
 • medeltalet av de betygsvitsord som anges under betygsmedeltal

Om rangordningen ovan inte räcker till för att skilja åt sökande med samma poängtal avgör Ålands gymnasiums styrelse i vilken ordning sökande med samma poängtal ska bli antagna.

Vem behöver göra urvalsprov?

Till vissa utbildningsprogram arrangeras urvalsprov. Provet blir poängsatt enligt skalan 1–10. Poängen läggs sedan till övriga poäng.

Vem blir kallad?

Alla första- och andrahandssökande blir kallade till urvalsprovet. Tredjehandssökande blir kallade till urvalsprovet enligt rangordning om det finns lediga platser till programmet i fråga. 

Den sökandes språkfärdigheter bedöms inte i urvalsprovet.

Underkänd och diskvalificerad

Om provet blir bedömt med en poäng (1) beaktas det som underkänt. Det betyder att du som söker inte kan bli antagen till den aktuella utbildningen.

Du blir också diskvalificerad från den sökta utbildningen om du uteblir från urvalsprovet.

Datum för urvalsprov 2024

Vid antagning 2024 anordnas urvalsprov under vecka 17-18 till närvårdar- och barnledarprogrammen. 

Efter ansökan

Besked om antagning

Senast 10.6.2024 är resultatet av antagningen färdigt. Du får då besked per brev om resultatet. I beskedet finns anvisningar för hur du bekräftar eller tackar nej till studieplatsen. I beskedet framgår också hur en eventuell reservantagning går till.

I antagningsbeskedet med svarskrav ser du om du är:

 • antagen
 • reservplacerad
 • struken

Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.

I ditt antagningsbesked står utbildningarna i samma ordning som du rangordnade dem i din anmälan. Du kan inte ändra ordningen på dina utbildningsalternativ när du svarar på ditt antagningsbesked.

Tänk på: Om du är reservplacerad på ett utbildningsprogram som du prioriterat högre i din anmälan och blivit antagen på ett utbildningsprogram du prioriterat lägre, måste du tänka igenom om du fortfarande vill stå kvar som reserv till det/de högre prioriterade utbildningsprogrammen.

Observera att du stryks från de utbildningsprogram som du prioriterat lägre i din anmälan. Till exempel: Om du har blivit antagen till ditt förstahandsalternativ stryks alla övriga utbildningsprogram.

Reservplats

Om det i beskedet framkommer att du står på reservplats:

 • Du måste ändå bekräfta att du vill stå kvar som reserv. Om du inte svarar inom utsatt tid stryker vi din ansökan.
 • Om du står på reservplats får du inget nytt besked från oss förrän du eventuellt får en studieplats.
Kom ihåg att bekräfta din plats!

Som sökande ska du bekräfta din studieplats till Ålands gymnasium senast den 26.6.2024 kl. 15:00. Observera att poststämpeln inte beaktas.

Svarsbesked som blir inlämnade efter utsatt tidpunkt beaktas inte och som sökande blir du struken från alla utbildningsprogram.

Det är mycket viktigt att du svarar på beskedet inom utsatt tid. I annat fall går studieplatsen till sökande som finns på reservlistan.

Vad innebär en andra antagningsomgång (efterantagning)?
 • Om det finns lediga studieplatser ordnar vi en andra antagningsomgång för sökande utan studieplats (efterantagning).
 • Den andra antagningen är öppen 30.7-2.8.2024
 • Ansökan görs via ansökningsformulär på Ålands gymnasiums webbplats.
 • Urvalet sker enligt gällande poängberäkningssystem, läs mer ovan på denna sida.
 • Den andra antagningsomgången gäller även personer som sökt enligt prövning och är utan studieplats. 

Andra antagningsomgången 2024

Den andra antagningsomgången är öppen från och med kl 12:00 den 30 juli och pågår till kl 23:59 den 2 augusti. Samma antagningskriterier och poängsystem gäller i den andra antagningsomgången som i den första antagningen.

Efter den andra antagningsomgången

Från och med 3.8.2024 kan man söka till respektive skola om det fortfarande finns lediga studieplatser. 

Ålands lyceum

Ålands yrkesgymnasium

Ansökningarna blir behandlade i den ordning de kommer in. Kom ihåg att bifoga betygskopior elektroniskt eller skicka in dem per brev enligt adresserna ovan.

Informationen på denna sida finns också i vår utbildningskatalog "Utbildning på Åland 2024-2025"

Utbildningskatalogen finns som pdf-dokument för utskrift under Länkar.