Internationell verksamhet vid Ålands lyceum

Vid Ålands lyceum strävar man efter att göra det möjligt för studerande och anställda att växa och utvecklas genom olika former av mobiliteter, så som gruppmobiliteter, jobbskuggning och att delta i kurser. 

Ålands lyceum är ackrediterat för Erasmus+ KA1 verksamhet.

Pågående projekt

Mobilitets och utbytesverksamhet

Vid Ålands Lyceum pågår aktiv mobilitetsverksamhet med gruppmobiliteter och språkutbyten, jobbskuggning och kursverksamhet som finansieras med Erasmus+ medel.

Avslutade projekt

Ålands lyceums läroplansprojekt 2018-2020

I samband med att den nya Iäroplanen togs i bruk 2016 har det vid ÅIands lyceum klart framkommit att det finns behov av och efterfrågan på nya undervisningsmetoder, nya pedagogiska grepp och fördjupade kunskaper inom olika ämnesområden. Den nya läroplanen betonar vikten av att använda nya didaktiska verktyg i undervisningen. De tydligaste behoven har skolan identifierat inom temaområdena Kulturkompetens och internationalism, Välbefinnande och trygghet samt Teknologi och samhälle. Dessa behov tar projektgruppen fasta på och formulerar i den europeiska utvecklingsplanen.

De förväntade resultaten och effekterna av projektet är att kursdeltagarna ska få ny inspiration och kunskap för att kunna genomföra de förändringar som är målsättningen i den nya läroplanen. Därtill medför mobiliteten nya europeiska infallsvinklar som breddar de studerandes syn på sin omvärld. Eftersom ett stort antal lärare och övrig personal visat intresse för deltagande kommer effekterna att få stor genomslagskraft i den egna skolan och bland de studerande. Detta garanterar att mobiliteten gynnar hela organisationen på flera olika nivåer.

ÅL gynnas av att lärarna blir kunnigare inom sitt ämnesområde. Både skola och samhälle gynnas av en verksamhetskultur med nöjda arbetstagare, som är nyfikna på att lära sig nytt. Detta är i sin tur välgörande och inspirerande för de studerande vars lärare refererar till positiva studieerfarenheter.

Projektet finansierades av Erasmus+

Ökat välbefinnande och delaktighet hos studerande 2020-2022

I den nya läroplanen LP2021 betonas att målet med gymnasiestudierna är att de studerande ska uppnå en mångsidig kompetens. Mer konkret handlar det om sex olika kompetensområden som ska ligga till grund för alla läroämnen i gymnasiet: kompetens för välbefinnande, kommunikativ kompetens, tvärvetenskaplig och kreativ kompetens, samhällelig kompetens, etisk kompetens och miljökompetens samt global kompetens och kulturell kompetens. Det här projektet kommer i huvudsak att fokusera på de tre första kompetensområdena, Kompetens för välbefinnande, Kommunikativ kompetens och Tvärvetenskaplig och kreativ kompetens  eftersom vi anser att de mest tillgodoser de behov som finns i vår organisation just nu.

Vi vill påverka skolans verksamhetskultur i en positiv riktning, d.v.s. öka studerandes välbefinnande, delaktighet och motivation bl.a. genom bättre kommunikation och mer ämnesövergripande undervisning.

Vi vill öka studerandes välbefinnande genom att fortbilda oss inom positiv psykologi. Vi kommer sedan att kunna ge dem verktyg för att bättre stå emot stress och motgångar i livet.

Vi vill öka studerandes delaktighet och motivation genom att lära oss arbeta mer ämnesövergripande och kreativt. Studierna blir mer meningsfulla om de studerande får kombinera sina kunskaper på nya mer kreativa sätt.

Vi vill öka studerande kommunikativa kompetens och språkliga medvetenhet genom att fortsätta vårt projekt Språk i alla ämnen. Projektet håller just nu på att ta fram ett handledningsmaterial som kommer att underlätta för studerande att analysera skoluppgifter och formulera sina tankar i välskrivna, strukturerade texter. 

Projektet finansierades av Erasmus+