E-grunder, utbildningsprogram inom restaurang- och cateringbranschen LIA

Catering

Att arbeta inom restaurangverksamhet, 20 kp

Krav på yrkesskicklighet

Att förbereda sig inför arbetsuppgifterna

Den studerande

 • kommer i tid till arbetsskiftet och är redo att arbeta när skiftet börjar
 • tar hand om sitt yttre samt sköter sin personliga hygien
 • känner till regler och rutiner gällande arbetet på arbetsplatsen samt anvisningarna för dataskydd och säkerhet
 • känner till och använder rengöringsmedel i arbetet och tolkar säkerhetsdatablad
 • planerar och schemalägger uppgifterna under sitt arbetsskift och beaktar arbetarskydd och ergonomi
 • förbereder och ställer i ordning kund- och arbetslokalerna på överenskommet sätt
 • vet hur man ska handla i situationer där livräddande första hjälpen krävs

 

Att förbereda arbetsstället och produkterna för försäljning

Den studerande

 • känner till de råvaror som används samt värdet på och användningen för de produkter som tillverkats av råvarorna
 • bedömer råvarornas kvalitet organoleptiskt samt meddelar om avvikelser i kvaliteten till chefen
 • hanterar, förbereder och tillreder produkter av olika råvaror i den mängd som anges i tillredningsanvisningen
 • använder kniv på ett säkert sätt i arbetet
 • använder arbetsredskap, apparater och utrustning som behövs i arbetsuppgifterna samt nödvändig skyddsutrustning och metoder på ett säkert sätt
 • undviker att matsvinn uppstår i olika situationer vid tillredningen av mat samt sorterar överskottet enligt anvisningarna på arbetsplatsen
 • känner till specialkoster så att hen på ett tillförlitligt sätt kan berätta för kunderna vilka produkter som är lämpliga för dem
 • ställer i ordning försäljningsstället och håller det rent
 • ser till att de produkter som säljs är av god kvalitet och förutser hur maten räcker till
 • deltar i förberedelserna inför följande arbetsskift
 • går över till följande utdelade arbetsuppgift enligt arbetsschemat
 • rengör arbetslokalerna i lämplig ordning och med rätt rengöringsmedel och metod
 • känner till sin roll som medlem i arbetsgemenskapen och samarbetar med arbetstagarna
 • följer arbetssätten för hållbar och ansvarsfull utveckling på arbetsplatsen
 • upprätthåller den allmänna säkerheten i arbetsmiljön
 • följer hygienlagstiftningen och planen för egenkontroll
 • följer arbetslagstiftningen, anvisningarna och kvalitetskraven på arbetsplatsen

Kundservice

Den studerande

 • uppmärksammar kundernas ankomst och betjänar dem enligt servicemodellen och beaktar olika kundgrupper
 • betjänar kunder och använder terminologin inom branschen på svenska, finska eller samiska och på minst ett främmande språk
 • känner till arbetsplatsens kanaler i sociala medier och använder dem i sitt arbete
 • arbetar i olika situationer inom servering och kundservice
 • presenterar, rekommenderar och säljer produkter
 • använder betalningssystem för att registrera försäljning
 • känner till de betalningssätt som används och tar emot betalningsmedel
 • iakttar tystnadsplikten i förhållande till kunder och till arbetsplatsen

Att avsluta arbetsskiftet

Den studerande

 • utför uppgifter inom diskhanteringen och rengör diskrummet
 • fyller, tömmer och rengör diskmaskinen
 • rengör apparater, utrustning och arbetsredskap samt ser till att de fungerar och meddelar om fel i dem till chefen
 • slutstädar och ställer i ordning arbets- och kundlokalerna
 • sorterar vid sidan av det övriga arbetet avfall enligt anvisningen

 

Kundbetjäning och försäljning på restaurang, 25 kp

Krav på yrkesskicklighet

Att förbereda sig inför arbetsskiftet

Den studerande

 • kommer i tid till arbetsskiftet och är redo att arbeta när skiftet börjar
 • ser till sitt yttre samt sköter sin personliga hygien
 • planerar och schemalägger uppgifterna under sitt arbetsskift
 • beaktar antalet kunder och eventuella bokningar
 • tar fram utrustningen för buffén eller matlinjen och förbereder sig för att lägga fram mat och dryck
 • lägger fram mat och drycker vid buffén eller matlinjen eller förbereder sig för bordsservering av mat och dryck
 • ser till att restaurangens entré, skyltar och menyer är i ordning
 • vet vilka faktorer priset på produkten består av
 • vet hur man ska handla i situationer där livräddande första hjälpen krävs

Arbete inom kundbetjäning och försäljning av mat och dryck

Den studerande

 • beaktar arbetarskyddet och ergonomin vid serveringen
 • upprätthåller den allmänna säkerheten i arbetsmiljön och informerar om de faror och risker som hen observerar
 • uppmärksammar kundernas ankomst och betjänar dem enligt affärsidén och beaktar olika kundgrupper
 • utför sina uppgifter enligt öppettiderna samt enligt tidtabellen för förhandsbeställningar och bokningar
 • känner till mat och drycker samt specialkost så att hen på ett tillförlitligt sätt kan berätta för kunderna vilka produkter som är lämpliga för dem
 • betjänar kunder och använder branschspecifik terminologi på svenska, finska eller samiska och på minst ett främmande språk
 • presenterar, säljer och serverar produkter från mat- och dryckessortimentet
 • sköter serveringen av mat vid buffén eller matlinjen eller serverar mat till borden
 • rengör och ställer i ordning i kundlokalerna under hela arbetsskiftet
 • ser till att de produkter som säljs eller serveras är av god kvalitet och räcker till
 • använder vid serveringen rätt temperatur, sätt och utrustning för dryckerna som ingår i utbudet
 • använder betalningssystemet, registrerar försäljningen och tar betalt av kunderna med tillgängliga betalningssätt
 • utför de arbeten som hen ansvarar för och hjälper andra
 • känner till sin roll som medlem i arbetsgemenskapen och samarbetar med de andra i personalen
 • följer arbetssätten för hållbar och ansvarsfull utveckling
 • känner till restaurangens kanaler i sociala medier och använder dem i sitt arbete
 • följer hygienlagstiftningen och planen för egenkontroll
 • följer arbetslagstiftningen, restaurangens anvisningar och kvalitetskrav

Att servera alkoholdrycker

Den studerande

 • serverar och säljer alkohol enligt bestämmelserna och anvisningarna för servering av alkohol
 • handlar enligt den gällande alkohollagen
 • känner till kraven på egenkontroll av verksamheten enligt alkohollagen

Att se till kundernas trivsel och serviceupplevelse

Den studerande

 • tar emot respons från kunderna om tjänster och produkter och för responsen vidare enligt restaurangens anvisningar
 • tar hand om kunderna under hela serviceprocessen
 • lägger märke till när kunderna lämnar stället och tackar dem för besöket
 • iakttar tystnadsplikten i förhållande till kunder och till restaurangen

Att avsluta ett arbetsskift

Den studerande

 • rengör och ställer i ordning arbets- och kundlokalerna med tanke på bokningarna och behoven under följande arbetsskift
 • utför uppgifter i samband med skiftbyte
 • utför uppgifter inom diskhanteringen vid sidan av annat arbete
 • sorterar avfallet enligt anvisning vid sidan av annat arbete
 • deltar i redovisningen av försäljningen på restuarangen
 • informerar den arbetstagare som kommer till nästa arbetsskift om kund- och försäljningssituationen

Servering av mat i portioner och av drycker, 40 kp

Krav på yrkesskicklighet

Att förbereda sig inför arbetsuppgifterna

Den studerande

 • kommer i tid till arbetsskiftet och är redo att arbeta när skiftet börjar
 • tar hand om sitt yttre samt sköter sin personliga hygien
 • planerar och schemalägger uppgifterna under sitt arbetsskift
 • sätter sig in i förhandsbeställningar och bokningar samt förutser kommande kundservicesituationer
 • känner till de bokningskanaler som används vid matrestaurangen
 • dukar kundborden enligt anvisningarna på restaurangen och hanterar kärl och bestick hygieniskt
 • känner till de produkter som säljs och rekommendationerna
 • följer arbetssätten för hållbar och ansvarsfull utveckling
 • vet hur priset på en produkt bildas
 • vet hur man ska handla i situationer där livräddande första hjälpen krävs

Att presentera, sälja och servera mat och dryck till kunderna

Den studerande

 • beaktar arbetarskyddet och ergonomin vid serveringen
 • upprätthåller den allmänna säkerheten i arbetsmiljön
 • arbetar enligt serveringsprocessen
 • betjänar kunderna enligt affärskonceptet
 • betjänar kunder och använder terminologin inom branschen på svenska, finska eller samiska och på minst ett främmande språk
 • rekommenderar mat- och dryckesprodukter som är lämpliga för kunder med behov av specialkost
 • presenterar maträtter och drycker som passar till maten samt berättar om produkternas ursprung och råvaror för kunderna
 • känner till den gastronomiska terminologin på en allmän nivå så att hen kan tolka termerna på menyn för kunderna
 • rekommenderar, säljer, tar emot beställningar och serverar portioner och drycker till kunderna
 • använder vid serveringen redskap som lämpar sig för maträtterna, dryckerna och serveringssätten
 • serverar tallriksportioner
 • använder vid serveringen rätt temperatur, sätt och utrustning för dryckerna som ingår i utbudet
 • följer mat- och umgängeskultur enligt typ av tillställning
 • arbetar med beaktande av tidsanvändningen och andra resurser och främjar försäljningen
 • hjälper till med andras uppgifter enligt arbetssituationen
 • känner till sin roll som medlem i arbetsgemenskapen och samarbetar med arbetstagarna
 • känner till arbetsplatsens kanaler i sociala medier och använder dem i sitt arbete
 • följer hygienlagstiftningen och planen för egenkontroll
 • följer arbetslagstiftningen, anvisningarna och kvalitetskraven på restaurangen

Att servera alkoholdrycker

Den studerande

 • arbetar med kundservice och försäljning enligt de bestämmelser och anvisningar som gäller servering av alkohol
 • handlar enligt den gällande alkohollagen
 • känner till vilka krav egenkontrollen enligt alkohollagen ställer på verksamheten

Att sköta kundserviceprocessen

Den studerande

 • tar emot kunderna enligt affärskonceptet och beaktar olika kundgrupper
 • använder bricka och olika serveringstekniker
 • känner till de vanligaste bordsformaten och lägger bordduk vid behov
 • använder betalningssystemet, registrerar försäljningen och tar betalt av kunderna med tillgängliga betalningssätt
 • förutser och känner igen utmanande kundservicesituationer samt strävar efter att lösa dem
 • tar emot respons från kunderna om servicen och produkterna och förmedlar responsen vidare enligt anvisningar
 • känner till restaurangens kanaler för kundrespons
 • tackar kunderna och önskar dem välkomna åter
 • uppdaterar och kommenterar vid behov diskussionen på sociala medier
 • iakttar tystnadsplikten i förhållande till kunder och till restaurangen

Att avsluta arbetsskiftet

Den studerande

 • rengör och ställer i ordning arbets- och kundlokalerna och beaktar bokningarna och behoven under följande arbetsskift
 • utför uppgifter i samband med skiftbyte
 • utför uppgifter inom diskhanteringen vid sidan av annat arbete
 • sorterar avfall vid sidan av annat arbete enligt anvisningen
 • deltar i redovisningen av försäljningen på restaurangen
 • informerar den arbetstagare som kommer till nästa arbetsskift om kund- och försäljningssituationen

  Försäljning och servering av drycker, 25 kp

  Krav på yrkesskicklighet

  Att förbereda sig inför arbetsskiftet

  Den studerande

  • kommer i tid till arbetsskiftet och är redo att arbeta när skiftet börjar
  • tar hand om sitt yttre samt sköter sin personliga hygien
  • planerar och schemalägger uppgifterna under sitt arbetsskift
  • känner till kanalerna för bokningar och respons på restaurangen
  • ser till att drycker förvaras enligt anvisningarna på restaurangen
  • känner till de dryckesprodukter och de vanligaste dryckesblandningarna som säljs och hur de rekommenderas
  • ställer i ordning och utrustar kund-, arbets- och försäljningslokalerna enligt anvisningarna på restaurangen
  • vet hur man ska handla i situationer där livräddande första hjälpen krävs

  Att rekommendera, sälja och servera drycker

  Den studerande

  • uppmärksammar kundernas ankomst och betjänar dem enligt servicemodellen och beaktar olika kundgrupper
  • tar hand om kundernas trivsel under hela serviceprocessen
  • beaktar arbetarskyddet och ergonomin vid serveringen
  • upprätthåller den allmänna säkerheten i arbetsmiljön
  • känner till restaurangens kanaler i sociala medier och använder dem i sitt arbete
  • uppdaterar och kommenterar vid behov kommunikationen på sociala medier
  • känner till dryckesprodukter och specialkoster så att hen på ett tillförlitligt sätt kan berätta för kunderna vilka produkter som är lämpliga för dem
  • presenterar, rekommenderar, säljer och serverar drycker och andra produkter
  • betjänar kunder och använder terminologin inom branschen på svenska, finska eller samiska och på minst ett främmande språk
  • förbereder och blandar dryckesblandningar
  • använder redskap och utrustning som används vid tillverkning och servering av drycker samt rengör redskapen och utrustningen vid sidan av arbetet
  • serverar drycker och dryckesblandningar med rätt temperatur i lämpliga glas
  • använder betalningssystemet, registrerar försäljningen och tar betalt av kunderna med tillgängliga betalningssätt
  • förutser och känner igen utmanande kundservicesituationer samt strävar efter att lösa dem
  • följer hygienlagstiftningen och planen för egenkontroll
  • ändrar sitt sätt att arbeta vid brådska och rusning
  • tackar kunderna och hälsar dem välkomna åter
  • följer arbetslagstiftningen, anvisningarna och kvalitetskraven på restaurangen
  • iakttar tystnadsplikten i förhållande till kunder och till restaurangen

  Att servera alkoholdrycker

  Den studerande

  • serverar och säljer alkohol enligt de bestämmelser och anvisningar som gäller servering av alkohol
  • handlar enligt den gällande alkohollagen
  • känner till vilka krav egenkontrollen enligt alkohollagen ställer på verksamheten

  Att avsluta arbetsskiftet

  Den studerande

  • utför uppgifter i samband med skiftbyte enligt anvisningarna på restaurangen
  • redovisar försäljningen enligt anvisningarna på restaurangen
  • rengör och ställer i ordning i kund- och arbetslokalerna
  • beaktar i sitt arbete bokningarna och behoven under följande arbetsskift
  • informerar andra arbetstagare om förändringar
  • sorterar avfall vid sidan av annat arbete enligt anvisningen
  • utför uppgifter inom diskhanteringen vid sidan av annat arbete
  • informerar arbetstagare som börjar sitt arbetsskift om kund- och försäljningssituationen

   Gatu- och snabbmatsservice, 10 kp

   Krav på yrkesskicklighet

   Att förbereda sig inför arbetsuppgifterna

   Den studerande

   • kommer i tid till arbetsskiftet och är redo att arbeta när skiftet börjar
   • tar hand om sitt yttre samt sköter sin personliga hygien
   • planerar och schemalägger uppgifterna under sitt arbetsskift
   • beaktar arbetarskyddet och ergonomin i sitt arbete
   • ställer i ordning och städar upp arbetsstället inför försäljningen
   • ställer fram produkter, råvaror och tillbehör som hör till försäljningsdisken
   • känner till planen för egenkontroll och följer den
   • vet hur man ska handla i situationer där livräddande första hjälpen krävs

   Att tillreda gatu- och snabbmatsprodukter

   Den studerande

   • förbereder och tillreder gatu- och snabbmatsföretagets produkter och beaktar åtgången
   • använder företagets maskiner och apparater och rengör dem
   • beaktar arbetarskyddet och ergonomin i sina arbetsuppgifter
   • upprätthåller den allmänna säkerheten i arbetsmiljön och informerar om de faror och risker som hen observerar
   • bedömer åtgången, ser till att produkterna räcker till och är av god kvalitet samt tillreder vid behov mer
   • tillreder produkter enligt specialkoster
   • följer hygienlagstiftningen och planen för egenkontroll
   • ändrar sitt sätt att arbeta vid brådska och rusning
   • följer arbetssätten för hållbar och ansvarsfull utveckling

   Att betjäna kunder, sälja produkter och registrera försäljning

   Den studerande

   • uppmärksammar kundernas ankomst, betjänar dem enligt affärskonceptet och beaktar olika kundgrupper
   • betjänar kunder och använder terminologin inom branschen på svenska, finska eller samiska och på minst ett främmande språk
   • presenterar, rekommenderar och säljer produkter
   • använder betalningssystemet, registrerar försäljningen och tar betalt av kunderna med tillgängliga betalningssätt
   • berättar tillförlitligt om produkter som lämpar sig för kunder med behov av specialkost
   • packar produkter för avhämtning enligt anvisningarna på företaget
   • tar emot respons från kunderna om tjänster och produkter och förmedlar responsen vidare enligt anvisningen
   • ser till att kund- och arbetslokalerna är i ordning under hela arbetsskiftet
   • iakttar tystnadsplikten i förhållande till kunder och till snabbmatsföretaget
   • följer arbetslagstiftningen, anvisningarna och kvalitetskraven på företaget

   Att avsluta arbetsskiftet

   Den studerande

   • utför förberedande uppgifter i anslutning till skiftbyte eller följande arbetsskift enligt anvisningarna
   • rengör maskiner, apparater och arbetsredskap samt kontrollerar att de är i skick och meddelar om brister i dem till chefen
   • utför uppgifter inom diskhanteringen vid sidan av annat arbete
   • sorterar avfall vid sidan av annat arbete enligt anvisningen
   • slutstädar och ställer i ordning arbets- och kundlokalerna
   • informerar den arbetstagare som kommer till följande arbetsskift om situationen på arbetsplatsen

   Kock

   Tillredning av mat i portioner, 25 kp

   Krav på yrkesskicklighet

   Att planera de dagliga arbetsuppgifterna

   Den studerande

   • kommer i tid till arbetsskiftet och är redo att arbeta när skiftet börjar
   • tar hand om sitt yttre samt sköter sin personliga hygien
   • planerar och schemalägger arbetsuppgifterna under sitt arbetsskift enligt antalet kunder, beställningar och förhandsbokningar
   • följer arbetssätten för hållbar och ansvarsfull utveckling
   • vet hur priset på en produkt bildas
   • vet hur man ska handla i situationer där livräddande första hjälpen krävs

   Tillredning av matportioner

   Den studerande

   • beaktar i sitt eget arbete arbetarskyddet och ergonomin
   • upprätthåller den allmänna säkerheten i arbetsmiljön och informerar om de faror och risker som hen observerar
   • känner igen och använder råvaror samt bedömer deras kvalitet
   • förbereder och tillreder med olika metoder komponenter i portionerna eller menyhelheterna och undviker matsvinn
   • tillreder portionsrätter enligt portionskorten eller anvisningarna och beaktar produkternas smak, färg, struktur, form och portionsstorlek
   • lägger fram portioner på överenskommet serveringssätt
   • ändrar portionerna enligt kundernas behov av specialkost
   • följer hygienlagstiftningen och planen för egenkontroll
   • följer med och dokumenterar temperaturerna vid tillredning, servering samt kylning och förvaring av överbliven mat
   • använder och rengör apparater, utrustning och redskap som behövs vid tillredning av portionsrätter
   • ändrar sitt sätt att arbeta vid brådska och rusning
   • hjälper andra arbetstagare vid behov
   • känner till sin roll som medlem i arbetsgemenskapen och samarbetar med arbetstagarna
   • förpackar vid behov matprodukter för avhämtning enligt anvisningarna på arbetsplatsen
   • följer arbetslagstiftningen, anvisningarna och kvalitetskraven på arbetsplatsen

   Kundservice

   Den studerande

   • betjänar kunderna enligt affärskonceptet
   • betjänar kunder och använder terminologin inom branschen på svenska, finska eller samiska och på minst ett främmande språk
   • känner till arbetsplatsens kanaler i sociala medier och bedömer deras mervärde för servicen
   • tar emot respons från kunderna om servicen och produkterna, tackar kunderna och förmedlar responsen vidare enligt anvisningarna på arbetsplatsen
   • betjänar kunderna jämlikt och artigt
   • iakttar tystnadsplikten i förhållande till kunder och till arbetsplatsen

   Att avsluta arbetsskiftet

   Den studerande

   • ser till att arbetsmiljön hålls ren och prydlig under hela arbetsskiftet
   • rengör apparater, utrustning och arbetsredskap samt kontrollerar att de fungerar och meddelar om fel i dem
   • utför uppgifter inom diskhanteringen vid sidan av annat arbete
   • sorterar avfall vid sidan av annat arbete enligt anvisningen
   • informerar andra arbetstagare om eventuella ändringar och behov
   • utför uppgifter i anslutning till skiftbyte och följande arbetsskift enligt anvisningarna på arbetsplatsen
   • informerar den arbetstagare som kommer till nästa arbetsskift om situationen på arbetsplatsen

   À la carte-matlagning, 30 kp

   Krav på yrkesskicklighet

   Att planera de dagliga arbetsuppgifterna

   Den studerande

   • kommer i tid till arbetsskiftet och är redo att arbeta när skiftet börjar
   • tar hand om sitt yttre samt sköter sin personliga hygien
   • planerar och schemalägger uppgifterna under sitt arbetsskift enligt förhandsbeställningar och bokningar
   • följer anvisningarna för egenkontroll, följer upp och dokumenterar temperaturerna vid tillredning, servering och förvaring
   • är medveten om hur produkternas försäljningspris bildas
   • är insatt i prisnivån på råvaror
   • vet hur man ska handla i situationer där livräddande första hjälpen krävs

   Förberedelse och tillredning av la carte-rätter

   Den studerande

   • planerar de uppgifter som hen ansvarar för och klarar av att handla flexibelt i nya arbetssituationer
   • känner till vilka råvaror som är i säsong och använder dem
   • känner till nationella och internationella matkulturer och använder kunskaperna i sitt arbete
   • känner igen, väljer och hanterar råvaror som ingår i maträtter på à la carte-menyn
   • känner till gastronomiska rätter och använder gastronomisk terminologi
   • förbereder och tillreder med olika metoder komponenter i portionerna eller menyhelheterna och undviker matsvinn
   • tillreder samtidigt maträtter på à la carte-restaurangen enligt portionskorten eller anvisningarna på restaurangen i den ordning som kunderna gjort sina beställningar
   • ändrar portionerna enligt kundernas behov av specialkost
   • ändrar sitt sätt att arbeta vid brådska och rusning
   • samarbetar med den övriga personalen
   • beaktar arbetarskyddet och ergonomin i sitt arbete
   • upprätthåller den allmänna säkerheten i arbetsmiljön och informerar om de faror och risker som hen observerar
   • följer arbetssätten för hållbar och ansvarsfull utveckling
   • använder och rengör apparater, utrustning och redskap som behövs vid tillredning av à la carte-maträtter
   • följer hygienlagstiftningen och planen för egenkontroll
   • förpackar vid behov försäljningsprodukter enligt anvisningarna på restaurangen
   • följer arbetslagstiftningen, anvisningarna och kvalitetskraven på restaurangen

   Kundservice

   Den studerande

   • känner till maträtterna på à la carte-menyn så att hen kan presentera dem för kunderna
   • berättar hur matprodukterna på restaurangen lämpar sig för kunder med behov av specialkost
   • betjänar kunderna enligt affärskonceptet och beaktar olika kundgrupper
   • betjänar kunder och använder terminologin inom branschen på svenska, finska eller samiska och på minst ett främmande språk
   • tar emot respons från kunderna om tjänster och produkter, tackar kunderna och förmedlar responsen vidare enligt anvisningarna på restaurangen
   • iakttar tystnadsplikten i förhållande till kunder och till arbetsplatsen

   Att avsluta arbetsskiftet

   Den studerande

   • ser till att apparater, utrustning och arbetsredskap rengörs samt kontrollerar att de fungerar och meddelar vidare om fel i dem
   • ser till att arbetsmiljön hålls ren och prydlig under hela arbetsskiftet
   • utför uppgifter inom diskhanteringen vid sidan av annat arbete
   • sorterar avfall vid sidan av annat arbete enligt anvisningen
   • sätter sig in i förhandsbeställningarna för följande arbetsskift och förbereder de produkter som behövs
   • informerar den arbetstagare som kommer till följande arbetsskift om situationen på arbetsplatsen

   Att arbeta inom restaurangverksamhet, 20 kp

   Krav på yrkesskicklighet

   Att förbereda sig inför arbetsuppgifterna

   Den studerande

   • kommer i tid till arbetsskiftet och är redo att arbeta när skiftet börjar
   • tar hand om sitt yttre samt sköter sin personliga hygien
   • känner till regler och rutiner gällande arbetet på arbetsplatsen samt anvisningarna för dataskydd och säkerhet
   • känner till och använder rengöringsmedel i arbetet och tolkar säkerhetsdatablad
   • planerar och schemalägger uppgifterna under sitt arbetsskift och beaktar arbetarskydd och ergonomi
   • förbereder och ställer i ordning kund- och arbetslokalerna på överenskommet sätt
   • vet hur man ska handla i situationer där livräddande första hjälpen krävs

   Att förbereda arbetsstället och produkterna för försäljning

   Den studerande

   • känner till de råvaror som används samt värdet på och användningen för de produkter som tillverkats av råvarorna
   • bedömer råvarornas kvalitet organoleptiskt samt meddelar om avvikelser i kvaliteten till chefen
   • hanterar, förbereder och tillreder produkter av olika råvaror i den mängd som anges i tillredningsanvisningen
   • använder kniv på ett säkert sätt i arbetet
   • använder arbetsredskap, apparater och utrustning som behövs i arbetsuppgifterna samt nödvändig skyddsutrustning och metoder på ett säkert sätt
   • undviker att matsvinn uppstår i olika situationer vid tillredningen av mat samt sorterar överskottet enligt anvisningarna på arbetsplatsen
   • känner till specialkoster så att hen på ett tillförlitligt sätt kan berätta för kunderna vilka produkter som är lämpliga för dem
   • ställer i ordning försäljningsstället och håller det rent
   • ser till att de produkter som säljs är av god kvalitet och förutser hur maten räcker till
   • deltar i förberedelserna inför följande arbetsskift
   • går över till följande utdelade arbetsuppgift enligt arbetsschemat
   • rengör arbetslokalerna i lämplig ordning och med rätt rengöringsmedel och metod
   • känner till sin roll som medlem i arbetsgemenskapen och samarbetar med arbetstagarna
   • följer arbetssätten för hållbar och ansvarsfull utveckling på arbetsplatsen
   • upprätthåller den allmänna säkerheten i arbetsmiljön
   • följer hygienlagstiftningen och planen för egenkontroll
   • följer arbetslagstiftningen, anvisningarna och kvalitetskraven på arbetsplatsen

   Kundservice

   Den studerande

   • uppmärksammar kundernas ankomst och betjänar dem enligt servicemodellen och beaktar olika kundgrupper
   • betjänar kunder och använder terminologin inom branschen på svenska, finska eller samiska och på minst ett främmande språk
   • känner till arbetsplatsens kanaler i sociala medier och använder dem i sitt arbete
   • arbetar i olika situationer inom servering och kundservice
   • presenterar, rekommenderar och säljer produkter
   • använder betalningssystem för att registrera försäljning
   • känner till de betalningssätt som används och tar emot betalningsmedel
   • iakttar tystnadsplikten i förhållande till kunder och till arbetsplatsen

   Att avsluta arbetsskiftet

   Den studerande

   • utför uppgifter inom diskhanteringen och rengör diskrummet
   • fyller, tömmer och rengör diskmaskinen
   • rengör apparater, utrustning och arbetsredskap samt ser till att de fungerar och meddelar om fel i dem till chefen
   • slutstädar och ställer i ordning arbets- och kundlokalerna
   • sorterar vid sidan av det övriga arbetet avfall enligt anvisningen