Internationell verksamhet vid Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium erbjuder möjligheter till och deltar i internationell verksamhet, främst i Europa. Projektverksamheten bidrar till att utveckla undervisningen och lärandet inom organisationen.

Varje projekt har egna målsättningar som alla stödjer och främjar förverkligandet av Ålands yrkesgymnasiums strategier och målsättningar och fungerar som resurs i Ålands yrkesgymnasiums målinriktade utvecklingsarbete.

De internationella mobilitetsperioderna ger studerande och anställda möjlighet att lära sig och få förståelse för hur det internationella kunnandet inom den egna branschen ser ut utomlands samt att stärka språkfärdigheter och sociala kompetenser.

Ålands yrkesgymnasium är ackrediterat för Erasmus+ både för ungdoms och vuxenutbildningen.

Här kan du läsa mer om aktuella projekt vid Ålands yrkesgymnasium:

Mobilitetsverksamhet vid Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium är ackrediterad för Erasmus+ KA1 verksamhet, både för ungdoms- och vuxenutbildningen. 

Vi ordnar med möjligheter för studerande att göra sin LIA utomlands och för våra anställda att jobbskugga eller delta i kursverksamhet utomlands.

Den här verksamheten finansieras med medel från Erasmus+

Avslutade projekt vid Ålands gymnasium:

European apprenticeship roadmap

Tillsammans med partners från hela Europa tog vi fram en guide för hur man kan genomföra internationella läroavtal.

Projektet leddes av Yrkesakademin i Österbotten.

Projektet finansierades av Erasmus+

Innovative Development Of New Training for Knowledge of Navigating Options of Wealthmanagement

“I don’t know” (IDK)

Projekt start 1.9.2020

Projekt slut 31.8.2022

Projektkoordinator:

 • Malta Stock Exchange Institute Ltd Malta

Projektpartners:                         

 • Trenner Ingrid, Österrike
 • International business college, Danmark
 • Obrtna tehnicka skola, Kroatien Croatia
 • Poljoprivredno sumarska skola Vinkovci, Kroatien
 • Ålands yrkesgymnasium

I don’t know är ett utvecklingsprojekt (Erasmus KA2) med målsättningen att stärka ungdomars möjlighet att kunna och förstå privatekonomi och kunna hantera och planera sina finanser. Detta uppnås genom att sammanställa material som stöder lärare inom yrkesutbildningen att undervisa ungdomar i privatekonomi. Resultaten blir en online databas med exempel på hur man kan göra samt verktyg och resurser för undervisning i ekonomi, en modell för tränings curriculum samt en träningsplattform för lärande via APPs för ekonomisk undervisning. Dessutom tas en pedagogisk handbok fram.

Kontaktpersoner:

Educating Professionals on Islands in GastroTourism

Educating Professionals on Islands in GastroTourism är ett projekt som riktar sig till elever, lärare och personer som studerar eller arbetar inom gastronomi och turism. Projektet går ut på att tillsammans med Ösel, en ö i Estland som är ungefär lika stor som Åland, utveckla en examensdel på 10 kp inom gastronomisk turism som ska höja nivån på kunskapen inom branschen. Examensdelen ska finnas tillgänglig för både studerande och anställda inom branschen samt vara både flexibel och användbar.

Skolor som medverkar i projektet är:

 • Ålands Yrkesgymnasium, Åland
 • Kuressaare Ametikool, Ösel, Estland 
 • Gutegymnasiet, Gotland

Samtliga skolor har utbildningar inom hotell, restaurang, gastronomi och turism. Under projektets gång kommer lärare och elever från Ösel och Åland att medverka på olika utbildningar och bootcamps som anordnas på öarna. Det kommer också att engageras experter från lokala företag och organisationer. Lärarnas kompetenser kommer att vara en viktig resurs under hela projektets gång. Gutegymnasiet deltar främst som diskussionspartner. 

Projektet pågick 1 april 2020- december 2022 och finansierades av EU genom Central Baltic och Ålands Landskapsregering

Kontaktperson

Yana Jahrén-Åkerblom

yana.jahren@gymnasium.ax

ChangeMakers. Learn to Change - Change to Learn

ChangeMakers är ett gränsöverskridande EU-projekt inom Central Baltic. Syftet med projektet kan likställas med Ungt Företagande (UF) där affärsidén ska vara en produkt, tjänst, app eller lösning på temat cirkulär ekonomi och hållbarhet.  

Det som är nytt för Ålands del är att alla studerandena på samtliga studielinjer inom ÅYG har möjlighet att delta! Kursen heter Planering av företagsverksamhet ChangeMakers, 15 kp. Under kursen, dvs inom projektet samarbetar studerandena med andra studeranden på gymnasial nivå från Finland, Sverige, Estland och/eller Lettland. Affärsidén ska bygga på ett verkligt case och i samarbete med befintliga företag/verksamheter. Den mesta kommunikationen sker digitalt, men vid två tillfällen per läsår kommer studerandena, lärarna och projektpersonalen att träffas fysiskt, dvs i Riga, Tallin, Mariehamn och Raumo på s.k. Business BootCamps. 

Projektet pågick 1 april 2020 - 1 oktober 2022.

Learn to Change – Change to learn. ChangeMakers.  

Kontaktperson:

Yana Jahrén-Åkerblom, Projektledare

yana.jahren@gymnasium.ax

HÅY - helhetsundervisning vid Ålands yrkesgymnasium

Projektet helhetsundervisning vid Ålands yrkesgymnasium (HÅY) arbetar för att gynna det livslånga lärandet genom att hitta nya sätt att utveckla skolans kompetens. Målet med projektet är att skapa ett nytt pedagogiskt och didaktiskt sätt att arbeta med undervisningen genom att införa helhetsundervisning på alla plan.

För att uppnå en flexibel och bestående utbildningsansats använder man sig av:

 • digitala utbildningsverktyg
 • ett entreprenöriellt tänkande
 • arbetslivets medverkan i utbildningen.

Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden

VÅG - vuxenutbildning vid Ålands gymnasium

Målsättningen med projektet VÅG är att utveckla vuxenutbildningarna vid Ålands gymnasium. Det innebär de utbildningar som riktar sig till studerande som redan har en gymnasieexamen eller flera års arbetslivserfarenhet.

De verktyg som projektet använder för att nå målsättningen är främst fortbildning, handledning och coaching för personalen.

Projektet är finansierat genom bidrag från Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregerings strukturfondsprogram 2014-2020.

Projektledare är Benjamin Harf.

Tre områden

Utvecklingsarbetet i projektet sker inom tre olika områden:

1. Pedagogisk utveckling

 • Öppenhet, dela med sig, kommunikation
 • Examensgrunder - centralt innehåll - sekvensplan
 • Förenkla: var sker inlärningen och varför?
 • Hur aktiva/passiva är studerande (inlärningspyramiden)?
 • På vilken nivå använder vi IKT (SAMR)?
 • 1:1-metoden.

2. Organisationsutveckling

 • Digitalt system för fristående examen
 • Öppenhet, dela med sig, kommunikation
 • Kvalitetsledning och delaktighet
 • Flexibilitet och snabbhet, ökad produktivitet
 • Examensmästarutbildning.

3. Samarbete med arbets- och näringslivet

 • Öppenhet, dela med sig, kommunikation
 • Arbetsplatshandledarutbildning
 • Examenstillfällen
 • Arbetslivsträffar.

Mathantverk - Kustens mat

Mathantverkarna är en ny växande yrkeskår. De skapar unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. Produkterna är i huvudsak tillverkade av lokala råvaror som är varsamt förädlade. Ofta sker tillverkningen i liten skala på den egna gården eller i det egna företaget.

Det som kännetecknar mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Mathantverk vänder sig mot gamla traditioner och förenar dem med nya innovationer.

Information om projektet

Projektet Kustens Mat är ett samarbetsprojekt mellan regionerna Åboland, Åland, Österbotten och Nyland.

Syftet med Kustens Mat är att utbilda mathantverkare och stärka småskalig livsmedelsförädling via två utbildningar under projekttiden. Projektet omfattar även två mathantverksdagar per år samt en studieresor per år.

Utbildningen sker inom ramen för EU-projektet "Kustens mat" som drivs vid Ålands yrkesgymnasium. Projektet är finansierat genom bidrag från Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregerings strukturfondsprogram 2014-2020.

Projektledare är Harriet Strandvik.

Information om utbildningen

Utbildningen gav deltagarna möjlighet att fördjupa sig i vad som avses med Mathantverk.

Mathantverk är på många sätt innovativt och under utbildningen får alla deltagare möjlighet att stärka det personliga entreprenörskapet och skapa en bas för det egna företagandet. Tanken är att nätverket av mathantverkare ska fungera som en viktig resurs och inspirationskälla för alla mathantverkare – både nybörjare och etablerade.

Utbildning 1 (avslutad)

 • Utbildning 1 avslutades 25 mars 2017.
 • Sammanlagt 10 vuxenstuderande lämnade in 1-2 examensprodukter.

Utbildning 2 (anmälan är stängd)

 • Utbildning 2 startade i augusti 2017 och pågick till och med december 2018.

Hela utbildningen motsvarar 30 yrkeshögskolepoäng och poängen registreras vid yrkeshögskola Novia. Kurserna ordnas under 10 närstudiedagar vardera. Utbildningen sker på olika orter i utrymmen som är lämpliga för respektive verksamhet. På kurserna har vi erfarna lärare från bland annat Tyskland, Sverige, och Finland.

Kursens innehåll

I utbildningen ingår allmänna kurser som omfattar bland annat smakskola, livsmedelslagstiftning, livsmedelskemi, mikrobiologi, planering av livsmedelslokaler, företagsekonomi, marknadsföring och försäljning med mera.

Utbildningen innefattar totalt 30 närstudiedagar fördelade på cirka fem veckoslut per termin. Studierna är mångsidigt upplagda med föreläsningar, seminarier, egna studier, studieresor och studiebesök. Undervisning sker via videokonferens – regionala mötesrum med videokonferensmöjligheter.

Dessutom har varje kursdeltagare valt att fördjupa sig i ett av följande sex produktområden:

 • kött  (Nyland)                   
 • fisk (Österbotten + ev. Åboland)
 • mjölk (Åland)                 
 • spannmål (Åland)
 • frukt och bär (Nyland)       
 • grönsaker och svamp (Österbotten).
 • Studieresor och mathantverksdagar
 • Studieresor har ordnats till Åre i oktober 2017 samt till Italien i oktober 2018.

Under våren 2017 och 2018 arrangerades mathantverksdagar på olika platser i svensk-Finland. De är öppna för alla intresserade.

"Har varit en otroligt rolig och inspirerande utbildning som dessutom gett många nya och trevliga kontakter. Kan varmt rekommenderas till alla som vill jobba med mathantverk!"

Jennifer Sundman och Lars-Johan Mattsson vid Mattas gård, deltagare i utbildning nr 1.

NIKK - jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Många ungdomar väljer fortfarande yrke efter kön. Ett sätt att stöda unga att våga välja - och även fullfölja - ett otraditionellt yrkesval är att vara med och ge stöd i deras tidiga kontakt med arbetslivet. För många sker den kontakten under yrkesutbildningen i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Syfte

Syftet med projektet är att lyfta fram goda exempel, identifiera framgångsfaktorer och utifrån dem ta fram verktyg för förändring till skolor och arbetsplatser.

Verktygen ska hjälpa:

 • handledare på arbetsplatsen, som behöver få stöd för att uppmärksamma ojämlika strukturer
 • lärare i skolan, som behöver förbereda eleverna på vad de kan möta i arbetslivet och ge dem strategier att navigera.
 • Målsättning

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden är ett nordiskt idé- och erfarenhetsutbyte. Projektet kartlägger de metoder som används idag, delar med sig av dem på nätverksträffar och dokumenterar erfarenheter på webben. Målet är att tillhandahålla verktyg som kan användas i jämställdhetsarbete inom yrkesutbildning.

Projektkoordinator:

 • Ålands yrkesgymnasium
 • Samarbetspartners:
 • Akershus fylkeskommune, Norge
 • IDAN, Island
 • Yrkesakademin i Österbotten, Finland
 • Utbildningsstyrelsen, Finland
 • Skolverket, Sverige

Nordplus - Training to the top ("Skills")

Inom projektet Training to the top ("Skills") får talangfulla unga studerande inom vård och omsorg i Finland, Åland och Norge möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande.

Det övergripande målet är att öka de studerandes kompetens, nyfikenhet och flexibilitet så att de på sikt ska kunna arbeta i hela Norden. Via samarbeten och utbyten mellan länderna i projektet finns det möjlighet att utbilda studerande till att bli de mångsidiga och kunniga yrkesmänniskor som dagens arbetsmarknaden efterfrågar.

Syfte

Syftet med projektet är att stöjda utvecklingen av läroplanen för närvårdare. Projektet strävar också till att ge den studerande en extra kvalificerad yrkeskompetens.

Tanken är att hen i sin yrkesutövning:

 • har förmåga att ta individuella behov i beaktande
 • kan arbeta empatiskt
 • kan tillskansa sig nya lärandemetoder.

Utbildningsmaterial och verklighetsbaserat lärande

Lärandet äger rum i varierande arbetsmiljöer. I klassrummet sker undervisningen i form av verklighetsbaserade case. De studerande får reflektera över olika situationer och moment i virtuella workshops och under så kallade tränings-camps. Övningarna ger deltagarna erfarenhet av att jobba under tidspress och att lära sig agera interaktivt.

Projektet tar också fram utbildningsmaterial som kan användas i arbetslivet under praktikperioder. Det är till nytta för lärare i andra yrkesutbildningar när de vill hitta utmaningar och extra läromedel för studerande som vill lära sig något utöver det vanliga.

Lead partner:

 • Helsinki vocational college

Samarbetspartners: 

 • Ålands yrkesgymnasium
 • Strømmen videregående skole, Norge

Nordplus - gränslöst samarbete inom specialundervisning

I projektet Ett gränslöst samarbete deltar yrkesinriktad specialundervisning samt barn- och ungdomstuderande från Norge och Åland. Projektet är en vidareutveckling av två tidigare projektår mellan ÅYG och Bleiker videregående skole i Asker, Norge. 

Studerande från specialinriktad yrkesundervisning har tillsammans med lärare, assistenter och skolledare fått ta del av varandras undervisning via detta mobilitetsprojekt. Utbytena har varit lyckade, inte minst för studerande med olika fysiska och psykiska funktionshinder.

Gemensamt utbyte inom skolan och mellan skolorna

Båda samarbetsskolor erbjuder dessutom barn- och ungdomsutbildningar, där det ingår att lära sig att möta barn- och ungdomar med funktionshinder. Målet med projektet har därför varit att kombinera dessa två studerandegrupper och låta dem göra utbytet tillsammans.

Barn- och ungdomsstuderande gör utbytet som en del av sin praktik för att lära sig hur de behöver tillrättalägga en resa för ungdomar med särskilda behov. Under utbytet får barn- och ungdomsstuderande möjlighet att prova på att vara assistenter för studerande med olika fysiska och psykiska funktionshinder. Det sker under uppsikt av lärare och annan personal, som är med vid utbytet och coachar de studerande.

Projektkoordinator:

 • Ålands yrkesgymnasium

Samarbetspartner: 

 • Bleiker videregående skole, Norge

Nordplus - arbeta med barn och ungdomar ur ett mångkulturellt perspektiv

Personer som arbetar med barn och ungdomar möter i allt högre grad människor med annan kulturell bakgrund än vad de själva har. Därför är det viktigt att de har god kunskap om interkulturell kommunikation när de utöver sitt yrke. De behöver också vara medvetna om vilka krav och möjligheter som uppstår i mångkulturella sammanhang.

Målsättning 

Nordplus-projektet Att arbeta med barn och ungdomar ur ett mångkulturellt perspektiv har som mål att ge framtida barn- och ungdomsarbetare kompetens att möta de utmaningar som uppstår i mångkulturella sammanhang.

Verktyg och praktiska övningar

Projektet är indelat i tre olika etapper för att gradvis ge större kunskap och erfarenhet om mångkulturellt arbete.

Tre skolor från Åland, Norge och Sverige samarbetar kring ämnet genom att ordna temaveckor för de berörda grupperna av elever. Tanken med aktiviteterna är att de ska resultera i praktiska övningar ute i arbetslivet.