Om Ålands lyceum

Ålands lyceum är ett allmänbildande, studieförberedande gymnasium.

Idag har Ålands lyceum cirka 460 studerande fördelade på tre årskurser. Skolan erbjuder varje år 140-162 nybörjarplatser.

Anrik och modern studiemiljö

Ålands lyceum är en skola med lång historia. Skolan har verkat på samma plats sen 1903 då skolbyggnaden stod färdig. Huset har sen dess byggts till och om i flera etapper. År 2005 blev den senaste tillbyggnaden färdig.

Ålands lyceum erbjuder en god utbildning i en bra fysisk miljö. Våra studerande har tillgång till moderna lektionssalar, laboratorier och övriga specialsalar samt bibliotek och café. Skolans årligen återkommande utvärderingar visar att våra studerande är mycket nöjda med skolan och den utbildning de får.

Läroplan och temaområden

Ålands lyceum följer de läroplansgrunder som är fastställda av Ålands landskapsregering (senaste uppdatering: 2021). I läroplansgrunderna finns utbildningens mål, innehåll och upplägg presenterade.

Läroplansgrunderna innehåller också sex utbildningspolitiska mål:

 • hållbarhet
 • entreprenörskap
 • digitalisering
 • flexibilitet
 • jämlikhet och jämställdhet
 • integration.

Dessa mål är integrerade i all ämnesundervisningen, liksom utvecklande av nyckelkompetenser såsom t.ex.

 • kritikskt tänkande och problemlösning
 • interaktion och samarbete
 • kommunikations- och förhandlingsförmåga
 • språkkunskaper och mediekompetens
 • förmåga att ta aktiv del i samhället och på ett öppet sätt möta andra kulturer.

Vår målsättning

Ålands lyceums mål är att ge en allsidig och bred utbildning som grund för vidare studier. Läroplanen och ett brett utbud av olika undervisningsämnen säkrar en obligatorisk allmänbildande bas för alla, men ger också de studerande valfrihet att skapa sitt eget studieschema. Våra studerande röstade våren 2016 fram skolans värdegrund - acceptans, jämlikhet och frihet under ansvar.

En utbildning vid Ålands lyceum ska stimulera ett självständigt lärande och ge våra studerande god självkänsla och beredskap för framtiden. 

Välkommen till Ålands lyceum!

Marcus Koskinen-Hagman
Rektor