Ett körtillstånd beviljas en sökande som har minst B-klassens körkort och som godkänt genomfört körtillståndsprovet senast 6 månader tidigare.
Den som söker ADR-körtillstånd får inte ha körförbud.

  Kursens innehåll är bl.a. följande:

  • lagstiftning
  • ansvar och förpliktelser
  • klassificering av farligt gods
  • stadganden som gäller för fordons besättning
  • märkning och etikettering av fordon och containrar
  • lastning, lossning, transport och utrustning
  • tillvägagångssätt vid olyckstillbud med farligt gods
  • säkerhetsrådgivare
  • problemavfall

  Obs!

  Giltighetstiden för ADR-tillstånd är fem år. För att hålla ADR-tillståndet ikraft måste du delta i ADR-kompletteringskurs. ADR-körtillståndet förlängs med fem år räknat från den dag giltighetstiden löpte ut om du deltagit i ADR kompletteringskurs samt har blivit godkänd i tillhörande prov.

  Tillkommer 175,00 € för prov/ tillståndsavgift till Fordonsmyndigheten.