Studierna i yrkesexamen inom affärsverksamhet följer delvis en individuell studieplan som baserar sig på dina tidigare erfarenheter och kunnande. Studietiden är därför individuell, men 1,5 läsår är en riktlinje.

I studierna ingår:

 • Kundservice
 • Resultatinriktad verksamhet
 • Kontorsadministration
 • Att verka i en arbetsgemenskap

Utbildningen består av tre examensdelar. Du ska visa ditt kunnande inom varje examensdel genom ett yrkesprov som genomförs på arbetsplatsen. 

Utbildningens studieform:

Utbildningen består av flerformsstudier som innefattar:

 • Lärande i arbete (LIA)
 • Närstudier i skolan
 • Online studier
 • Självstudier
 • Yrkesprov på en arbetsplats.

En stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Det betyder att du antingen redan har en arbetsplats i branschen där du kan genomföra lärande i arbete (LIA) och avlägga yrkesprov eller så behöver du själv hitta en lämplig arbetsplats innan utbildningen startar för LIA och yrkesprov.

Behörighetskrav:

Behörighetskrav för sökande är antingen:  

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • betyg från grundskola eller motsvarande 
 • minst 3 års arbetserfarenhet inom branschen 

Eller  

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • betyg från grundskola eller motsvarande 
 • tidigare gymnasieexamen  
 • 1 års branscherfarenhet  

Sökande bör ha en arbetsplats eller, innan utbildningen startar, på egen hand ordna en arbetsplats inom verksamhetsområdet, där praktiskt arbete och yrkesprov utförs.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå. 

Den sökande som inte har svenska som modersmål och inte lämnat in ett B1-intyg kallas till skolans språktest. Språktestet som skolan ordnar bör vara godkänt på B1-nivå i samtliga delprov. Tid och plats meddelas till den sökande efter att ansökningstiden gått ut. 

Urvalsprov 

Urvalsprovet sker genom intervju och skolan kallar till urvalsprov för de som har lämnat in en komplett ansökan inom ansökningsperioden

Kallelse till urvalsprovet med specifika tider skickas till den e-postadress man angett i ansökan. Den som uteblir från urvalsprovet och saknar läkarintyg för frånvaro diskvalificeras från sökt utbildning. 

Ansökan genom prövning

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande som skolan verkställer. 

Den som uteblir från prövningstillfällena och saknar läkarintyg för frånvaron diskvalificeras från sökt utbildning. 

Betyg och intyg tillgodo 

Branschkunnande, så som arbetserfarenhet och/eller tidigare studier, är meriterande vid antagning. Sökande ombeds lämna in arbetsintyg och betyg som kan utgöra grund för erkännande av kunnande. Kopior på betyg och intyg bör då lämnas in på svenska. Sökande bör ha en arbetsplats inom branschen. I ansökan fyller du vilken arbetsplats du är anställd vid under utbildningen. De antagna kallas till ett samtal där en preliminär studieplan läggs upp utgående från dessa arbetsintyg och betyg.