Den studerande kan efter genomförd examensdel och godkänt yrkesprov:

  • Ge en individuellt anpassad vård och omsorg till klienter med kognitiv svikt
  • Anpassa sitt bemötande och använda bemötandestrategier i mötet med klienter med kognitiv svikt
  • I sitt arbete dra nytta av den senaste kunskapen om sjukdomar som orsakar kognitiv svikt
  • Stödja interaktionen och kommunicera med klienter med kognitiv svikt
  • Stödja funktionsförmågan hos klienter med kognitiv svikt

Studiernas upplägg

Studierna pågår under perioden 21.8.2023-27.10.2023.

En dag i veckan (måndagar) ordnas teori på skolan och utöver det tillkommer självstudier på distans en dag i veckan.

Den studerande gör LIA och yrkesprov på den egna arbetsplatsen, där det finns möjlighet att arbeta med klienter med kognitiv svikt. 

Ansökan öppen 1.2-12.3.2023

Behörighetskrav

Närvårdarexamen eller förkunskaper som motsvarar innehållet i examensdelarna Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga (examensdelar från social- och hälsovårdsbranschens grundexamen, närvårdare).

Språkkrav

Krav på kunnande i svenska på minst B1-nivå.

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten på Wilma och bifoga:

  • avgångsbetyg över närvårdarexamen eller motsvarande
  • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över pågående eller avslutad SFI-utbildning på minst B1-nivå
  • Bilagorna bör vara på svenska

Beskriv kort din arbetserfarenhet och vilken arbetsplats du arbetar på för tillfället.