Den studerande kan efter genomförd examensdel och godkänt yrkesprov:

  • Ge en individuellt anpassad vård och omsorg till klienter med kognitiv svikt
  • Anpassa sitt bemötande och använda bemötandestrategier i mötet med klienter med kognitiv svikt
  • I sitt arbete dra nytta av den senaste kunskapen om sjukdomar som orsakar kognitiv svikt
  • Stödja interaktionen och kommunicera med klienter med kognitiv svikt
  • Stödja funktionsförmågan hos klienter med kognitiv svikt

Studiernas upplägg

Studierna pågår under perioden 21.8.2023-27.10.2023.

En dag i veckan (måndagar) ordnas teori på skolan och utöver det tillkommer självstudier på distans.

Den studerande gör LIA och yrkesprov på den egna arbetsplatsen, där det finns möjlighet att arbeta med klienter med kognitiv svikt. 

Ansökan öppen 1.2-26.2.2023

Behörighetskrav

Närvårdarexamen eller förkunskaper som motsvarar innehållet i examensdelarna Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga (examensdelar från social- och hälsovårdsbranschens grundexamen, närvårdare).

Språkkrav

Krav på kunnande i svenska på minst B1-nivå.

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten på Wilma och bifoga:

  • avgångsbetyg över närvårdarexamen eller motsvarande
  • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över pågående eller avslutad SFI-utbildning på minst B1-nivå
  • Bilagorna bör vara på svenska

Beskriv kort din arbetserfarenhet och vilken arbetsplats du arbetar på för tillfället.