Ålands gymnasium har fått tillstånd av Ålands landskapsregering att ordna fortbildningsdagar för yrkesförare. Målsättningen med fortbildningsdagarna är att hålla landskapets yrkeschaufförer uppdaterade kring de kunskaper som är viktiga inom yrkesområdet. Som yrkeschaufför behöver du därför förnya din yrkeskompetens vart femte år. Du hittar en lista över de kurser som ger yrkeskompetens längre ner på denna sida.

Kraven på fortbildning gäller lastbils- och bussförare som:

 • genomfört grundläggande yrkeskompetens (grundutbildning)
 • genomfört yrkeskompetensen baserad på genomgången fortbildning enligt övergångsbestämmelserna
 • utvidgat sin yrkeskompetens.

KOD 95 - kurser för dig som är yrkeschaufför

I praktiken innebär fortbildningen för yrkeschaufför att du vart femte år ska delta i fem kompetenshöjande kurser med en sammanlagd tid på 35 timmar. Kursen Säkert körsätt är alltid obligatorisk och arrangeras av Ålands Näringsliv. Övriga kurser väljer du själv i vårt kursutbud nedan.

Efter genomförd utbildning lämnar du in en ansökan till Ålands polismyndighet som sedan utfärdar ett yrkeskompetensbevis som en anteckning i körkortet (KOD 95). Det kan du göra tidigast 6 månader innan giltighetstiden går ut. I din ansökan ska du bifoga intyg på att du genomfört fem fortbildningskurser. Om du inte har deltagit i de obligatoriska fortbildningsdagarna får du heller inte köra i yrkesmässig trafik.

Går dina behörigheter snart ut?

Datum för sista giltighetsdagen hittar du på körkortet vid körkortsklasserna som motsvarar yrkeskompetensen för lastbil eller buss. Det nya giltighetsdatumet flyttar sedan fem år framåt från det gamla datumet på körkortet.

Uppdatera dina behörigheter i god tid så riskerar du inte att bli av med din yrkeskompetens. Nedan har vi samlat allmän information om de fortbildningskurser som riktar sig till dig som är yrkeschaufför.

Kurser som ger yrkeskompetens:

ADR

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd.

Du blir beviljad grundtillståndet efter genomgången ADR-grundkurs samt godkänt tillhörande prov.

Du kan också bli beviljad körtillstånd för tanktransporter efter både avklarad ADR-grundkurs och specialkurs för ADR-tanktransport samt efter godkända prov i vardera kurs.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

ADR komplettering

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd.

Giltighetstiden för ADR-tillstånd är fem år. För att hålla ditt tillstånd i kraft måste du delta i en ADR-kompletteringskurs. Ditt ADR-körkort blir då förlängt med fem år räknat från den dag giltighetsiden löpte ut förutsatt att du har deltagit i ADR kompletteringskurs och blivit godkänd i det tillhörande provet.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

ADR 1.3

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd. ADR 1.3 kortet är i kraft i tre år.

Denna utbildning vänder sig till personer som:

 • är delaktiga i transporter av farligt gods i någon form 
 • inte omfattas av kravet på ADR-intyg, till exempel vid transport med "värdeberäknad mängd".

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

KOD95 Arbetssäkerhet (grundkurs)

Utbildningen i arbetssäkerhet ger dig basinformation om riskerna i arbetsmiljön samt om arbetarskyddet på den gemensamma arbetsplatsen. När du avlagt kursen och blivit godkänd i sluttenten får du ett personligt Arbetssäkerhetskort som är i kraft i fem år. Vissa företag kräver arbetssäkerhetskort av yrkeschaufförer.

Det är frivilligt att ta arbetssäkerhetskortet i bruk. I praktiken är det beställaren av ett arbete som avgör om kortet är obligatoriskt. Kortutbildningen är framför allt utarbetat för gemensamma arbetsplatser inom industrin, men lämpar sig också för bland annat byggnadsbranschen, varv och den offentliga sektorn.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Förstahjälp 16h (EFR)

Förstahjälp-kortet ger dig färdigheter att hantera nödsituationer på ett tryggt och säkert sätt. I kursen går vi stegvis igenom olika tekniker för att på bästa sätt hjälpa en person i nöd.

När du har avlagt kursen och blivit godkänd i sluttentamen får du ett internationellt godkänt Förstahjälp-kort. Kortet är ikraft i två år.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som du utför med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara behörig samt ha kunskap om de stora brandrisker som heta arbeten medför.

Som hetarbetare ska du alltid ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Även brandvakten, det vill säga den person som bevakar att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat. Certifikatet är giltigt i fem år.

Utbildningen för heta arbeten är sammanslagen med utbildningen för heta arbeten i tak- och vattenisoleringsbranschen. Därför behöver du bara gå en utbildning för att få tillstånd till bägge arbeten.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Hygienkompetens

Alla som arbetar med oförpackade och lättförskämbara livsmedel ska ha ett hygienkompetensintyg. Det gäller även chaufförer inom vissa yrkesområden.

I praktiken betyder det att:

 • du ska delta i en kurs i hygienkompetens och genomgå ett skriftligt test
 • du har en utbildning inom restaurang och kosthåll från 1995 eller senare.

Vi erbjuder tentamens- och kurstillfällen för hygienpass flera gånger per år. Om du vill tentera på engelska eller finska ska du anmäla dig senast 10 vardagar före tentamenstillfället.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Kran/travers (grundkurs)

Kursen vänder sig till dig som använder:

 • traverser
 • pelarsvängkranar
 • telfrar på balk
 • telfrar på svängarm.

Du lär dig att jobba effektivt utan att sätta säkerheten på spel. På så sätt ökar produktiviteten samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Kursen bygger på standarderna SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853 omfattar en dag närstudier. I kursen ingår även övningsuppgifter som måste vara gjorda och inlämnade till kursledaren senast två dagar innan kursstart. Efter godkända prov får du ett utbildningsintyg.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Lift/mobila arbetsplattformar (grundkurs)

Kursen vänder sig till dig som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar eller skylift.

Du lär dig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. På så sätt ökar produktiviteten samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper:

 • saxlift
 • bomlift
 • pelarlift
 • vikarmslift.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

Miljösäkerhetskurs – företagets miljösäkerhet och -ansvar

Att ta ansvar och stärka miljösäkerheten på företaget ger många vinster. Det gynnar inte bara vårt klimat, det gör också våra arbetsplatser säkrare. Dessutom kan det vara en god konkurrenskraft vid upphandlingar. En miljöansvarig verksamhet innebär också besparingar för företaget.

I denna kurs får du grunderna i:

 • lagar, förordningar
 • miljöansvarig verksamhet
 • miljöolyckor
 • hur man undviker miljöstörning
 • miljösäkerhetsobservationer
 • avfall och avfallshantering
 • hantering av kemikalier och agerande vid kemikalieolyckor
 • energieffektivitet
 • materialeffektivitet
 • inspektion och förebyggande underhåll

Under kursen arrangeras behörighetsprov, som både består av en teoretisk del och en praktisk del.

Efter godkänt prov kan du ansöka om behörighetsintyg från Suomen Ympäristöturvallisuuden kehittämiskeskus (SYMKE). Du behöver förnya din behörighet efter fem år.

Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Nöd-förstahjälp på väg

  Kursen vänder sig till dig som kör yrkesmässig trafik. Kursen ger baskunskaper och färdigheter i hur du hjälper till i en nödsituation samt när en olycka eller sjukdomsattack inträffar.

  När du har avlagt kursen och blivit godkänd i sluttentamen får du ett internationellt godkänt Förstahjälp-kort. Kortet är ikraft i två år.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Persontransport av personer med nedsatt rörlighet

  Enligt EU direktiv 181:2011 ska alla medlemsländer säkerställa att fordon för persontransport är tillgängliga för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

  Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om:

  • bestämmelserna kring handikappanpassning ombord på fordon för persontransport 
  • korrekt bemötande av passagerare med fysiska eller sensoriska hinder.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Safety Up® – grundkurs i arbetssäkerhet

  Safety Up-skolningarna stöder på ett äkta och förståeligt sätt individens beteende och utveckling av säkerhetskulturen istället för att fokusera på olika regler och direktiv.

  Safety Up- skolningarna:

  • stöder sig på tidsenliga utvecklingslösningar vad gäller säkerhet
  • är pedagogiskt effektiva
  • företagsspecifika och anpassningsbara.

  Det är möjligt att genomföra Safety Up-skolningarna på ett sätt som berättigar till arbetssäkerhetskortet™.

  Efter slutförd utbildning ska du ha kännedom om:

  • grundkunskaper om samverkan på en gemensam arbetsplats och allmänna riskfaktorer
  • de allmänna principerna för arbetarskydd och goda praxis
  • grundfärdigheter att tillägna sig introduktion gällande arbetsplats och arbetsuppgifter.

  Omfattning och innehåll

  Kursen verkställs som 8 timmar närstudier.

  Utbildningen innehåller:

  • innebörden av säkerhet
  • säkerhetskultur
  • en säker arbetsplats
  • utvecklingen av säkerhet
  • agerande i olycksfallssituationer
  • godkänd som arbetssäkerhetskort™ utbildning.

  Utbildningen ersätter inte lagstadgad arbetsplatsorientering.

  För genomförandet av kursen ansvarar en kursledare som genomgått utbildarutbildning.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Skolskjutsutbildning

  För att förstå hur barn uppför sig i trafiken behöver du ha kunskap om vilka förutsättningar barn har för att klara sig i trafikmiljö. Därför måste du gå en utbildning som är godkänd av Ålands landskapsregering (2 § 3 mom. landskapsförordningen, 2008:140) för att få köra skolskjuts.

  Ålands gymnasium erbjuder både skolskjutsutbildning (grundkurs) och skolskjutsfortbildning.

  Ansvar för elever med olika ålder och förmåga

  Elever som åker skolskjuts är en mycket blandad grupp med olika åldrar, mognad och förmåga. Det betyder att du har ansvar för att transportera allt från sjuåringar till femtonåringar, med eller utan funktionsnedsättning. Dessutom finns det många olika typer av funktionsnedsättningar, från rullstolsanvändare, synskadade och epileptiker till elever med språkstörning eller autism.

  Kursen är godkänd som fortbildningsdag för yrkesförare

  Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om bestämmelserna kring skolskjutsning. För att kursen ska bli godkänd som fortbildningsdag för yrkesförare (kod 95) behöver du dock komplettera med godkänd trafiksäkerhetsutbildning i Ålands yrkesgymnasiums simulator eller från Gillingebanan (intyg krävs).

  Fortbildningen sker vart femte år.

  Kursinnehåll:

  • Landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140)
  • Förarens roll och attityd
  • Krishantering
  • Praktisk Första hjälp-utbildning
  • Säkerhetsgenomgång
  • Information om bromssituationer och bromssträckor
  • Praktisk genomgång av fordon
  • Trafiksäkerhetsutbildning (i simulator eller på Gillingebanan)

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb 

  Säkerhet vid elarbeten SFS6002 - fordonsbranschen

  Elarbetssäkerhetskortet SFS 6002

  elsäkerhetsutbildning är utbildning om yrkessäkerhet som krävs av bilmekaniker som servar eller reparerar el- eller hybridfordon. Utbildning krävs också av ledning och experter om verkstaden arbetar med ett högspänningssystem för el- eller hybridfordon.

  Kursen omfattar innehållet i standard SFS 6002 och viktiga föreskrifter för reparation av elfordon. Utbildningen täcker också strukturen för den elektriska växellådan och elfordonets teknik ur verkstadens synvinkel. Utbildningen är en illustrativ teoretisk utbildning som ger möjlighet att arbeta med el- och hybridfordon utan att äventyra sig själv eller göra bilen farlig för andra. Utbildningen omfattar tydligt vad som krävs av verkstaden och vilka typer av arbete som kan utföras på verkstaden med högspänningsfordonet. Att utföra arbete relaterat till bilens högspänningssystem kräver separat utbildning. I slutet av kursdagen hålls en tentamen. Efter godkänd tentamen erhåller deltagarna ett kursintyg samt elarbetssäkerhetskortet. Kortet är ikraft tillsammans med en genomgången förstahjälpen kurs. Elarbetssäkerhetskortet ska förnyas vart femte år.

  Omfattning och innehåll

  Kursen verkställs som 8 h.

  Innehållet är följande:

  Lagar, författningar och standarder  

  Elektricitetens farlighet

  Första hjälpen, kommunikation och arbetsområde

  Ritningar och skyltar

  Driftsåtgärder och funktionskontroller

  Arbetsmetoder

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb  

  KOD95 Truck AB (grundkurs)

  Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap om truckhantering. Målet med att utbilda truckförare är att de ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att framföra truckar på en arbetsplats på ett säkert och resurseffektivt sätt.

  Utbildningen ska ge dig som är truckförare en höjd kompetens. Målet är att: 

  • öka säkerheten
  • minska på person och materiella skador
  • förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

  Efter avlagd grundkurs för AB-truckar kan du utöka med klass C och D.

  Omfattning och innehåll

  Kursen verkställs som 16 timmar närstudier och 4 timmar distansstudier. Studierna på distans genomför du innan närstudierna börjar.

  Närstudierna indelas i 8 timmar teoretiska studier och 8 timmar praktiska körövningar med både A- och B-truck. 

  Kursen innehåller:

  • trucktyper
  • truckens konstruktion
  • truckens stabilitet
  • materialhantering och emballage
  • godshantering med truck
  • daglig tillsyn
  • trafik och säkerhet
  • lagar och arbetarskydd
  • farligt gods.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Truck C (fortsättningskurs)

  Utbildningen ger dig behörighet att framföra hjullastare och liknande arbetsutrustningar på plana och hårdgjorda underlag när du använder maskinerna med:

  • gaffellarmar
  • annat lyftaggregat med liknande funktion.

  Utbildningen ger dig truckförarbevis som gäller inom EU.
  Förkunskapskrav: Grundkurs för truckförare.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Trucksäkerhet

  Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap. I kursen ingår säkerhet, riskbedömningar och ansvarsfrågor rörande användning av truck. Som utbildad förare i trucksäkerhet är du lönsam för ditt företag eftersom du  hjälper till att öka säkerheten, minska antalet personskador och förbättra effektiviteten med hjälp av din kompetens. På så sätt bidrar du till att sänka kostnaderna.

  Efter godkänd truckförarutbildning har du grundläggande färdigheter och kunskaper i hur du säkert och resurseffektivt kör truck i typ A och B. Du kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Vägskydd 1

  Vägskydd 1 är avsedd för dig som arbetar på allmän väg, gata eller annat trafikområde.

  Målsättningen med kursen är att:

  • öka dina kunskaper om trafiksäkerhet
  • standardisera trafikledningen på de arbeten som görs på väg.

  Kursen ger dig kunskap om de risker som förekommer när man arbetar på väg och hur du identifierar och kontrollerar faror. Godkänd kurs berättigar till ett personligt vägskyddskort. Kortet är giltigt i fem år.

  Mer information och aktuella kursdatum hittar du i vår kurswebb

  Våra kurser

  Vi anpassar vårt kursutbud enligt de behov som finns hos arbetsmarknaden. Vi kan också erbjuda kurser för företag utöver de datum som finns i kurskalendern. Kontakta oss med dina önskemål. Samtliga kurspriser anges exklusive moms.

  Kursanmälan

  Du anmäler dig digitalt till kurser vid Ålands gymnasium genom vårt elektroniska anmälningsformulär:

  Kursanmälan och mer information om aktuella kursdatum

  Allmänt om kurser vid Ålands gymnasium:

  • i allmänhet är det anmälan senast 7 vardagar innan kursstart, men se alltid aktuell kurs för sista anmälningsdag. 
  • avbokning ska senast fem dagar före kursstart. För icke annullerad plats faktureras 50€
  • det behöver vara minst 8 deltagare för kursstart.