Målgruppen för utbildningen är inflyttade personer med ett utomnordiskt språk som modersmål och som genomgått en SFI-utbildning på minst A2-nivå enligt den europeiska språkskalan.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få nödvändiga grundkunskaper för att utföra assisterande vård- och omsorgsuppgifter inom äldreomsorgen. En omsorgsassistent ska kunna handleda och assistera klienter i dagliga sysslor och sörja för deras grundläggande behov. Läkemedelsbehandling ingår inte i utbildningen. 

Efter avslutad utbildning till omsorgsassistent kan du jobba med att handleda och assistera i vården av klienter inom äldreomsorgen.  

Studierna består av två examensdelar från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare). Examensdelarna är Att främja utveckling och delaktighet (25 kp) samt Att främja äldres delaktighet (35 kp). Efter att studerande klarat sina yrkesprov ges ett betyg över avlagda examensdelar.  

Förutom de båda yrkesinriktade examensdelarna ingår språkstöd i utbildningen Utveckla din svenska (2 kp) samt det gemensamma ämnet Digitala miljöer 1 (1 kp)  

Utbildningsupplägg

Heltidsstudier på skolan, varvat med tre praktikperioder på arbetsplats inom äldreomsorgen (enligt arbetsplatsens arbetstider) 

I studierna ingår:

Behörighetskrav:

  • Minst 18 år
  • Betyg från grundskola eller motsvarande
  • Genomförd SFI-utbildning på minst A2-nivå enligt den europeiska språkskalan

Antagning

Lämpligheten till yrket testas löpande under maj 2023. Du som uppfyller antagningskriterierna blir kallad till möte. Den som uteblir från intervjuer utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Tid och plats meddelas per e-post till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Betyg och intyg tillgodo 

De sökande ombeds lämna in arbetsintyg och betyg som kan utgöra grund för erkännande av kunnande. Kopior på betyg och intyg bör lämnas in på svenska.  De sökande som studerar vårterminen kan lämna in betyg senast 21 maj 2023. Efter att du blivit antagen kallas du till ett samtal.

Språkkrav

Sökande ska till ansökan bifoga intyg över genomförd SFI-utbildning på minst A2-nivå. De sökande som avslutar sin SFI-utbildning under vårterminen kan lämna in intyget senast 21 maj 2023.

Vidareutbildning 

För de som efter genomgången utbildning möter de behörighetskrav (tex kunskaper i svenska motsvarande B1-nivå) som krävs för studier till närvårdare finns möjlighet att övergå till studier för närvårdarexamen. 

Hälsokrav 

För att arbeta som närvårdare finns krav på hälsotillstånd, därför behövs ett giltigt T-intyg (läkarintyg), vilket uppvisas före man kan erhålla en studieplats. Intyget lämnas in efter urvalsprovet, på begäran av skolan.

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten på Wilma och bifoga:

  • avgångsbetyg från grundskola
  • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över avslutad SFI-utbildning på A2-nivå
  • Bilagorna bör vara på svenska