Denna utbildning riktar sig i första hand till personer som redan jobbar inom daghem, skola och/eller fritidshem men saknar behörighet som barnskötare.

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). De yrkesinriktade studierna består av examensdelarna: Professionellt bemötande inom pedagogisk verksamhet och handledning (15 kp), Att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande (40 kp), Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik (30 kp), Arbete med familjer och sektorsövergripande samarbete (20 kp), Handledning av personer som behöver stöd (20 kp), Förberedelse för arbetsplatshandledning (5 kp) och Handledning av ungdomar (15 kp).

De gemensamma examensdelarna (35 kp) består bland annat av matematik, fysik, kemi, svenska, engelska, finska, samhällskunskap och upprätthållande av arbetsförmågan.

Studiernas upplägg

Utbildningen innebär närstudier på skolan en-två dagar per vecka beroende på studerandes individuella studieplan. En studiedag per vecka är yrkesämnesteori och en dag studiedag per vecka är gemensamma ämnen för de studerande som saknar gymnasiebetyg i dessa ämnen. Utöver detta kan även självstudier på distans förekomma.

Lärande i arbete (LIA) och yrkesprov görs på den studerandes arbetsplats.

För att uppfylla kraven på kunnande i samtliga examensdelar kan studerande behöva göra LIA en kortare period i en annan verksamhet än den egna arbetsplatsen.

Här kan du läsa mera om landskapsregeringens behörighetskrav inom barnomsorg och grundskola

Arbetsmöjligheter

Barnledare arbetar med uppgifter inom småbarnspedagogiken och har hand om barnets helhetsmässiga välbefinnande. De kan även arbeta med olika slag av familjer och med barn i skolåldern. Barnledare arbetar med pedagogisk verksamhet, vård och omsorg. Under utbildningen förbereds den studerande också på arbete med ungdomar samt arbete med personer med stödbehov av olika slag. Tänkbara arbetsplatser är till exempel daghem, grundskola och fritidshem.

I studierna ingår:

Behörighetskrav:

  • Sökande ska ha fyllt 18 år före ansökningsperioden startar
  • Betyg från grundskola eller motsvarande. Om avgångsbetyg från grundskola saknas ska studieplats ansökas enligt prövning.
  • En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå.

Studerande förväntas ha en arbetsplats inom verksamhetsfältet där praktiskt arbete och yrkesprov utförs. Studerande som antagits till utbildningen inom pedagogisk verksamhet och handledning ska visa upp ett utdrag ur straffregistret

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå. Språktestet som skolan ordnar bör vara godkänt på B1-nivå i samtliga delprov.

Den sökande som inte har svenska som modersmål och inte lämnat in ett B1-intyg kallas till skolans språktest. Tid och plats meddelas till den sökande efter att ansökningstiden gått ut. 

Urvalsprov 

Skolan kallar till urvalsprov för de som har lämnat in en komplett ansökan inom ansökningsperioden

En hel dag behöver reserveras för urvalsprovet.
Kallelse till urvalsprovet med specifika tider skickas till den e-postadress man angett i ansökan. Den som uteblir från urvalsprovet och saknar läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. 

Ansökan genom prövning

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. 
Skolan verkställer prövningsförfarandet dels genom ett test i det läroämnesvisa kunnandet i svenska, matematik och engelska dels genom bedömning av lämpligheten till yrket.

Den som uteblir från prövningstillfällena och saknar läkarintyg för frånvaron diskvalificeras från sökt utbildning. 

Betyg och intyg tillgodo 

De sökande ombeds lämna in arbetsintyg och betyg som kan utgöra grund för erkännande av kunnande. Kopior på betyg och intyg bör då lämnas in på svenska. Sökande bör ha en arbetsplats inom branschen. I ansökan fyller du vilken arbetsplats du är anställd vid under utbildningen.

De antagna kallas till ett samtal där en preliminär studieplan läggs upp utgående från dessa arbetsintyg och betyg.

Vidareutbildning 

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter din examen, till exempel vid Högskolan på Åland eller vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i Finland. Till svenska högskolor krävs oftast komplettering för att uppnå vissa särskilda behörighetskrav. 

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten på Wilma och bifoga:

  • avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande. Om ansökande har gymnasiebetyg från tidigare kan dessa bifogas för validering av gemensamma ämnen. 
  • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg på uppnådda färdigheter i svenska på CEFR B1-nivå (har man inte detta intyg kallas man till språktest v. 10) 
  • Bilagorna bör vara på svenska