Styrelsemöte 2018-05

Föredragningslista
§ 56. Inledning
§ 57. Kallelse och beslutförhet
§ 58. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 59. Ekonomisk uppföljning
§ 60. Antagning av studerande till företagsekonomi
§ 61. Antagning av studerande till social- och hälsovård
§ 62. Anhållan om ett femte studieår
§ 63. Utlåtande angående förverkligande av ett samarbete mellan Ålands gymnasium och Ålands omsorgsförbund gällande utbildning på gymnasienivå för elever med utvecklingsstörning
§ 64. Flexibelt utbildningssystem inom yrkesinriktad specialundervisning (108 U2)
§ 65. Examensdel för livshantering och livskompetens (110 U2)
§ 66. Samarbete mellan den yrkesinriktade specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola (121 U2)
§ 67. Fortsättningsstudier inom yrkesinriktade specialundervisningen i programform och på yrkesträningsprogrammet (109 U2)
§ 68. Utlåtande angående lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland
§ 69. Avgift för utskrift och översättning av betyg
§ 70. IT-samordning för landskapsregeringen
§ 71. KivaQ
§ 72. Från LR
§ 73. Förvaltningschefens beslut
§ 74. Nästa möte
§ 75. Avslutning