Styrelsemöte 2017-04

Föredragningslista
§ 46. Inledning
§ 47. Kallelse och beslutförhet
§ 48. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 49. Utredning angående ungdoms- och vuxenutbildningens integrering
§ 50. Fastställande av prövningsblanketter för Ålands gymnasium och Sjöfartsgymnasiet
§ 51. IKT-strategi för Ålands lyceum
§ 52. Plan mot kränkande behandling för Ålands lyceum
§ 53. Ålands lyceums studerandevårdsplan
§ 54. Ålands lyceums krishanteringsplan
§ 55. Från LR
§ 56. Förvaltningschefens beslut
§ 57. Nästa möte
§ 58. Avslutning