Styrelsens protokoll 2022-08

Föredragningslista
§ 99. Inledning
§ 100. Kallelse och beslutförhet
§ 101. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 102. Hållbart initiativs representanter i Ålands gymnasiums styrelse
§ 103. Ekonomisk genomgång
§ 104. Avgifter vid Ålands gymnasium
§ 105. Yrkesråd
§ 106. Uppföljning av genomförd personalenkät
§ 107. Strategi 2026
§ 108. Förteckning över planer i läroplansgrunderna
§ 109. Tillsättande av vikarierande förvaltningschef
§ 110. Från LR
§ 111. Förvaltningschefens beslut
§ 112. Övriga ärenden
§ 113. Nästa möte
§ 114. Avslutning