Styrelsemöte 2019-11

Föredragningslista
§ 125. Inledning
§ 126. Kallelse och beslutförhet
§ 127. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 128. Ekonomisk genomgång
§ 129. Antagning av studerande till närvårdarutbildning
§ 130. Avgifter vid Ålands gymnasium 1.1-31.12.2020
§ 131. Utlåtande angående rapporten ”Förutsättningar för en bolagisering av Ålands sjösäkerhetscentrums verksamhet”
§ 132. Återblick på styrelsens mandatperiod
§ 133. Förvaltningschefens beslut
§ 134. Nästa möte
§ 135. Avslutning