Styrelsemöte 2017-11

Föredragningslista
§ 137. Inledning
§ 138. Kallelse och beslutförhet
§ 139. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 140. Ekonomisk uppföljning
§ 141. Avslutande av konto
§ 142. Utlåtande om lagförslag om dataskydd
§ 143. IT-strategi för undervisningssektorn 2018-2020
§ 144. Anhållan om ett femte studieår
§ 145. Jämställdhetsplan för ÅYG
§ 146. Ålands gymnasium – en tobaksfri arbetsplats
§ 147. Effekter av UHR:s uppdaterade bedömningshandbok
§ 148. Från LR
§ 149. Förvaltningschefens beslut
§ 150. Extra ärende – Studerandeärende (konfidentiellt ärende)
§ 151. Nästa möte
§ 152. Avslutning