Styrelsemöte 2017-03

Föredragningslista
§ 31. Inledning
§ 32. Kallelse och beslutförhet
§ 33. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 34. Läroplan för yrkesinriktad specialundervisning för gymnasieexamen inom hotell, restaurang- och cateringbranschen
§ 35. Läroplan för yrkesinriktad specialundervisning för gymnasieexamen inom hemarbets- och rengöringsservice
§ 36. Avtalslön
§ 37. Utlåtande om lagförslag om elektronisk förvaltning
§ 38. Ekonomisk genomgång
§ 39. Info från arbetsgruppen ”Tobaksgruppen”
§ 40. Tema för läsåret 2017-2018
§ 41. Från LR
§ 42. Förvaltningschefens beslut
§ 43. Extra ärende – information om tillsättande av arbetsgrupp med uppdrag att utreda förutsättningar för ett gemensamt centralkök för ÅG och ÅHS
§ 44. Nästa möte
§ 45. Avslutning