Styrelsens protokoll 2023-01

Föredragningslista
§ 1. Inledning
§ 2. Kallelse och beslutförhet
§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 4. Campus
§ 5. Studeranderepresentanter 2023
§ 6. Ekonomisk genomgång
§ 7. Budgetfördelning
§ 8. Förvaltningsberättelse 2022
§ 9. Ställföreträdande förvaltningschef
§ 10. Justering av avgifter
§ 11. Försöksansökan
§ 12. Visselblåsarlagen
§ 13. Från LR
§ 14. Förvaltningschefens beslut
§ 15. Nästa möte
§ 16. Avslutning