Styrelsens protokoll 2022-09

Föredragningslista
§ 115. Inledning
§ 116. Kallelse och beslutförhet
§ 117. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 118. Uppdrag att ordna utbildning inom social- och hälsovård
§ 119. Tillsättande av vikarierande förvaltningschef
§ 120. Avtalslön
§ 121. Nästa möte
§ 122. Avslutning