Styrelsemöte 2021-02

Föredragningslista
§ 17. Inledning
§ 18. Kallelse och beslutförhet
§ 19. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 20. Nya studeranderepresentanter för ÅYG 2021
§ 21. Anhållan om medel för ambulanssjukvårdarutbildning
§ 22. Resultatuppföljning 2020
§ 23. Budget 2022
§ 24. Subventionering av datorer
§ 25. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper
§ 26. Från LR
§ 27. Förvaltningschefens beslut
§ 28. Nästa möte
§ 29. Avslutning