Styrelsemöte 2018-03

§ 31. Inledning 
§ 32. Kallelse och beslutförhet
§ 33. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 34. Ekonomisk uppföljning
§ 35. Dimensionering 2019-2020
§ 36. Yrkesråd för social- och hälsovård samt samhälleliga och sociala sektorn
§ 37. Rekrytering av rektorer
§ 38. Rekrytering av förvaltningschef
§ 39. Från LR
§ 40. Nästa möte
§ 41. Avslutning