Styrelsemöte 2017-14

Föredragningslista
§ 162. Inledning
§ 163. Kallelse och beslutförhet
§ 164. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 165. Ekonomisk uppföljning
§ 166. Rekrytering av rektorer
§ 167. Läroplan för gymnasieexamen inom företagsekonomi
§ 168. KOSKI
§ 169. Styrelsens mötesdagar våren 2018
§ 170. Från LR
§ 171. Förvaltningschefens beslut
§ 172. Nästa möte
§ 173. Avslutning