Styrelsemöte 2017-13

Föredragningslista
§ 154. Inledning
§ 155. Kallelse och beslutförhet
§ 156. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 157. Prorektor för Ålands yrkesgymnasium
§ 158. Rekrytering av rektorer
§ 159. Avtalslön
§ 160. Nästa möte
§ 161. Avslutning