Styrelsemöte 2017-07

Föredragningslista
§ 85. Inledning
§ 86. Kallelse och beslutförhet
§ 87. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 88. Läsårets arbetstider 2018-2019 och 2019-2020
§ 89. Integration och samordning av yrkes-  och vuxenutbildningen
§ 90. Förslag till budget samt dimensionering för år 2018
§ 91. Informationsärende om landskapsregeringens uppdrag till Ålands gymnasium angående den yrkesinriktade specialundervisningen
§ 92. Från LR
§ 93. Förvaltningschefens beslut
§ 94. Begäran om behandling av annullerad ansökan
§ 95. Nästa möte
§ 96. Avslutning