Styrelsemöte 2017-05

Föredragningslista
§ 60. Inledning
§ 61. Kallelse och beslutförhet
§ 62. Val av protokolljusterare för dagens möte
§ 63. Studerandevårdsplan för Ålands lyceum
§ 64. Val av prorektor för Ålands lyceum
§ 65. Utlåtande angående betänkandet ”Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)”
§ 66. Läroplan för YTP
§ 67. Anhållan om ett femte studieår
§ 68. Anhållan om ett femte studieår
§ 69. Ekonomisk genomgång
§ 70. Utredning angående gemensamt centralkök med ÅHS
§ 71. Styrelsemöten hösten 2017
§ 72. Från LR
§ 73. Förvaltningschefens beslut
§ 74. Nästa möte
§ 75. Avslutning