Inriktning

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). 

De yrkesinriktade studierna inom kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning består av examensdelarna Att främja utveckling och delaktighet (25 kp), Att främja välbefinnande och funktionsförmåga (30 kp), Att främja delaktighet i arbete med funktionsnedsättning (35 kp), Att bevara och främja funktionsförmågan inom omsorg av person med funktionsnedsättning (40 kp) samt valbara examensdelar omfattande 15 kp.

Vid Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) erbjuds ett kompetensområde, arbete med personer med funktionsnedsättning. Om studerande önskar delta i ett kompetensområde som inte ordnas vid ÅYG kan man tillsammans med studiehandledare utreda om möjlighet finns att genomföra det vid någon av de svenskspråkiga skolorna som utbildar närvårdare på fastlandet. I studierna ingår även en valbar examensdel där ÅYG erbjuder ett alternativ.
 

Beskrivning av studierna

Studierna är heltidsstudier, vilket innebär närstudier på skolan två-tre dagar per vecka beroende på termin och studerandes individuella studieplan. En studiedag per vecka genomförs därtill på distans som självstudier. 

Lärande i arbete (LIA = praktik) ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen. LIA utförs ofta i två skiften måndag-söndag enligt arbetsplatsens tider, totalt ca 25 veckor fördelade på olika perioder under studiernas gång. LIA-platserna ordnas av skolans LIA-samordnare. 

Arbetsmöjligheter

Som närvårdare arbetar du nära människor i varierande miljöer. En närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter inom social- och hälsovården. Du kan exempelvis arbeta på boenden, daglig verksamhet eller inom hemvård och äldreomsorg.

Vidarestudier

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter din examen, till exempel vid Högskolan på Åland eller vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i Finland. Till svenska högskolor krävs oftast komplettering för att uppnå vissa särskilda behörighetskrav.

Behörighetskrav

Behörig att söka är den som fyllt 18 år senast året före ansökningsperioden, samt har slutfört grundskolans lärokurs och erhållit avgångsbetyg. Om avgångsbetyg saknas ska studieplats sökas enligt prövning.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska kan behöva delta i skolans språktest. Om den sökande med annat modersmål än svenska har intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska ska den sökande bifoga dessa till ansökan.

För att antas som närvårdarstuderande krävs att alla delprov i den allmänna språkexamen är godkända på CEFR B1-nivå eller att skolans eget språktest visar att kunnandet i svenska ligger på B1-nivå i samtliga testade delprov. Den sökande som inte har svenska som modersmål och inte lämnat in ett B1-intyg kallas till skolans språktest.

Urvalsprov

Skolan ordnar urvalsprov för alla sökande som lämnat in en komplett ansökan inom ansökningsperioden. En hel dag behöver reserveras för urvalsprovet. Kallelse till urvalsprovet med specifika tider skickas i augusti till den e-postadress man angett i ansökan. Den som uteblir från urvalsprovet utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Prövning

Den som saknar avgångsbetyg från grundskola, har ett skiljebetyg, ett intyg över fullgjord läroplikt, ett ofullständigt betyg från ett annat nordiskt land, eller som har ett avgångsbetyg från ett land utanför Norden kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande.

Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden. Skolan verkställer prövningsförfarandet dels genom bedömning av lämpligheten till yrket och dels genom ett test i det läroämnesvisa kunnandet i svenska, matematik och engelska. Det läroämnesspecifika kunnandet och lämpligheten till yrket testas. Den som uteblir från prövningstillfällena utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Krav på komplett ansökan

 •  avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande
 •  för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg på uppnådda färdigheter i svenska på CEFR B1-nivå (har man inte detta intyg kallas man till språktest)
 • betyg/intyg över tidigare studier
 • arbetsintyg

Bilagorna bör vara på svenska för att vi ska kunna behandla dem.

Om du har frågor, kontakta Diana Lundqvist (kontaktuppgifter till höger).

Dokument som ligger till grund för erkännande och validering av GEM-ämnen

När Ålands yrkesgymnasium erkänner och validerar GEM-ämnen ska de dokument som ligger till grund för erkännandet och valideringen uppfylla följande krav:

 1. Dokumentet ska vara ett betyg, studieprestationsutdrag eller motsvarande formellt dokument som utfärdats av en behörig myndighet eller utbildningsanordnare.
 2. Dokumentet ska vara en bestyrkt kopia av originaldokumentet.
 3. Utländska dokument ska vara utfärdade av behörig myndighet eller utbildningsanordnare i landet i fråga. Dokumentet ska vara översatt till svenska av en auktoriserad översättare som är verksam på Åland, i Finland eller i Sverige.
 4. Studieprestationerna ska beskrivas tillräckligt exakt i dokumenten gällande ämne, nivå, innehåll och omfattning så att kunnandet kan bedömas i relation till den examensdel eller det delområde som ska erkännas och valideras.
 5. Dokumentet ska innehålla vitsord som kan omvandlas till den bedömningsskala som används i den examen som avläggs.

Om dokumentet inte uppfyller de mål som beskrivs ovan, hänvisar Ålands yrkesgymnasium den studerande till tentamen eller annat sätt att visa kunnandet.

Hälsokrav

Det finns krav på hälsotillstånd som kan utgöra ett hinder för den som vill studera till eller arbeta som närvårdare. Dessa krav går under namnet SORA. 

Följande hälsofaktorer kan vara hinder för antagning:

 • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan.
 • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem.
 • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet.
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder (LIA).

Beställ ett straffregisterutdrag med bankkoder:

Beställ ett straffregisterutdrag per post:

Vaccination

Vaccination av social-, hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig. Dels för att skydda klienter/patienter mot smittosamma sjukdomar, men även för att skydda personalen i sitt arbete.

När du deltar i praktik där man vårdar klienter/patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittosamma sjukdomar ska du enligt lagen om smittosamma sjukdomar (1227/2016§) ha ett skydd. Antingen via vaccination eller genomgången sjukdom mot mässling och vattkoppor. Du behöver också vaccination mot säsongsinfluensa och kikhosta om du sköter barn under 12 månaders ålder. Dessutom behöver du vaccination mot stelkramp och difteri samt hepatit-B.

När du ansöker om praktikplats ska du kunna visa upp ditt vaccinationskort. Om du inte vill visa upp dessa uppgifter kan enheten besluta att du inte kan godkännas för att delta i praktik.

Läs mer om vacciner för studerande på institutet för hälsa och välfärd

Övrigt

De sökande lämnar med ansökan in arbetsintyg och betyg som kan utgöra grund för erkännande av kunnande. Betyg och intyg bör lämnas in på svenska för att kunna tas i beaktande. De antagna kallas till ett samtal där den individuella studieplanen läggs upp utgående från dessa arbetsintyg och betyg samt även språkfärdigheter.