Inriktning

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). 

De yrkesinriktade studierna inom kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre består av examensdelarna Att främja utveckling och delaktighet (25 kp), Att främja välbefinnande och funktionsförmåga (30 kp), Att arbeta inom hemvård (40 kp), Att främja äldres delaktighet (35 kp) samt valbara examensdelar omfattande 15 kp.

Vid Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) erbjuds ett kompetensområde, vård och rehabilitering av äldre. 
Om studerande önskar delta i ett kompetensområde som inte ordnas vid ÅYG kan man tillsammans med studiehandledare utreda om möjlighet finns att genomföra det vid någon av de svenskspråkiga skolorna som utbildar närvårdare på fastlandet. I studierna ingår även en valbar examensdel där ÅYG erbjuder ett alternativ.
 

Beskrivning av studierna

Denna antagningsomgång antar vi sökande till vårt reguljära närvårdarprogram och även sökande till en integrationsgrupp. Integrationsstuderande har inte samma krav på förkunskaper i svenska och får därför mer lärarledd närundervisning och målet för dessa är delyrkesexamen eller grundexamen beroende på den studerandes individuella förutsättningar. 

Vi kommer att erbjuda kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre. Studierna är heltidsstudier där den reguljära gruppen har närstudier på skolan två-tre dagar per vecka beroende på termin och studerandes individuella studieplan. En studiedag per vecka genomförs därtill på distans som självstudier. Integrationsgruppen har närstudier på skolan tre dagar i veckan och ska normalt inte ha distansundervisning. Om man som integrationsstuderande även läser gemensamma ämnen tillkommer en dag till på skolan under vissa terminer. 

Lärande i arbete (LIA = praktik) ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen. LIA utförs ofta i två skiften måndag-söndag enligt arbetsplatsens tider, totalt ca 25 veckor fördelade på olika perioder under studiernas gång. LIA-platserna ordnas av skolans LIA-samordnare. 
 

Arbetsmöjligheter

Som närvårdare arbetar du nära människor i varierande miljöer. En närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter inom social- och hälsovården. Du kan exempelvis arbeta inom hemvård och äldreomsorg.

Vidarestudier

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter din examen, till exempel vid Högskolan på Åland eller vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i Finland. Till svenska högskolor krävs oftast komplettering för att uppnå vissa särskilda behörighetskrav.

Kontinuerlig ansökan.

Behörighetskrav

Behörighet att söka är den som fyllt 18 år året före ansökningsperioden, samt har slufört grundskolans lärokurs och erhållit avgångsbetyg. Om avgångsbetyg saknas ska studieplats sökas enligt prövning.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska kan behöva delta i skolans språktest

Om den sökande med annat modersmål än svenska har intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska ska du bifoga dessa till din ansökan.

För att antas till den reguljära gruppen närvårdarstuderande krävs att alla delprov i den allmänna språkexamen är godkända på CEFR B1-nivå eller att skolans eget språktest visar att kunnandet i svenska ligger på B1-nivå i samtliga testade delprov. För de sökande som antas som integrationsstuderande gäller A2-nivå i svenska.

Den sökande som inte har svenska som modersmål och inte lämnat in ett B1-intyg kan komma att kallas till skolans språktest  Östra skolgatan 2.

Urvalsprov

Skolan ordnar urvalsprov för alla sökande (ej prövningssökande) som lämnat in en komplett ansökan inom ansökningsperioden 20.4-10.8.2022. Urvalsproven ordnas 6,13 eller 20 september kl. 8-16. Hela dagen behöver reserveras för urvalsprovet. Kallelse till urvalsprovet med specifika tider skickas i augusti till den e-postadress man angett i ansökan. Den som uteblir från urvalsprovet utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Prövning

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden 20.4-10.8.2022. Skolan verkställer prövningsförfarandet dels genom bedömning av lämpligheten till yrket och dels genom ett test i det läroämnesvisa kunnandet i svenska, matematik och engelska.  Det läroämnesspecifika kunnandet testas den 23.8.2022 kl. 8-16. Lämpligheten till yrket testas den 13.9.2022. Den som uteblir från prövningstillfällena utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning

Krav på komplett ansökan inom ansökningstiden 20.4-10.8.2022

●    avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande

● för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg på uppnådda färdigheter i svenska (har man inte detta intyg kan man komma att kallas till språktest)
●    betyg/intyg över tidigare studier
●    arbetsintyg
Bilagorna bör vara på svenska för att vi ska kunna behandla dem.

Dokument som ligger till grund för erkännande och validering av GEM-ämnen

När Ålands yrkesgymnasium erkänner och validerar GEM-ämnen ska de dokument som ligger till grund för erkännandet och valideringen uppfylla följande krav:

  1. Dokumentet ska vara ett betyg, studieprestationsutdrag eller motsvarande formellt dokument som utfärdats av en behörig myndighet eller utbildningsanordnare.
  2. Dokumentet ska vara en bestyrkt kopia av originaldokumentet.
  3. Utländska dokument ska vara utfärdade av behörig myndighet eller utbildningsanordnare i landet i fråga. Dokumentet ska vara översatt till svenska av en auktoriserad översättare som är verksam på Åland, i Finland eller i Sverige.
  4. Studieprestationerna ska beskrivas tillräckligt exakt i dokumenten gällande ämne, nivå, innehåll och omfattning så att kunnandet kan bedömas i relation till den examensdel eller det delområde som ska erkännas och valideras.
  5. Dokumentet ska innehålla vitsord som kan omvandlas till den bedömningsskala som används i den examen som avläggs.

Om dokumentet inte uppfyller de mål som beskrivs ovan, hänvisar Ålands yrkesgymnasium den studerande till tentamen eller annat sätt att visa kunnandet.

Hälsokrav

Eftersom det finns krav på hälsotillstånd för att arbeta som närvårdare behöver ett giltigt T-intyg (läkarintyg) uppvisas före man kan erhålla en studieplats. Intyget lämnas in efter besked om antagning, på begäran av skolan.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Beställ ett straffregisterutdrag med bankkoder:

Beställ ett straffregisterutdrag per post:

Vaccination

Vaccination av social-, hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig. Dels för att skydda klienter/patienter mot smittosamma sjukdomar, men även för att skydda personalen i sitt arbete.

När du deltar i praktik där man vårdar klienter/patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittosamma sjukdomar ska du enligt lagen om smittosamma sjukdomar (1227/2016§) ha ett skydd. Antingen via vaccination eller genomgången sjukdom mot mässling och vattkoppor. Du behöver också vaccination mot säsongsinfluensa och kikhosta om du sköter barn under 12 månaders ålder. Dessutom behöver du vaccination mot stelkramp och difteri samt hepatit-B.

När du ansöker om praktikplats ska du kunna visa upp ditt vaccinationskort. Om du inte vill visa upp dessa uppgifter kan enheten besluta att du inte kan godkännas för att delta i praktik.

Läs mer om vacciner för studerande på institutet för hälsa och välfärd

Övrigt

De sökande lämnar med ansökan in arbetsintyg och betyg som kan utgöra grund för erkännande av kunnande. Betyg och intyg bör lämnas in på svenska för att kunna tas i beaktande. De antagna kallas under hösten 2022 till ett samtal där den individuella studieplanen läggs upp utgående från dessa arbetsintyg och betyg samt även språkfärdigheter.