Läroavtal

Läroavtalsutbildningar

Läroavtalsutbildning avser teoretiska yrkesstudier som bedrivs på en skola parallellt med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Läroavtalsutbildning ordnas både som grundläggande yrkesutbildning och som tilläggsutbildning. Alla yrkesinriktade examina går att avlägga genom läroavtal. Läroavtalet lämpar sig både för ungdomar och vuxna.

Personlig studieplan

Till läroavtalet bifogas en personlig studieplan som görs upp utgående från de examensgrunder som Ålands landskapsregering eller Utbildningsstyrelsen fastställt. Ungefär 70–80 procent av läroavtalsutbildningen sker på arbetsplatsen, där en eller flera arbetsplatshandledare ansvarar för utbildningen av lärlingen. Utbildningen på arbetsplatsen kompletteras med teoretisk undervisning vid någon av Ålands gymnasium godkänd teoriarrangör.

Läroavtalsutbildningen grundar sig på lärande i arbetet. Största delen av lärandemålen nås i samband med praktiska arbetsuppgifter. Lärande i arbetet kan delvis ske någon annanstans än vid den egna arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska vara mångsidiga och lämpa sig för respektive examen.

Lärlingen har under läroavtalstiden en ansvarig arbetsplatshandledare. Arbetsplatshandledaren introducerar lärlingen i arbetsmiljön och arbetsuppgifterna, handleder lärlingen och bedömer lärandet.

Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan en lärling och en arbetsgivare. I arbetsavtalet tillämpas vad som i lagstiftningen stadgas om arbetstid, semester, arbetarskydd och övrigt skydd.

Arbetsgivaren betalar lön till lärlingen under den praktiska under visningen enligt kollektivavtalet samt de utgifter och försäkringar som anknyter till lönen. Under den teoretiska undervisningen har lärlingen rätt till studiesociala förmåner. Under läroavtalstiden får arbetsgivaren eventuellt en utbildningsersättning. Ersättningens storlek är beroende av olika faktorer: företagets storlek, utbildningsområde och lärlingens erfarenhet. Om lärlingen är arbetssökande kan även sysselsättningsstöd till arbetsgivaren (ansöks via AMS) vara aktuellt. En bedömning av utbildningsersättning och sysselsättningsstöd görs från fall till fall.

Inträdeskrav

Du som fyllt 15 år och har godkänt avgångsbetyg från grundskolan kan delta i läroavtalsutbildning. Någon övre gräns finns inte. Läroavtal kan inledas när som helst under året.

Utbildningstid

Den grundläggande yrkesutbildningen tar 1–4 år. I praktiken blir utbildningstiden kortare om lärlingen har en tidigare yrkesutbildning eller arbetserfarenhet. Vid fortbildning är utbildningens längd 4–12 månader.

Ersättningar

Som lärling har du rätt till lön enligt kollektivavtalet. Lönen betalas av din arbetsgivare. När du är på teori eller praktik har du rätt till studiesocialaförmåner om du inte får lön. Vuxenstuderande som deltar i utbildning på gymnasienivå har rätt reseersättning enligt landskapsregeringens fastställda taxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik. Det gäller också om du är läroavtalsstuderande.

Studerande kan ansöka om reseersättning om:

  • man reser enligt kollektivtrafik eller med bil. Ersättning utgår enligt Ålands författningsförsamling nr 24/2011

  • reseersättning kan också sökas resor till praktikplats, enligt samma villkor

  • studerande som har internatplats kan inte söka om reseersättning

  • studerande som får bostadsbidrag enligt lagen om studiestöd kan inte söka om reseersättning

Ansökan

Om du är intresserad av läroavtalsutbildning kan du ta kontakt med Ålands yrkesgymnasium så hjälper vi till. För att du skall kunna få läroavtal måste du själv ordna en arbetsplats. Arbetsplatser kan du fråga efter direkt hos arbetsgivare eller på AMS. Grundskolorna ger också information om läroavtalsutbildning.

Kontakt

Maria Christensen
Utbildningsplanerare & projektkoordinator
Tfn.
+358-457-345 0370
Marica Eliasson
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532576