Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Fortsatt distansundervisning vid Ålands yrkesgymnasium

Enligt statsrådets riktlinjer är det från och med torsdag 14.5 möjligt att stegvis och på ett kontrollerat sätt återgå till närundervisning på Ålands yrkesgymnasium, men rekommendationen är ändå att undervisningen ordnas som distansundervisning till terminens slut.

På ÅYG följer vi rekommendationerna och fortsätter med distansundervisning fram till 29.5. Yrkesprov, prov och praktisk undervisning kommer att ordnas på skolan för studerande som inte kan utföra dem på en arbetsplats eller på distans. Närundervisning i skolan kommer att beakta personantal, säkerhetsavstånd och handhygien. Grupphandledare och lärare kan bjuda in studerande till handledningstillfällen för att bl.a. stämma av läget med studierna, kartlägga behov av stödundervisning och planera de fortsatta studierna. Speciallärare ges möjlighet att ge handledning och stöd i  mindre grupper.

De studerande som kommer att bedriva en viss del av sina studier som närundervisning under perioden 14.5-27.5 får närmare direktiv om detta på Wilma. Om studerande av en eller annan orsak inte har möjlighet att närvara på dessa lektioner, gäller normal frånvaroanmälan.

Symptomfri i skolans lokaler

De personer (studerande och lärare) som deltar i undervisningen ska vara symptomfria. Till symptom räknas hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsymtom och huvudvärk. Inte heller någon av övrig personal som arbetar och vistas i skolans utrymmen får visa symptom.

Personer som hör till en riskgrupp ska undvika närkontakt under epidemin och därför rekommenderas det att dessa personer inte deltar i närundervisning. 

Onödig fysisk kontakt ska undvikas bland annat genom följande:

  • Inga stora gemensamma sammankomster får hållas
  • Hålla avstånd på 1-2 meter mellan personer
  • Lunch, ska ske med största försiktighet.

På Wilma finns även en länk till ett frågeformulär gällande hur distansundervisningen har fungerat. Det skulle vara önskvärt att så många studerande som möjligt går in och besvarar frågorna. Svaren är ett bra underlag för fortsatt utveckling av den digitala lärmiljön på ÅYG.