Städare

Ålands gymnasium lediganslår en ordinarie befattning som städare fr.o.m. 07.08.2023. En prövotid om 4 månader kan komma att tillämpas.

Behörighetskrav för befattningen är städutbildning eller erfarenhet av städarbete.

Erfarenhet av städning i skolmiljö är meriterande.

Inför tillsättande av befattningen görs en helhetsbedömning av de sökandes skicklighet (utbildning, arbetserfarenhet) samt förmåga (personliga egenskaper). Särskild vikt när det gäller personliga egenskaper läggs vid förmåga att bidra till välfungerande samarbete, kommunikation, flexibilitet, och ett gott arbetsklimat, samt förmåga att självständigt utföra arbetet enligt givna instruktioner. För att lyckas i arbetet krävs att den sökande kan kommunicera på svenska.

Uppgifter: Städning i enlighet med givna instruktioner anpassade för olika utrymmen, ansvara för städredskapens skötsel och underhåll.

Lön utbetalas enligt: Grundlön 1 939,61 - 2477,08€ beroende på antal ålderstillägg. Därtill betalas ett allmänt lönetillägg på 121,24€ och ev. kompetenstillägg för utbildning inom branschen.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av städarbetsledare Ann-Sofie Nordman tel: 018 536 509 eller kvalitetskoordinator Hannes Wallin tel: 018 536 208.

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 2.6.2023 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.