IKT-handledare

Ålands gymnasium lediganslår en ordinarie tjänst som IKT-handledare i heltid från och med 1.4.2019.

Behörighetskraven för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning och kunskaper om och erfarenhet av IKT-stöd i undervisningen.

Lön utgår enligt löneklass A24 (3076,36-3928,82) och arbetstiden är kansliarbetstid 36,75h/vecka (7,35h/dag).

I arbetsuppgifterna för IKT-handledare ingår att:

• utveckla IKT-stöd i undervisningen

• undervisa studerande så att de kan använda skolans IT-resurser på ett optimalt sätt

• handleda såväl studerande som lärare och personal och introducera olika former av IKT-stöd i undervisning och administration

• i samarbete med rektor/biträdande rektor stödja den digitala kompetensutvecklingen bland lärare och personal

• arbeta under rektor/biträdande rektor men kontinuerligt ha ett samarbete med IT-chef och systemansvariga för ett ständigt och kontinuerligt IKT-utvecklingsarbete

• delta i möten som IT-chefen kallar till

• på vissa kompetensområden kunna fungera som ställföreträdare till systemansvarig och åtgärda mindre tekniska problem

• se till att program och utrustning som används i undervisningen tillämpas på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt och handleda lärare i program och initiera till användning av lämpliga program

• föreslå och initiera olika program som kan användas för studerande med särskilda behov och vid behov vara tillgänglig för hjälp och stöd i den pedagogiska processen

• ge vederbörlig information till biträdande rektorer och IT-chef samt förse förvaltningschef, rektorer och biträdande rektorer med information för utveckling och förbättring av organisation och verksamhet inom myndigheten

 

Ansökan sändes till Ålands gymnasium, PB 150, 22101 Mariehamn eller info@gymnasium.ax och skall vara oss tillhanda senast 25.2.2019.

Kontakta gärna Gitte Holmström, gitte.holmstrom@gymnasium.ax, för mer information om tjänsten.