Vägen till examen/examensdel

Utbildningen baserar sig på att du har en arbetsplats i ett kök och det här är möjligheten för dig att studera samtidigt. Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examensdelen kräver.  Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig studieplan för ditt kunnande. Då du har all kunskap som examensdelen kräver så gör du ett yrkesprov.

Länk till läroplanen

Målet med utbildningen är att studerande ska kunna

• planera sina arbetsuppgifter vid tillredning av bas- och specialdietmåltider

• arbeta som kock och som medlem av ett arbetslag med att tillreda bas- och specialdietmåltider

• agera i arbetsgemenskapen och utveckla sin kompetens och samarbetet

Det finns olika sätt att påvisa yrkesskickligheten

 • Den studerande visar sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsuppgifter i ett yrkesprov genom att tillreda specialdietmåltider på en mat- eller personalrestaurang, i ett festserviceföretag eller i uppgifter för en kock i ett storhushåll.
 • Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt

Dessa tisdagar på plats i skolan (närstudier) vårterminen 2024

 • 23.1
 • 6.2
 • 27.2
 • 12.3
 • 26.3
 • 9.4
 • 23.4
 • 7.5

Ansökan öppen 25.9-25.10.2023

Behörighetskrav

Behörig att söka är den som:

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • gymnasie-/grundexamen
 • minst 1 års arbetserfarenhet inom branschen

eller

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • minst 3 års arbetserfarenhet inom branschen

 

Uppfyller du inte behörighetskraven?

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden.  Skolan verkställer prövningsförfarandet genom bedömning av lämpligheten för yrket. Lämpligheten till yrket testas i november och december 2023. Den som uteblir från prövningstillfället utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. Språktestet som skolan ordnar bör vara godkänt på B1-nivå i samtliga delprov. För den som inte har B1-intyg ordnas språktest.. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Individuella träffar med sökande

Alla sökande kallas till en individuell informationsträff med ansvarig lärare och utbildningsplanerare för utbildningen. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökan lämnats in. Träffarna beräknas ta högst 45 minuter och kommer att bokas in i november och december 2023.

Urvalsprov

Skolan ordnar urvalsprov vid behov, om det finns fler behörigt sökande än studieplatser.

Komplett ansökan inom ansökningstiden 25.9-25.10.2023

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten och bifoga:

 • avgångsbetyg från grundskola
 • examensbetyg från gymnasie-/grundexamen
 • intyg över arbetserfarenhet inom branschen

för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå  (alternativt delta i språktestet som skolan ordnar). OBS! Kursintyg från SFI inte giltigt språkintyg.

Bilagorna bör vara på svenska eller engelska.