Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Läroavtalsutbildning till lokalvårdare

Som lokalvårdare kan du arbeta i butik, köpcentrum, skola, daghem, servicehus, sjukhus, badinrättning, hotell, företag, industrier, passagerarfartyg eller på ett städföretag som utför städning på olika platser på entreprenad.

Ansökan är öppen 22.4-13.5 2020

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig studieplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår. Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Läroavtal

Utbildningen ordnas i form av läroavtalsutbildning. Största delen av studierna genomförs i praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och kompletteras med teoretiska studier på Ålands yrkesgymnasium. Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan dig som är lärling och arbetsplatsen. I arbetsavtalet står bland annat vad som gäller för arbetstid, semester, arbetarskydd och övrigt skydd. Allt enligt aktuell lagstiftning. Som lärling har du rätt till lön enligt kollektivavtal. Lönen betalas av din arbetsgivare, som också står för utgifter och försäkringar som anknyter till lönen. När du är på teori eller annan praktik har du rätt till studiesociala förmåner om du inte får lön. Du kan också ansöka om reseersättning när du åker till skolan eller en praktikplats.

Studieplan och handledare

Till läroavtalet får du också en personlig studieplan. Den ska du och arbetsgivaren följa både i dina teoretiska studier och i lärandet på arbetsplatsen. Som lärling har du en ansvarig handledare på arbetsplatsen. Handledaren har till uppgift att introducera dig i arbetsmiljön och vägleda dig i arbetet. Din handledare ska också återkommande bedöma ditt lärande under läroavtalstiden.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen med kompetensområdet för lokalvård. Examensbenämningen är lokalvårdare. Examen består av en obligatorisk examensdel, en eller två valbara examensdelar från kompetensområdet för lokalvård och övriga valbara examensdelar. Examen omfattar 150 kompetenspoäng.

Den obligatoriska examensdelen är produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster(15 kp). De valbara examensdelarna från kompetensområdet är hygienservice på en institution (45 kp) och/eller underhållningstjänster (45 kp). Övriga valbara examensdelar är totalt 30 stycken. Genom de valbara examensdelarna får du inrikta ditt kunnande och de är t.ex. arbete som anstaltsvårdare, rengöringstjänster i hotell och inkvarteringslokaler, rengöringstjänster i läroanstalter och daghem och rengöringstjänster i hälso- och sjukvårdslokaler. 

 

Ansökan öppen 22.4-13.5 2020

Behörighetskrav

Behörig att söka är den som:

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • gymnasie-/grundexamen
 • minst 1 års arbetserfarenhet inom branschen

eller

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • minst 3 års arbetserfarenhet inom branschen

Uppfyller du inte behörighetskraven?

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden 22.4-13.5 2020. Skolan verkställer prövningsförfarandet genom bedömning av lämpligheten för yrket. Lämpligheten till yrket testas i maj månad 2020. Den som uteblir från prövningstillfället utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. Språktestet som skolan ordnar bör vara godkänt på A2-nivå i samtliga delprov. För den som inte har A2-intyg ordnas språktest i maj månad. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Individuella träffar med sökande och handledare

Alla sökande och deras handledare kallas till en individuell informationsträff med ansvarig lärare för utbildningen. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökan lämnats in. Träffarna beräknas ta högst 45 minuter och kommer att bokas in under maj månad.

Komplett ansökan inom ansökningstiden 22.4-13.5 2020

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten och bifoga:

 • avgångsbetyg från grundskola
 • examensbetyg från gymnasie-/grundexamen
 •  för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå  (alternativt delta i språktestet som skolan ordnar). OBS! Kursintyg från SFI inte giltigt språkintyg.

 •  intyg över arbetserfarenhet inom branschen

  Bilagorna bör vara på svenska eller engelska