Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hälsoundersökning av hand

Närvårdare för vuxna

Är du intresserad av att jobba med människor? Vill du lära dig mer om hälsa och sjukvård? Gillar du att ta hand om andra?

Vi uppdaterar denna sida med information om nästa ansökningsomgång när ansökningstiden närmar sig.

Utbildningen till närvårdare resulterar i en grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen med examensbenämningen närvårdare. Utbildningen ger dig en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

  • att stödja och främja delaktighet för personer med funktionsnedsättning
  • att ansvara för god basvård av patienter inom sjukvården
  • om pedagogik och människans utveckling.

Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande.

I studierna ingår

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp).

De gemensamma examensdelar består bland annat av matematik, svenska, engelska, finska och upprätthållande av arbetsförmågan. För detaljer se läroplanen under rubriken dokument till höger på sidan.

Närvårdare är en skyddad yrkesbeteckning. Det innebär att även utbildningen på Åland måste följa den nationella läroplanen och godkännas av Valvira.

Inriktning

Efter de yrkesinriktade grundstudierna som består av examensdelarna Att främja utveckling och delaktighet (25 kp) samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga (30 kp), följer studier inom ett kompetensområde (inriktning) som även det består av två examensdelar. Vid Ålands yrkesgymnasium erbjuds ett kompetensområde. Om studerande önskar delta i ett kompetensområde som inte ordnas vid Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) kan man tillsammans med studiehandledaren utreda om möjlighet finns att genomföra det vid någon av de svenskspråkiga skolorna som utbildar närvårdare på fastlandet. I studierna ingår även en valbar examensdel där Ålands yrkesgymnasium erbjuder en specifik examensdel.

Arbetsmöjligheter

En närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter inom social- och hälsovården. Du kan exempelvis arbeta inom hemvård, äldreomsorg, barnomsorg eller med mental- och missbrukarvård. Som närvårdare arbetar du nära människor i olika åldrar och i varierande miljöer.

Vidareutbildning

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter din examen, till exempel vid Högskolan på Åland eller vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i Finland. Till svenska högskolor krävs oftast komplettering för att uppnå vissa särskilda behörighetskrav.

Hälsofaktorer

När du söker till utbildningen beskriver du själv ditt hälsotillstånd på ansökningsblanketten. Följande hälsofaktorer kan vara hinder för antagning:

  • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
  • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
  • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Beställ ett straffregisterutdrag med bankkoder

Beställ ett straffregisterutdrag per post

 

Vaccination

Vaccination av social-, hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig. Dels för att skydda klienter/patienter mot smittosamma sjukdomar, men även för att skydda personalen i sitt arbete.

När du deltar i praktik där man vårdar klienter/patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittosamma sjukdomar ska du enligt lagen om smittosamma sjukdomar (1227/2016§) ha ett skydd. Antingen via vaccination eller genomgången sjukdom mot mässling och vattkoppor. Du behöver också vaccination mot säsongsinfluensa och kikhosta om du sköter barn under 12 månaders ålder. Dessutom behöver du vaccination mot stelkramp och difteri samt hepatit-B.

När du ansöker om praktikplats ska du kunna visa upp ditt vaccinationskort. Om du inte vill visa upp dessa uppgifter kan enheten besluta att du inte kan godkännas för att delta i praktik.

Läs mer vacciner för studerande på institutet för hälsa och välfärd

Gällande ansökan 2020 (Ansökningsomgången är avslutad)

Beskrivning av studierna

Vi kommer att erbjuda kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning. Studierna är heltidsstudier med närstudier på skolan minst två-tre dagar per vecka. Utöver det tillkommer distansarbeten motsvarande två dagars arbete per vecka. Lärande i arbete (LIA, praktik) ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen. LIA utförs ofta i två skiften måndag-söndag enligt arbetsplatsens tider, totalt ca 22 veckor fördelade på olika perioder under studiernas gång. LIA-platserna ordnas av skolans LIA-samordnare.

Behörighetskrav

Behörighet att söka är den som fyllt 18 år året före ansökningsperioden, samt har slufört grundskolans lärokurs och erhållit avgångsbetyg. Om avgångsbetyg saknas ska studieplats sökas enligt prövning.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. Språktestet som ÅYG ordnar bör vara godkänt på B1-nivå i samtliga delprov. För den som inte har B1-intyg ordnas språktest måndag 25.5.2020 kl.9.00-12.00  på Östra skolgatan 2.

Urvalsprov

Skolan ordnar urvalsprov för alla sökande (ej prövningssökande) som lämnat in en komplett ansökan inom ansökningsperioden 14.4-15.5.2020. Urvalsproven ordnas 2 eller 9 september kl. 8-16. Hela dagen behöver reserveras för urvalsprovet. Kallelse till urvalsprovet med specifika tider skickas i augusti till den e-postadress man angett i ansökan. Den som uteblir från urvalsprovet utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Prövning

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden 14.4-15.5.2020. Skolan verkställer prövningsförfarandet dels genom bedömning av lämpligheten till yrket och dels genom ett test i det läroämnesvisa kunnandet i svenska, matematik och engelska.  Det läroämnesspecifika kunnandet testas den 26.8.2020 kl. 8-16. Lämpligheten till yrket testas den 9.9.2020. Den som uteblir från prövningstillfällena utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Hälsokrav

Eftersom det finns krav på hälsotillstånd för att arbeta som närvårdare behöver ett giltigt T-intyg (läkarintyg) uppvisas före man kan erhålla en studieplats. Intyget lämnas in efter urvalsprovet, på begäran av skolan.

Krav på komplett ansökan inom ansökningstiden 14.4-15.5 2020

  • avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande
  • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg på uppnådda färdigheter i svenska på B1-nivå (alternativt anmälan till språktest den 25.5.2020)
  • Bilagorna bör vara på svenska.

Övrigt

De sökande som fått studieplats ombeds lämna in arbetsintyg och betyg som kan utgöra grund för erkännande av kunnande. Betyg och intyg bör lämnas in på svenska. De antagna kallas under hösten till ett samtal där den individuella studieplanen läggs upp utgående från dessa arbetsintyg och betyg.