Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hälsoundersökning av hand

Arbetsplatsförlagd vuxenutbildning till närvårdare

Är du intresserad av att jobba med människor? Vill du lära dig mer om hälsa och hälsovård? Gillar du att ta hand om andra?

Vi startar en utbildning med inriktning vård och rehabilitering av äldre med start i februari 2022. Utbildningen är mestadels arbetsplatsförlagd.

 

 

Utbildningen till närvårdare resulterar i en grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen med examensbenämningen närvårdare. Utbildningen ger dig en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

  • att främja äldres delaktighet, välbefinnande och funktionsförmåga
  • att ansvara för god basvård av äldre klienter

Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande.

I studierna ingår

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp).

De gemensamma examensdelarna (35 kp) består bland annat av matematik, fysik, kemi, svenska, engelska, finska och upprätthållande av arbetsförmågan. För detaljer se läroplanen under rubriken dokument till höger på sidan.

Närvårdare är en skyddad yrkesbeteckning. Det innebär att även utbildningen på Åland måste följa den nationella läroplanen och godkännas av Valvira.

Inriktning

Förutom de yrkesinriktade studierna som består av examensdelarna Att främja utveckling och delaktighet (25 kp) och Att främja välbefinnande och funktionsförmåga (30 kp) ingår studier i examensdelarna Att arbeta inom hemvård (40 kp) och  Att främja äldres delaktighet (35 kp) inom kompetensområdet  för Vård och rehabilitering av äldre.

Vid Ålands yrkesgymnasium erbjuds ett kompetensområde. Om studerande önskar delta i ett kompetensområde som inte ordnas vid Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) kan man tillsammans med studiehandledaren utreda om möjlighet finns att genomföra det vid någon av de svenskspråkiga skolorna som utbildar närvårdare på fastlandet. I studierna ingår även 15 kompetenspoäng valbara examensdelar där Ålands yrkesgymnasium erbjuder Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter (5 kp) och en lokalt anpassad examensdel inom demensvård (10 kp)

 

Arbetsmöjligheter

En närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter inom social- och hälsovården. Du kan exempelvis arbeta inom hemvård och äldreomsorg. Som närvårdare arbetar du nära människor i varierande miljöer.

Vidareutbildning

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter din examen, till exempel vid Högskolan på Åland eller vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i Finland. Till svenska högskolor krävs oftast komplettering för att uppnå vissa särskilda behörighetskrav.

Hälsofaktorer

När du söker till utbildningen beskriver du själv ditt hälsotillstånd på ansökningsblanketten. Följande hälsofaktorer kan vara hinder för antagning:

  • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
  • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
  • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Beställ ett straffregisterutdrag med bankkoder

Beställ ett straffregisterutdrag per post

Vaccination

Vaccination av social-, hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig. Dels för att skydda klienter/patienter mot smittosamma sjukdomar, men även för att skydda personalen i sitt arbete.

När du deltar i praktik där man vårdar klienter/patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittosamma sjukdomar ska du enligt lagen om smittosamma sjukdomar (1227/2016§) ha ett skydd. Antingen via vaccination eller genomgången sjukdom mot mässling och vattkoppor. Du behöver också vaccination mot säsongsinfluensa och kikhosta om du sköter barn under 12 månaders ålder. Dessutom behöver du vaccination mot stelkramp och difteri samt hepatit-B.

När du ansöker om praktikplats ska du kunna visa upp ditt vaccinationskort. Om du inte vill visa upp dessa uppgifter kan enheten besluta att du inte kan godkännas för att delta i praktik.

Läs mer vacciner för studerande på institutet för hälsa och välfärd

Gällande ansökan 2021 till utbildning med start februari 2022

Beskrivning av studierna

Vi kommer att erbjuda kompetensområdet vård och rehabilitering av äldre. Studierna är heltidsstudier med närstudier på Oasen boende-och vårdcenter i Jomala (eller på annan av skolan godkänd arbetsplats inom social-och hälsovårdsbranschen) tre till fyra dagar per vecka. Utöver det tillkommer motsvarande en till två dagars arbete per vecka på Östra Skolgatan 2 i Mariehamn och/eller på distans. Kunskaper i att använda en dator och egen bärbar utrustning behövs.

Behörighetskrav

Behörig att söka är den som fyllt 18 år året före ansökningsperioden och som har slufört grundskolans lärokurs och erhållit avgångsbetyg. Om avgångsbetyg saknas ska studieplats sökas enligt prövning.

Informationstillfälle

Ett digitalt informationstillfälle om utbildningen för dig som vill veta mera om utildningen ordnas torsdag 28.10. kl 18.30 . Om du inte kan delta och har frågor skicka e-post till gabriella.nordlund@gymnasium.ax

Språkkrav 

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på  CEFR B1-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. Språktestet som ÅYG ordnar bör vara godkänt på CEFR B1-nivå i samtliga delprov. För den som inte har CEFR B1-intyg ordnas språktest 12.11.2021 på Östra skolgatan 2.

Urvalsprov

Skolan kallar till urvalsprov (baserat på bland annat arbetserfarenhet, tidigare gymnasieexamen och datorvana) för de som har lämnat in en komplett ansökan inom ansökningsperioden 25.10-8.11.2021. Urvalsproven ordnas 18.11, 22.11 och 25.11.  En hel dag behöver reserveras för urvalsprovet. Kallelse till urvalsprovet med specifika tider skickas i början av november till den e-postadress man angett i ansökan. Den som uteblir från urvalsprovet och saknar läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande, samt gärna eventuellt tidigare gymnasiebetyg för validering av GEM-ämnen.

Prövning

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden 25.10-8.11.2021. Skolan verkställer prövningsförfarandet dels genom bedömning av lämpligheten till yrket och dels genom ett test i det läroämnesvisa kunnandet i svenska, matematik och engelska.  Det läroämnesspecifika kunnandet testas 12.11.2021.

 Den som uteblir från prövningstillfällena och saknar läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning.

Hälsokrav

Eftersom det finns krav på hälsotillstånd för att arbeta som närvårdare behövs ett giltigt T-intyg (läkarintyg), vilket uppvisas före man kan erhålla en studieplats. Intyget lämnas in efter urvalsprovet, på begäran av skolan.

Krav på komplett ansökan inom ansökningstiden 25.10-8.11.2021

  • avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande
  • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg på uppnådda färdigheter i svenska på  CEFR B1-nivå (alternativt anmälan till prövning och språkprov via ansökningsblanketten)
  • avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande, samt gärna eventuellt tidigare gymnasiebetyg för validering av GEM-ämnen
  • Bilagorna bör vara på svenska.

Betyg och intyg tillgodo

De sökande ombeds lista och lämna in arbetsintyg och betyg som kan utgöra grund för erkännande av kunnande. Betyg och intyg bör lämnas in på svenska. De sökande kallas till ett samtal där en preliminär studieplan läggs upp utgående från dessa arbetsintyg och betyg. Om sökande redan har en arbetsplats inom området för utbildningen bör detta också framgå av ansökan.