Kursverksamhet

Till Vuxenutbildningen hör också viss kursverksamhet. Kursutbudet kan anpassas efter arbetsmarknadens och de sökandes behov. Kontakta oss mer information. Nedan hittar du en kort beskrivning av de behörighetsgivande kurser samt övriga kurser som vi kan erbjuda.

ADR
ADR är ett europeiskt gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd. Grundtillståndet beviljas efter genomgången ADR-grundkurs samt godkänt tillhörande prov. Körtillstånd för tanktransporter beviljas på basis av avklarad ADR-grundkurs och specialkurs för ADR-tanktransport samt godkända prov i vardera kurs.

ADR 1.3
Denna utbildning vänder sig till personer som är delaktiga i transporter av farligt gods i någon form och till förare som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, tex vid transport med "värdeberäknad mängd".

Fortsättningskurs för C-truck
Utbildningen ger behörighet att framföra hjullastare och liknande arbetsutrustningar när de används med gaffellarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag. Utbildning som ger truckförarbevis gällande inom EU. Förkunskapskrav: Grundkurs för truckförare.

Första hjälpen
På alla arbetsplatser skall det alltid enligt lagen finnas personer som har fått utbildning i första hjälp. Målet med utbildningen är att ge kunskap om hur man enkla medel kan hjälpa, om man hamnar i en situation där första hjälpen behövs. Kursen motsvarar Röda Korsets första hjälpenutbildning. Kursen omfattar två dagar. Den som avlagt kursen och blivit godkänd i sluttenten får ett personligt Försthjälp-kort från ERF, som är i kraft 2 år.

Grundkurs för arbetssäkerhet
Arbetssäkerhetskortet skapades för att främja arbetssäkerheten vid gemensamma arbetsplatser. Den som genomgått utbildningen beviljas ett arbetssäkerhetskort, som är giltigt i fem år. Det är frivilligt att ta arbetssäkerhetskortet i bruk, men i praktiken är det den som beställer arbetet som avgör om kortet är obligatoriskt. Kortutbildningen har utarbetats framför allt för gemensamma arbetsplatser inom industrin, men den lämpar sig även för byggnadsbranschen, den offentliga sektorn, varv etc

Grundkurs kran
Kursen vänder sig till alla som använder traverser, pelarsvängkranar, telfrar på balk och telfrar på svängarm. Deltagarna lär sig att jobba effektivt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Kursen bygger på standarderna SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853.
Kursen omfattar 1 dag närstudier. I kursen ingår även övningsuppgifter som måste vara gjorda och inlämnade till kursledaren senast 2 dagar innan kursstart. Efter godkända prov erhåller kursdeltagaren ett utbildningsintyg.

Grundkurs lift/mobila arbetsplattformar
Kursen vänder sig till alla som använder - eller kan komma att använda - mobila arbetsplattformar/skylift. Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift).

Trucksäkerhet
Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap. Det som från början var ett sätt att öka säkerheten på arbetsplatserna, ses numera som en investering istället för bara en skyldighet. Utbildade förare är lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna. Efter godkänd truckförarutbildning har deltagaren grundläggande färdigheter och kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt kör truck i typ A och B. Föraren kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal.

Heta arbeten
Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra Heta Arbeten måste du ha skaffat dig behörighet och även vara kunnig om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför. Hetarbetaren, det vill säga den som utför de Heta Arbetena, ska alltid ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten. Även brandvakten, det vill säga den som ska bevaka att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten. Utbildningen för heta arbeten har slagits samman med utbildningen i heta arbeten för tak- och vattenisoleringsbranschen. Nu krävs det endast att man går en utbildning för att få tillstånd till bägge arbeten.

Hygienkompetens
Tentamens- och kurstillfällen för hygienpass erbjuds flera gånger per år. Alla som arbetar med oförpackade livsmedel, lättförskämbara livsmedel skall ha ett kompetensintyg, vilket i praktiken betyder att du skall genomgå ett skriftligt test eller att du har en utbildning inom restaurang och kosthåll från 1995 eller senare.

Härdplaster
I Sverige ska alla som kommer i kontakt med härdplaster i sitt arbete utbildas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Denna utbildning följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Klimatanläggningar (AC) inom fordonsbranschen
Att arbeta med klimatanläggningar inom fordonsbranschen kräver behörighet. Målsättningen med kursen är att få kunskap i grundläggande kylteknik.

Nöd förstahjälp
Kursen vänder sig till förare som kör yrkesmässig trafik. Kursen ger baskunskaper och färdigheter i hur man hjälper i en nödsituation och när en olycka eller sjukdomsattack inträffar.

Persontransport av personer med nedsatt rörlighet
Enligt EU direktiv 181:2011 ska alla medlems länder säkerställa att fordon för persontransport görs tillgängliga också för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
Syftet med utbildningen är att dels ge kursdeltagarna kunskap om bestämmelserna kring handikappanpassning ombord på bussar och dels ge kunskap om korrekt bemötande av passagerare med fysiska eller sensoriska hinder.

Refresher-kurs Förstahjälp
Förstahjälp-kortet ger dig färdigheter att kunna hantera nödsituationer. Den som avlagt kursen och blivit godkänd i sluttenten får ett personligt Försthjälp-kort från ERF, som är i kraft 2 år.

Serveringspass
Med godkänd tentamen kan du fungera som ansvarig föreståndare på restauranger med olika utskänkningsrättigheter. Serveringpasset/alkopasset är indelat i tre behörighetsområden:

  • A-rättigheter (svaga- och starka alkoholdrycker) Deltagaren skall ha jobbat heltid 24 månader med servering av alkoholdrycker
  • B-rättigheter (svaga alkoholdrycker upp till 22 vol%) Ingen arbetserfarenhet krävs
  • C-rättigheter (naturligt jästa alkoholdrycker upp till 4,7 vol%) Ingen arbetserfarenhet krävs

I kursen ingår en skriftlig tentamen. Du har även möjlighet att ta kursen genom självstudier och sedan avlägga tentamen hos oss.

Skolskjutsutbildning
Enligt 2 § 3 mom. landskapsförordningen (2008:140) om skolskjutsning ska en förare ha gått en av landskapsregeringen godkänd utbildning för att få köra skolskjuts.
Syftet med utbildningen är ge kursdeltagarna kunskap om bestämmelserna kring skolskjutsning. I kursen varvas både teori och praktik. Ålands gymnasium ordnar både grundkurs och fortbildning.

Ställningsbyggande
Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför, river eller förändrar en byggnadsställning genomgått utbildning eller fått information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2-9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildning.

Säkerhet vid elarbeten SFS6002
Alla som arbetar inom elbranschen, inklusive sådana med arbetsuppgifter inom tillsyn, drift, planering, utbildning och andra uppdrag som kräver fackkunskap behöver utbildning i elarbetssäkerhet .

Vägskydd 1
Vägskydd 1 är avsedd för alla som arbetar på allmän väg, gata eller annat trafikområde. Dess målsättning är att öka arbetstagarens kunskaper om trafiksäkerheten samt standardisera trafikledningen på arbete som görs på väg.
Kursen ger kursdeltagarna kunskap och de risker som förekommer när man arbetar på väg och hur man identifierar och kontrollerar faror. Godkänd kurs berättigar till ett personligt vägskyddskort.

Kursanmälan görs i vårt elektroniska anmälningsformulär via länken https://wilma.gymnasium.ax/browsecourses eller studiesekreterare Ylva Wallin tfn 532 579. I allmänhet ska anmälan ske minst 7 vardagar innan kursstart. Avbokningsavgift 50 € (avbokningsavgift, debiteras inte om avbokningen sker 7 vardagar innan kursstart). För kursstart krävs det minst 8 deltagare.

Kurskalender 2017-2018
Via dokumentet nedan hittar du information om vilka kurser vi har på gång. 
 

Vi erbjuder också nätbaserade distanskurser inom allmänna ämnen via NTI

Kontakt

Marica Eliasson
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532576