Närvårdare

Utbildningen inom social- och hälsovård ger en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet. De första två åren är gemensamma grundstudier. Därefter väljer man ett kompetensområde bland nio möjliga varav två till tre erbjuds årligen vid Ålands yrkesgymnasium.

Om studerande önskar delta i ett kompetensområde som inte ordnas vid Ålands yrkesgymnasium har du möjlighet att genomföra det sista året av studierna vid någon av de svenskspråkiga skolorna på fastlandet som utbildar närvårdare.

Utbildningskod: NVA
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Examensbenämning: Närvårdare
Nybörjarplatser HT-2018: 20

Arbetsmöjligheter

Närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter. En närvårdare arbetar nära människor i olika åldrar och varierande miljöer så som barnomsorg, handikappomsorg, äldrevård och inom sjukvården. Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande.

Vidareutbildning

Utbildningen till närvårdare ger behörighet för fortsatta studier inom social- och hälsovård vilket ger examen som t.ex. sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, ergoterapeut, socialpedagog eller socialhandledare. Dessa utbildningar finns på svenska i Helsingfors, Åbo och Vasa. Högskolan på Åland erbjuder utbildning till sjukskötare. I samråd med studiehandledaren kan du förbereda dig för högskolestudier i Sverige. Kompletterade kurser som skolan inte erbjuder kan vara nödvändiga för vissa högskoleprogram.

Grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare (kontinuerlig ansökan)

Vi kommer att starta en ny närvårdarutbildning under hösten 2018 för dig som inte söker via den gemensamma elevantagningen.

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov. Skolan har som uppgift att tillsammans med sökanden utreda att examen, examensdelen eller utbildningen har rätt kravnivå samt att den sökande är lämplig för yrket.

Behörig att söka är den som har fyllt 18 år och har examen från grundskola eller motsvarande samt minst tvåårig gymnasial utbildning eller som har relevant, tillräcklig arbetserfarenhet. Viss datavana är ett krav.

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Inom yrkesinriktade examensdelar väljs ett kompetensområde. Vi kommer att erbjuda kompetensområdet för arbete med äldre. Närstudierna infaller två dagar under givna veckor. Lärande i arbete ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen. Skolan  gör tillsammans med studerande  en personlig utvecklingsplan.

När du söker till utbildningen beskriver du själv ditt hälsotillstånd på ansökningsblanketten. Följande hälsofaktorer kan vara hinder för antagning:

  • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
  • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
  • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen skall visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Ansökningsanvisningar

Ansökan öppnas den 3 april 2018 kl. 9.00. Ansökningar som inkommit innan dess beaktas inte. Vid kontinuerlig ansökan kommer vi att anta de 16 första som vi anser är lämpliga. Resten placeras på väntelistan, varifrån det antas när det blir lediga platser. Till de närmaste åren är det planerat 16 nya studieplatser per år.

Till ansökan skall du bifoga CV med beskrivning av arbetsplatser och arbetsuppgifter. Du skall bifoga betyg från grundskolan och ev övriga betyg. Om du har annat modersmål än svenska skall du även bifoga ett språkintyg.
För att ansökan skall beaktas måste den vara komplett med alla bilagor som krävs.

Observera att ansökningsformuläret nedan inte kan fyllas i och lämnas till skolan. Den elektroniska ansökan kommer att öppna den 3.4.2018 kl. 9.00 och det är endast ansökningar som är inlämnade via den som kommer att beaktas.

Om du behöver hjälp med att göra den elektroniska ansökan kan du komma till skolan den 3.4.2018 mellan kl. 8.00 - 11.00 så hjälper vi dig. Ta med dig dina betyg och intyg som du behöver för att kunna göra ansökan. Vi finns i datasalen på tredje våning på Östra skolgatan 2.

Blanketten hittar du här https://wilma.gymnasium.ax/browsecourses

 

Kontakt

Gabriella Husell
vik. Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532 502
Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.