Särskilda krav och lika poäng

Särskilda krav

För att få en studieplats vid Ålands lyceum ska du uppnå minst 14,0 poäng. Om det finns lediga studieplatser kan du även antas om de programvisa vitsorden ger minst fyra (4) poäng och det totala antalet poäng är minst 13,0.

Du som söker till Ålands yrkesgymnasium och vill läsa allmänna ämnen enligt Ålands lyceums läroplan, det s.k. HUTH-paketet ska ha minst vitsordet 7,0 i medeltal på avgångsbetyget från grundskolan i ämnena svenska, matematik, engelska, historia och samhällskunskap. Ifall du endast har ett vitsord i ämnena historia och samhällskunskap gäller detta vitsord för båda ämnena och räknas två gånger.

Ordningsföljd vid lika poängtal

Om du får samma poängsumma som en eller flera andra sökande avgörs er turordning av följande faktorer:

  • den som har prioriterat utbildningen högst har företräde
  • poäng för eventuellt urvalsprov eller motsvarande
  • könspoäng: den som fått könspoäng har företräde
  • medelvärdet av de programvisa vitsorden
  • medeltalet av de betygsvitsord som anges under betygsmedeltal

Om ovan beskrivna rangordning inte räcker till för att skilja åt sökande med samma poängtal avgör skolans styrelse i vilken ordning de sökande med samma poängtal antas.