Ordningsregler

Inom Ålands yrkesgymnasium vill vi att du:

 • Tar ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö.

 • Visar respekt och hänsyn gentemot studiekamrater, lärare, personal och kunder.

 • Utför dina uppgifter omsorgsfullt och noggrant.

 • Respekterar överenskommelser om planerad studietakt och håller överens- komna deadlines.

 • Följer lärares och annan personals anvisningar.

 • Stänger av din mobiltelefon på lektionstid.

 • Hanterar skolans och andra personers egendom ansvarsfullt.

 • Följer skolans arbets- och lektionstider eftersom skolarbetet bygger på närvaro under alla moment.

 • Anhåller om tillstånd för frånvaro i god tid före eventuell ledighet.

 • Använder de arbets- och skyddskläder som lärare och annan personal anvisar.

 • Följer ordningsreglerna för datasal och matsal.

 • Följer IT-användaravtalets regler. Kom ihåg att skolans datorer är alla studerandes gemensamma arbetsred- skap och därför ska inte någons arbete störas. Det är förbjudet att göra dataintrång eller ändra på inställningar i program och på datorerna. När du har skrivit på kontraktet har du förbundit dig att följa reglerna.

 • Inte röker på skolans område. Rökning och innehav av tobaksprodukter är förbjudet för personer under 18 år samt på skolornas områden och kan enligt lagen bestraffas.

 • Parkerar endast på för studerande angivna parkeringsplatser.

 • Är medveten om att användning av alkohol och droger är förbjudna under skoltid, på studiebesök, på studieresor eller på arbets- och praktikplatser.

 • Uppträder som en god representant för din skola vid t.ex. studiebesök och LIA-perioder.

De disciplinära åtgärder som kan komma ifråga är: muntlig varning, skriftlig varning och avstängning. Om avstängning beslutar styrelsen i enlighet med gymnasielagen.