Omtentamen HUTH-studier

HUTH-studerande som skriver om prov deltar i de tillfällen som anordnas av Ålands yrkesgymnasium varannan onsdag i restaurang Rosé på Neptunigatan 19. Omtagningstillfälle för HUTH-kurser anordnas en gång efter varje period och anmälan sker till de studerandes respektive kansli inom nedan stipulerad tid. Anmälan görs på denna blankett.

Mera information om HUTH-studier, behörigheter och studentexamensprov etc. finns i HUTH-studieguiden

Studerande har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt kursvitsord skall delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning.

Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle (kursprov, uppsats m.m.) har rätt till utvärdering vid närmast följande omtagning. Sjukdomen skall verifi eras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller grupphandledare. Intyget skall lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg får man inte göra någon omtagning.

Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i kursen har rätt att delta i en ny utvärdering för att få möjlighet att höja sitt underkända kursvitsord. Studerande skall ta kontakt med sin lärare för att komma överens om datum för ny utvärdering.

Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om studerande på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har fl era prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör han/hon komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare. Regeln är att det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen och det senare provet på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren. Studerande kan välja att skriva om fl era prov vid samma omtagning, men detta rekommenderas inte. Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande p.g.a. ledighet för bl.a. resor inte haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen.

Otentamenstillfällena hålls på onsdagar kl. 14:30, i restaurang Rosé (Neptunigatan 19). Anmälan om omtagning ska alltid göras före kl 12 på sista anmälningsdagen.

 

Kontakt

Erika Eriksson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532502
Brita Enroth-Linden
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-26843
Jonna Grunér-Andersson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532572