Studeranderåd

De studerande vid Ålands yrkesgymnasium utgör en studerandekår. En studerandekår väljer ett studeranderåd för ett läsår. Studeranderådet ska främja studierna och studiesituationen inom yrkesgymnasiets profiler och kan framföra förslag till yrkesgymnasiets rektor. Studeranderådet kan även ordna aktiviteter för att stärka de studerandes samhörighet.

Enligt gymnasielagen väljer studeranderådet inom sig en ordförande och en viceord-förande. Studeranderådet utser även en studerande som ska ingå i gymnasiets ledningsgrupp. Medlemmarna i studeranderådet beslutar själva om sina sammanträden och sitt beslutsfattande.

4 § Företrädare för studerande

Styrelsen ska i enlighet med gymnasielagens 54 § 2 mom. bereda företrädare för studerande möjlighet att delta i styrelsens möten. Företrädare för studerande har yttranderätt.

Studerande vid Ålands lyceum utser en representant och en personlig ersättare och studerande vid Ålands yrkesgymnasium utser två representanter och två personliga ersättare för en mandatperiod på ett år som inleds 1.1 och avslutas 31.12. Om företrädare eller ersättare under mandatperioden avslutar sina studier ska styrelsen avskilja företrädaren eller ersättaren från uppdraget. Studerande i respektive skola ska utse en ny företrädare eller ersättare för resterande delen av mandatperioden.

Studeranderådet i Ålands lyceum och studeranderådet i Ålands yrkesgymnasium är ansvariga för valet. Studeranderåden utser vardera en valkommitté med uppgift att i demokratisk ordning sköta nominering av kandidater, valförberedelser, valförrättning och rösträkning. Valet förrättas senast i början av december och datum för val ska kungöras minst två veckor i förväg. Studeranderådet meddelar skriftligt styrelsen den valda företrädarens namn och personlig ersättare. (Ålands gymnasiums reglemente, 2012). Ålands yrkesgymnasium har en ledningsgrupp med rektor som ordförande. I ledningsgruppen ingår utbildningsledare, företrädare för lärare och studerande samt personal som verkar i skolan. Två representanter för de studerande väljs för ett läsår i taget.