Läroavtalsutbildning - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många val möjligheter. En närvårdare arbetar nära människor i olika åldrar och varierande miljöer så som barnomsorg, handikappomsorg, äldrevård och inom sjukvård. Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande. 

Hösten 2016 startar Ålands gymnasium en förberedande utbildning för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Utbildningen sker i form av  läroavtalsutbildning, vilket innebär att du bör ha en arbetsgivare i vårdbranschen. Examen avläggs genom att lärlingen visar sitt kunnande vid examenstillfällen. Kunnandet kompletteras med förberedande teori som anpassas efter lärlingens behov.

Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan lärlingen och arbetsplatsen. I arbetsavtalet tillämpas vad som i lagstiftningen stadgas om arbetstid, semester, arbetarskydd och övrigt skydd.

 

  • För sökande med annat modersmål än svenska och som saknar giltigt språkintyg hålls ett obligatoriskt test i svenska tisdagen den 16.2.2016 kl. 9.00 - 13.00 i auditoriet på Hotell- och restaurangprogrammet, Strandgatan 1. Provet måste vara godkänt för att komma vidare i antagningsprocessen.

  • Samtliga sökande skall delta i en obligatorisk webbaserad kartläggning. Länk och instruktioner skickas via e-post den 3.3.2016, förutsatt att du har uppgivit en e-postadress i ansökan. För att göra kartläggningen behöver du en läsplatta eller dator med uppkoppling till internet. Den som inte har uppgivit e-postadress eller inte önskar göra kartläggningen via egen dator eller läsplatta kan komma till Ålands yrkesgymnasium, Östra skolgatan 2, rum OS309b den 7.3.2016 kl. 9.00 - 10.00.

  • Antagningen sker i slutet av mars. Alla som antas till utbildningen kallas till individuell personlig tillämpning i april. Innan den personliga tillämpningen kan inledas måste du lämna in ett giltigt läkarintyg till studiesekreteraren.

 

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande, taget från SORA-lagstiftningen:

  • psykiska sjukdmar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter ellr inlärning i arbtet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsfrmågan
  • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomfra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
  • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel

 

 

Kontakt

Marica Eliasson
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532576