Fortbildningsdagar för yrkesförare

De yrkesmässiga kraven på förarna har ökat. Lagstiftningen kräver yrkeskompetens av förare i yrkesmässigtrafik (LL om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 85/2008). Ålands gymnasium har beviljats tillstånd av landskapsregering att anordna fortbildningsdagar för yrkesförare.

Fortbildning vart femte år

Fortbildningen omfattar totalt 35 timmar och består av fem kurstillfällen.Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Yrkeskompetensbevis utfärdas efter genomförd fortbildning.

På Åland görs en ansökan till Ålands polismyndighet som i sin tur gör en anteckning med kod 95 i körkortet. Koden som anges på körkortet fungerar som yrkeskompetensbevis. Kurserna nedan är alla godkända som fortbildningsdagar av Ålands landskapsregering.

ADR

ADR är ett europeiskt gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd. Grundtillståndet beviljas efter genomgången ADR-grundkurs samt godkänt tillhörande prov. Körtillstånd för tanktransporter beviljas på basis av avklarad ADR-grundkurs och specialkurs för ADR-tanktransport samt godkända prov i vardera kurs.

ADR 1.3

Denna utbildning vänder sig till personer som är delaktiga i transporter av farligt gods i någon form och till förare som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, tex vid transport med "värdeberäknad mängd".

EFR - första hjälpen 16h

Förstahjälp-kortet ger dig färdigheter att kunna hantra nödsituationer på ett tryggt och säkert sätt. Under kursens gång går vi stegvis igenom olika tekniker för att på bästa sätt kunna hjälpa en person i nöd.

Den som avlagt kursen och blivit godkänd i sluttenten får ett personligt Förstahjälp-kort från EFR, som är i kraft i två år.

Fortsättningskurs för C-truck

Utbildningen ger behörighet att framföra hjullastare och liknande arbetsutrustningar när de används med gaffellarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag. Utbildning som ger truckförarbevis gällande inom EU. Förkunskapskrav: Grundkurs för truckförare.

Grundkurs för arbetssäkerhet

Arbetssäkerhetskortet skapades för att främja arbetssäkerheten vid gemensamma arbetsplatser. Den som genomgått utbildningen beviljas ett arbetssäkerhetskort, som är giltigt i fem år.

Det är frivilligt att ta arbetssäkerhetskortet i bruk, men i praktiken är det den som beställer arbetet som avgör om kortet är obligatoriskt. Kortutbildningen har utarbetats framför allt för gemensamma arbetsplatser inom industrin, men den lämpar sig även för byggnadsbranschen, den offentliga sektorn, varv etc

Grundkurs kran

Kursen vänder sig till alla som använder traverser, pelarsvängkranar, telfrar på balk och telfrar på svängarm. Deltagarna lär sig att jobba effektivt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar. Kursen bygger på standarderna SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853.

Kursen omfattar 1 dag närstudier. I kursen ingår även övningsuppgifter som måste vara gjorda och inlämnade till kursledaren senast 2 dagar innan kursstart. Efter godkända prov erhåller kursdeltagaren ett utbildningsintyg.

Grundkurs lift/mobila arbetsplattformar

Kursen vänder sig till alla som använder - eller kan komma att använda - mobila arbetsplattformar/skylift. Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift).

Trucksäkerhet

Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap. Det som från början var ett sätt att öka säkerheten på arbetsplatserna, ses numera som en investering istället för bara en skyldighet. Utbildade förare är lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna.

Efter godkänd truckförarutbildning har deltagaren grundläggande färdigheter och kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt kör truck i typ A och B. Föraren kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal.

Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra Heta Arbeten måste du ha skaffat dig behörighet och även vara kunnig om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför.

Hetarbetaren, det vill säga den som utför de Heta Arbetena, ska alltid ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten. Även brandvakten, det vill säga den som ska bevaka att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Utbildningen för heta arbeten har slagits samman med utbildningen i heta arbeten för tak- och vattenisoleringsbranschen. Nu krävs det endast att man går en utbildning för att få tillstånd till bägge arbeten.

Hygienkompetens

Tentamens- och kurstillfällen för hygienpass erbjuds flera gånger per år. Alla som arbetar med oförpackade livsmedel, lättförskämbara livsmedel skall ha ett kompetensintyg, vilket i praktiken betyder att du skall genomgå ett skriftligt test eller att du har en utbildning inom restaurang och kosthåll från 1995 eller senare.

Nöd första hjälp

Kursen vänder sej till förare som kör yrkesmässig trafik. Kursen ger baskunskaper och färdigheter i hur man hjälper i en nödsituation och när en olycka eller sjukdomsattack inträffar.                                                                                           

Persontransport av personer med nedsatt rörlighet

Enligt EU direktiv 181:2011 ska alla medlemsländer säkerställa att fordon för persontransport görs tillgängliga också för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Syftet med utbildningen är att dels ge kursdeltagarna kunskap om bestämmelserna kring handikappanpassning ombord på fordon för persontransport och dels ge kunskap om korrekt bemötande av passagerare med fysiska eller sensoriska hinder.

Skolskjutsutbildning

Enligt 2 § 3 mom. landskapsförordningen (2008:140) om skolskjutsning ska en förare ha gått en av landskapsregeringen godkänd utbildning för att få köra skolskjuts.
Syftet med utbildningen är ge kursdeltagarna kunskap om bestämmelserna kring skolskjutsning. I kursen varvas både teori och praktik. Ålands gymnasium ordnar både grundkurs och fortbildning.

Vägskydd 1

Vägskydd 1 är avsedd för alla som arbetar på allmän väg, gata eller annat trafikområde. Dess målsättning är att öka arbetstagarens kunskaper om trafiksäkerheten samt standardisera trafikledningen på arbete som görs på väg.

Kursen ger kursdeltagarna kunskap och de risker som förekommer när man arbetar på väg och hur man identifierar och kontrollerar faror. Godkänd kurs berättigar till ett personligt vägskyddskort.

Kursanmälan görs i vårt elektroniska anmälningsformulär eller till studiesekreterare Ylva Wallin tfn 532 579. I allmänhet ska anmälan ske minst 7 vardagar innan kursstart. Avbokningsavgift 50 € (avbokningsavgift, debiteras inte om avbokningen sker 7 vardagar innan kursstart). För kursstart krävs det minst 8 deltagare.

Aktuella kurser 
Du hittar aktuella kurser under dokumentet Kurskalender nedan.

Kontakt

Marica Eliasson
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532576