Särskilda arrangemang

Specialundervisning

Studerande med särskilda behov kan få specialarrangemang såväl i undervisningen som i provsituationer. Sådana specialarrangemang kan vara förlängd tid att utföra uppgifter, möjlighet att komplettera skriftliga prov muntligt samt att använda dator i undervisningen.

Du eller din vårdnadshavare ska genast ta kontakt med studiehandledaren i början av höstterminen och informera om stödbehoven. Intyg överförs inte automatiskt mellan skolorna, endast med ditt/din vårdnadshavares tillstånd, så det är viktigt att lämna in ev. intyg genast i början av åk 1.

Stödundervisning

Om du pga. sjukdom eller andra särskilda skäl halkat efter i dina studier har du möjlighet att få stödundervisning som punktinsats oberoende av om det handlar om ett allmänt ämne eller ett yrkesämne. Vänd dig till din ämneslärare eller din grupphand-ledare för vidare information.

Tillgodoräknande av tidigare studier

Du kan få tillgodoräknat t.ex. kurser och studier vid andra skolor på gymnasialstadiet, arbetserfarenhet, fritidsverksamhet, studier under utbytesår m.m. Du bör om möjligt söka om erkännande av tidigare studier innan studiehelheten börjar. Ta med en kopia av tidigare betyg och fyll i en blankett om tillgodoräknande hos studiehandledaren i god tid före kursstart. Du ska delta i lektionerna tills du fått beslutet.

Befrielse från att delta i viss undervisning

En studerande kan befrias från skyldigheten att delta i viss undervisning efter noggrann utredning. Studerande med annat modersmål än svenska kan t.ex. befrias från undervisning i obligatoriskt främmande språk under förutsättning att de deltar i undervisning i svenska i motsvarande omfattning.

Rektor beviljar befrielse på skriftlig ansökan av den studerande.