Närvaro och frånvaro

Studerande har närvaroplikt, dvs. du ska delta i lektioner och lärande i arbete samt när ditt schema anger att andra aktiviteter är på gång. Vid nätstudier och distansundervisning innebär närvaroplikten att studerande ska lämna in arbeten enligt fastställt schema.

De studerandes frånvaro följs upp på följande sätt:

  1. All frånvaro ska anmälas av den studerande eller av en vårdnadshavare till skolan.
  2. All frånvaro förs in i skolans frånvaroregister, dvs. förs in på Wilma.
  3. Om den studerande är frånvarande från skolarbetet eller från LIA/praktik längre än tre dagar på grund av sjukdom ska ett hälsovårdar- eller läkarintyg uppvisas. I vissa fall även vid kortare frånvaro.
  4. Frånvaro ska vid behov kompenseras enligt lärarnas bedömning. Även giltig frånvaro kan behöva kompenseras för att godkänt vitsord i kursen ska uppnås. Hur frånvaron ska kompenseras tar ämneslärare och grupphandledare ställning till i varje enskilt fall.
  5. Studeranden tar själv kontakt med ämneslärare och grupphandledaren för att komma överens om vilka lösningar som är de bästa.
  6. Grupphandledaren kontrollerar frånvaron för sin grupp/klass minst varje vecka. Ämnesläraren kontaktar grupphandledaren vid en studerandes upprepade frånvaro.
  7. Om en studerande har ogiltig frånvaro i frånvaroregistret så tar grupphand- ledaren kontakt med den studerande och diskuterar orsaken till frånvaron och meddelar att ogiltig frånvaro inte tolereras.
  8. Om den studerande har upprepade tillfällen med sjukdom av oklara orsaker rekommenderar grupphandledaren den studerande att snarast kontakta skol- hälsovården för att underlätta för den studerande att reda ut situationen.

Förseningar

Om du är försenad ska du infinna dig så snart som möjligt. Försening av giltig orsak, t.ex. trafikproblem, noteras vid förseningsregistreringen i Wilma.

Sjukfrånvaroanmälan

Anhållan om ledighet