Bedömning

Utvärdering och bedömning

Ålands yrkesgymnasiums mål är att ge dig de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att du självständigt ska kunna utföra ett yrke. Din utbildning ska också ge dig möjligheter att fortsätta med yrkesinriktad högskoleutbildning eller andra vidare-studier som bygger på gymnasieutbildning.

Bedömning av lärande pågår under hela studietiden och i alla lärandesituationer. Syftet med bedömningen är att leda och sporra dig som studerande i dina studier och att utveckla din förmåga att själv bedöma dina studieframgångar.

Vitsordsskalan varierar beroende på vilken utbildning du går. I tabellen nedan kan du själv jämföra de olika vitsordsskalorna med varandra.

1 - 35 - 10
 Berömliga10
Berömlig 3Berömliga 9
 God 8
God 2Nöjaktig 7
 Försvarlig 6
Nöjaktig 1Hjälplig 5

 

Du har själv ansvar för dina studier

För att allt ska löpa är det av största vikt att du följer fastställda deadlines. Sista datum för inlämningsuppgifter, ändring av schema, sjukanmälningar, anmälan till omtagningar o.d. måste respekteras. Alla kan drabbas av sjukdom, så ett gott råd är därför att inte vänta till den absolut sista inlämningsdagen.

Ta alltid kontakt med din lärare genast du vet att du inte kan komma på en lektion!

Avbrutet studieavsnitt

I allmänna ämnen/gemensamma examensdelar bedöms inte studerande sm ej fullföljer ett påbörjatstudieavsnitt. Avbrottet noteras som avbrutet studieavsnitt i studiekortet. Studerande som har en frånvaro om 7 lektioner av 20 eller 10 lektionerav 30 får ett meddelande i Wilma av berörd lärare. Meddelandet går även till grupphandledare, studiehandledare och målsman.

Följa planerad studietakt

I allmänna ämnen/gemensamma examensdelar kan en studerande ha högst 5 studieveckor eller 7,5 kompetenspoäng underkända för att få fortsätta i följande ämne. En studerande kan inte ha 2 studieveckor eller 3 kompetenspoäng underkända i ett och samm ämne. Av särskilda skäl kan undantag ges som bevljas av rektor.

Rättelse av bedömning av studieprestation

Enligt landskapslagen (LL 2011:13, § 22) om gymnasieutbildning har du som studerande följande rättigheter vad gäller bedömning av studieprestation:

”En studerande som är missnöjd med bedömningen av sin studieprestation eller med tillgodoräknande av studier som den studerande har fullgjort i annan utbildning eller visat kunnande kan skriftligen eller muntligen begära rättelse inom 14 dagar från det att den studerande fått del av bedömningen. En begäran om rättelse av bedömning av en prestation begärs hos den eller de lärare, eller annan person, som har utfört bedömningen. Om den studerande är missnöjd med det beslut han eller hon därvid fått ska ärendet överlämnas till rektor för avgörande. Är den studerande missnöjd även med rektors beslut ska ärendet överlämnas till landskapsregeringen som ska pröva om en ny bedömning ska göras. Ett yrkande om rättelse av bedömningen av ett yrkesprov riktas till berört yrkesråd.”

Om du är missnöjd med bedömningen, vänd dig genast till din utbildningsledare/lärare.